Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (нумерація наскрізна)

1. Снігова О. Smart-спеціалізація та stupid-реалізація. ZN,UA. 2018. 29 квіт. URL: https://dt.ua/economics_of_regions/smart-specializaciya-ta-stupid-realizaciya-276489_.html (дата звернення: 23.05.2021).
2. Березіна О.Ю. Смарт-спеціалізація для покращення умов життя домогосподарств: європейський досвід. Економіка і організація управління. 2018. Вип. 4. С. 35––46.
3. Снігова О.Ю. Розкриття потенціалу смарт-спеціалізації для подолання регіональної структурної інертності в Україні. Економіка України. 2018. № 8. С. 75––87. https://doi.org/10.15407/economyukr.2018.08.075
4. Foray D., David P.A., Hall B.H. Smart specialization. MTEI Working Paper. 2011. Nov. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/29ad/6773ef30f362d7d3937c483003d974bc91c5.pdf
5. Патицька Х.О. Стратегія смарт-спеціалізації в контексті забезпечення конкурентоспроможності регіону: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7399 (дата звернення: 24.12.2019).
6. Інноваційна Україна 2020: нац. доповідь. За заг. ред. В.М. Гейця та ін. НАН України. Київ, 2015. 336 с.
7. Яцюк О.С. Смарт-спеціалізація розвитку регіону як важливий напрям підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Сер.: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2018. № 2 (18). С. 54–60.
10. Egorov I., Dubinskyi G. Current state of S&T and innovation and perspectives of implementation of ‘smart specialization’ concept in Ukraine. Vector European. 2016. No. 2. pp. 8–14.
11. Crescenzi R., Di Cataldo M., Giua M. FDI inflows in Europe: Does investment promotion work? Journal of International Economics. 2021. Jun 01. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103497
12. Територіальний розвиток і регіональна політика: Регіональні економічні тренди та детермінанти регіональної політики. Наук. доп. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Наук. ред. І.З. Сторонянська. Львів, 2019. 92 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190033.pdf
13. Реун А., Кузьміна К. Актуальна судова практика з трансфертного ціноутворення. LCF. 2020. 23 чер. URL: https://lcf.ua/news/aktualna-sudova-praktika-z-transfertnogo-tsinoutvorennya/ (дата звернення: 21.07.2021).
14. Mousseau F., Currier A., Fraser E., Green J. Driving dispossession the global push to «unlock the economic potential of land». The Oakland Institute, 2020. 41 p. URL: https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/driving-dispossession.pdf

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ УНИЗУ СТОРІНОК (нумерація наскрізна)

1 Про інвестиційну діяльність. Закон України № 1560-XІІ від 18.09.1991 р. URL: http:// zakon1/rada/gov.ua//cgibin/laws/main.cgi?nrcg=1560-128
2 The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
3 Human Capital Project (HCP). The World Bank Group, 2019. URL: http://www.worldbank.org/en/publication/human-capital (дата звернення: 01.10.2020).
4 Інноваційний центр КАУ. Київський академічний університет. URL: https://kau.org.ua/centers/innovation/218-about-innovation-center (дата звернення: 01.10.2020).
5 Тенденції тіньової економіки в Україні у 2019 році. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2020. 30 черв. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (дата звернення: 16.07.2020).
6 Суди з питань трансфертного ціноутворення: український приціл. Економічна правда. 2019. 03 вер. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/accounting-taxes-law/2019/09/3/650955/ (дата звернення: 21.07.2021).
7 EBRD joins working capital facility for Ukraine’s Kernel Group. EBRD. 2021. Apr 16. URL: https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-joins-working-capital-facility-for-ukraines-kernel-group.html (дата звернення: 05.06.2021).