Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

Зразок оформлення статті

УДК …..
JEL: ……..

І.І. ІВАНЕНКО, д-р екон. наук, с. н. с.,
завідувач відділу ……
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
вул. Панаса Мирного, 26, 01011, Київ, Україна
e-mail: ……..
ORCID: https://orcid.org/………

НАЗВА СТАТТІ

Анотація (5-6 рядків).

Ключові слова: …..; ……..; …….

ТЕКСТ СТАТТІ
………….
Отже, мета статті –– обґрунтувати…., розкрити……, довести…… – не далі 3-ї стор. тексту
…………..
ТЕКСТ СТАТТІ [1], ……….[2, c. 102––112]. Текст статті ….1, текст……2. – Нумерація підсторінкових посилань і джерел у Списку використаної літератури наскрізна.

Таблиця 1. Назва табл., одиниця виміру
Кожний стовпчик таблиці повинен мати свою назву

Джерело: складено автором за: [5] або повна назва і оформлення статистичного чи іншого джерела (не виноситься в підсторінкові !!!)

Рис. 1. Назва рис., одиниця виміру

Джерело: побудовано автором за: [5] або повна назва і оформлення статистичного чи іншого джерела (не виноситься в підсторінкові !!!)

ВИСНОВКИ
……

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
……..
REFERANCES (робиться редакцією і узгоджується з автором)

РЕЗЮМЕ обсягом 200–250 слів українською мовою (переклад англійською робиться редакцією і узгоджується з автором)