Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

Вимоги до оформлення статей

1. Стаття має бути набрана 14 кг шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервалу оптимальним обсягом до 26 000 знаків (без пробілів) (із зазначенням УДК і JEL статті) і разом із заповненими Авторською карткою і Згодою на обробку персональних даних надіслана на електронну адресу редакції: econom-ukraine@ukr.net.
2. До статті додаються коротка (5–6 рядків) анотація і ключові слова, а також Резюме обсягом 200–250 слів (мовою оригіналу і англійською мовою).
Обов’язкові вимоги до авторського Резюме (в тому числі англомовного).
Авторське Резюме має бути:
– інформативним (не містити загальних слів);
– оригінальним (не бути калькою україномовної анотації);
– змістовним (відображати основний зміст статті та результати досліджень);
– структурованим (наслідувати логіку викладу матеріалу).
Одним з варіантів авторського Резюме є стисле повторення в ньому структури статті, яка включає вступ, мету і завдання, методи, результати і висновки. У Резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів; уникати складних граматичних конструкцій (не використовуються в науковій англійській мові); вживати термінологію, характерну для іноземних спеціальних (економічних) текстів; уникати термінів, які є прямою калькою україномовних понять; додержуватися єдності термінології в межах Резюме і тексту статті.
4. Виклад статті має бути чітким, стислим, без довгих вступів і повторів. Матеріал обов’язково має містити мету статті (не далі 3-ї стор. тексту) і підзаголовок Висновки (повинні підбивати загальний підсумок розглядуваних проблем, розкривати шляхи їх розв’язання, практичне спрямування дослідження з наголосом для України). Не допускається, щоб висновки повторювали частини тексту статті.
5. Список використаної літератури дається окремо в кінці статті, містить посилання на джерела, які мають конкретних авторів. Нумерація наскрізна, кожне джерело подається в тексті у квадратних дужках. Усі нормативні, законодавчі та статистичні джерела не включаються до загального списку літератури і наводяться в низу текстових сторінок (нумерація наскрізна). Список використаної літератури не повинен перевищувати 18–20 посилань. Список літератури і References до кожної статті мають бути оформлені згідно з вимогами журналу (зразок – на сайті журналу).
6. Графічний матеріал слід подавати в програмах Corel Draw, Adobe Illustrator або Exel, і він має відповідати таким вимогам: бути чорно-білим на білому фоні; лінії графіків та діаграм, усі умовні позначення на них бути чіткими і виразними; він не може дублювати, наприклад, змісту таблиць. Якщо рисунок взято з іноземного джерела, надписи на ньому обов’язково мають бути перекладені мовою рукопису.
7. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, їх шапка – точно відповідати змісту граф.
8. Скорочення, крім загальноприйнятих (скорочення математичних величин, мір, термінів), не допускаються.

Стаття в цілому (рисунки, таблиці, математичні формули і цитати), а також список літератури (у тому числі References) мають бути ретельно вивірені автором.

СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ НЕ У ВІДПОВІДНОСТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИМИ ПРАВИЛАМИ, ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ

-->