Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 10/2018

Ekon Ukr. 2018 (10): 71–87
https://doi.org/10.15407/economyukr.2018.10.071

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

УДК 330.3(339.9)

МАНЦУРОВ Ігор Германович1

1Інститут системних статистичних досліджень, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/H-1247-2017
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-1753-0422


ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА ПРОТИДІЇ ГЛОБАЛЬНИМ ВИКЛИКАМ СЬОГОДЕННЯ


Певною мірою узагальнено авторські розробки з оцінювання стану та динаміки економічного розвитку України. У результаті цих багаторічних досліджень сформульовано концептуальне визначення інклюзивного розвитку у форматі його трактування впливовими міжнародними організаціями, оцінювання відповідності стану економіки України стандартам інклюзивного розвитку та розроблення заходів державної політики, реалізація яких сприятиме подоланню кризових явищ в економіці країни та протидії глобальним викликам сьогодення. Проаналізовано нові підходи до протидії цим викликам, розроблені міжнародним співтовариством у форматі реалізації концепції інклюзивного розвитку.
Найбільш концентровано ці підходи викладено у програмному документі Ради ОЕСР «Нові підходи до протидії економічним викликам», який формує важливий системний процес, спрямований на розроблення і послідовне поліпшення аналітичної діяльності та інструментарію, які повинні використовуватися міжнародними організаціями та урядами окремих країн з метою вирішення вже окреслених питань.
На основі використання методу головних компонент удосконалено методологію оцінювання стану економіки України та здійснено аналіз його відповідності міжнародним стандартам інклюзивного розвитку. За результатами аналізу зроблено важливий концептуальний висновок відносно невідповідності чинної моделі економічної поведінки України викликам сьогодення, що, у свою чергу, призводить до такого стану економіки України, якому притаманні ознаки патологічності та токсичності. Наведено теоретичне визначення цих економічних понять.
За результатами багатовимірного оцінювання стану економіки України розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення державної економічної політики, реалізація якої сприятиме досягненню стандартів сталого інклюзивного розвитку.


Ключові слова:оцінювання стану економіки; інклюзивний розвиток; патологічність і токсичність економіки; вдосконалення державної економічної політики

Бібл. 6; рис. 3; табл. 5; формула 1

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 71 - 87) ЗавантажитиЗавантажень : 731
Оригінал cтатті російською мовою (cтор. 71 - 87) ЗавантажитиЗавантажень : 330
Стаття надійшла до редакції 17 липня 2018 р.

Список використаної літератури

1. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М. : Начала. – Гл. 1, 9–11, 1997. – 180 c.
2. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности ; [пер. с англ.]. – М. : ИНФРА-М, 1999. – ХХVI. – 262 с.
3. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора ; [пер. с англ.]. – М. : МГУ, ИНФРА-М, 1997. – 639 с.
4. Манцуров І.Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки : моногр. – К. : НДЕІ, 2014. – 457 с.
5. Манцуров І.Г., Єріна А.М., Мазуренко О.К. та ін. Макроекономічна статистика : підруч. для ВНЗ ; [за ред. І.Г. Манцурова]. – К. : КНЕУ, 2013. – Т. 1. – 325 с.
6. Тимошенко О.В. Економічна безпека національної економіки в умовах глобалізації : моногр. – К. : ТОВ «Наш Формат», 2016. – 384 с.