Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

Етапи проходження статей

Процес рецензування

Усі наукові статті, які надходять до редакції, проходять подвійне «сліпе» рецензування. Рецензентам не розкриваються особові дані автора(ів), а автору(ам) – прізвища рецензентів. Кожний рукопис надсилається на рецензування трьом членам редколегії відповідно до сфери економіки, на якій вони спеціалізуються. Засідання редакційної колегії журналу скликається раз на місяць. Не менше ніж за два тижні до засідання реакційної колегії її членам розсилаються всі статті, які виносяться на розгляд, із зазначенням 2-3 рукописів, на які вони повинні дати кваліфікований відгук згідно з науковими і етичними принципами (Редакційна політика та етика). Особливу увагу члени редколегії акцентують на виявленні й недопущенні плагіату, практичній спрямованості матеріалу, висвітленні у тексті відповідного зарубіжного досвіду і наданні автором(ами) практичних рекомендаціях щодо його застосування в Україні. По кожній статті на колегіальній основі на підставі отриманих рецензій приймається одне з таких рішень: друкувати; друкувати з урахуванням зауважень; на доопрацювання з повторним винесенням на розгляд редколегії; відхилити. Разом з поінформуванням щодо рішення по статті автор(и) отримує(ють) копії рецензій на його(їх) рукопис. Автор(и) зобов’язаний(і) (за винятком, коли стаття відхиляється) доопрацювати рукопис згідно із зауваженнями рецензентів. Тільки після проходження всіх процедур розгляду і авторського доопрацювання рукописів головний редактор (заступник головного редактора) підписує статтю до друку. Після цього з кожним автором (усіма співавторами) укладається Ліцензійний договір на використання твору.

Редакційна робота над статтями

При роботі над статтями в конкретний номер журналу здійснюються літературне редагування тексту (укр.), переклад англійською мовою вихідних даних автора(ів), анотації, ключових слів, резюме, оформлення списку використаної літератури і References. Після остаточного узгодження з авторами відредаговані примірники статей заверстуються в поточний номер журналу згідно із затвердженими редакційною колегією рубриками. Повністю зверстаний номер направляється до друкарні для видання друкованого тиражу журналу, а його PDF-версія надходить авторам, розповсюджується серед передплатників онлайн-версії журналу і розміщуються на сайті журналу у вільному доступі.

-->