Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 2/2017

Ekon Ukr. 2017 (2): 3–23

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 330.342.3:338.45:330.46

JEL:

ХАРАЗІШВІЛІ Юрій Михайлович1, ЛЯШЕНКО В'ячеслав Іванович2

1Національний інститут стратегічних досліджень, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-3787-1323
2Інститут економіки промисловості НАН України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/


ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТА ІНТЕГРАЛЬНІ ІНДЕКСИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


Статтю присвячено аналізу існуючого стану сталого розвитку промисловості з позицій економічної безпеки і науковому обгрунтуванню стратегічних орієнтирів складових та індикаторів Стратегій сталого розвитку промисловості України.
Метою дослідження є розроблення концептуальних засад стратегій сталого розвитку промисловості України на середньо- та довгострокову перспективу з позицій економічної безпеки.
Створено методологію ідентифікації стану сталого розвитку промисловості України з позицій економічної безпеки та наукового обгрунтування стратегічних орієнтирів досягнення сталого розвитку за допомогою адаптивних методів регулювання з теорії управління, що включає два етапи: ідентифікацію та стратегування. Розроблено три сценарії розвитку та визначено стратегічні значення ключових макропоказників промисловості до 2020 р.
Для моніторингу стану сталого розвитку промисловості України з позицій економічної безпеки запропоновано структуру сталого розвитку, яка включає соціальну, екологічну та економічну складові (у цілому 30 індикаторів) та методологію для ідентифікації його рівня через сучасне інтегральне оцінювання.
Отримано науково обгрунтовані стратегічні орієнтири сталого розвитку промисловості України до 2020 р. за різними сценаріями. За розрахунками, найбільший ефект сталого розвитку промисловості отримаємо при застосуванні сценарію повноцінного сталого розвитку – рівновіддаленості інтегральних індексів складових розвитку від їх середніх оптимальних значень. Стратегічні орієнтири сталого розвитку, отримані з урахуванням чутливості впливу кожної окремої складової на інтегральний індекс, є завданням стратегічного планування на середньо- або довгострокову перспективу.
Отже, у разі виконання стратегічної мети досягнення повноцінного сталого розвитку, промисловість України може стати «драйвером» економічного зростання замість «труб, що димлять».


Ключові слова:сталий розвиток, промисловість, економічна безпека, інтегральний індекс, загрози, стратегічні орієнтири

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 23) ЗавантажитиЗавантажень : 170
Оригінал cтатті російською мовою (cтор. 3 - 23) ЗавантажитиЗавантажень : 183
Стаття надійшла до редакції 17 листопада 2016 р.

Список використаної літератури

1. Амоша О.І., Вишневський В.П., Збаразська Л.О. та ін. Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості : наук. аналіт. доп. ; [за ред. В.П. Вишневського]. – Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2014. – 200 с.
2. Heymann E., Vetter S. Europe’s re industrialisation. The gulf between aspiration and reality. – Frankfurt am Main : Deutsche Bank AG, DB Research, 2013. – P. 2.
3. Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за даними 2005 р. – К. : НТУУ “КПІ”, ВПІ ВПК “Політехніка”, 2006. – 84 с.
4. Згуровський М.З. Сталий розвиток регіонів України. – К. : НТУУ “КПІ”, 2009. – 197 c.
5. Національна парадигма сталого розвитку України ; [за ред. Б.Є. Патона]. – К. : Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2012. – 72 с.
6. Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку : заключний звіт про НДР ; [кер. Н. Панкратова]. – К. : НТУУ “КПІ”, 2011. – 277 с.
7. Новікова О.Ф., Амоша О.І., Антонюк В.П. та ін. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : моногр. – Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2012. – 534 с.
8. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : нац. доп. ; [за ред. Е.М. Лібанової, М.А. Хвесика]. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.
9. Ляшенко В.І., Котов Є.В. Україна XXI: неоіндустріальна держава або крах проекту? : моногр. – К. : Ін-т економіки промисловості НАН України; Полтавський ун-т економіки і торгівлі, 2015. – 196 с.
10. Bossel H. Indictors for sustainable development: Theory, method, applications. – Winnipeg : International Institute for Sustainable Development, 1999. – 124 p.
11. Харазішвілі Ю.М., Сухоруков А.І., Крупельницька Т.П. Щодо вдосконалення методології інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки України : аналіт. записка. – К. : НІСД, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.niss.gov.ua/ articles/1358/.
12. Харазішвілі Ю.М., Дронь В.Є. Адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів економічної безпеки України // Економіка України. – 2014. – № 5. – С. 28–45.
13. Харазішвілі Ю.М., Дронь В.Є. Проблеми інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки держави // Банківська справа. – 2015. – № 1 (133). – С. 3–21.
14. Харазішвілі Ю.М., Ляшенко В.І., Шамілева Л.Л., Жихарева Ю.І. Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року : наук. доп. – К. : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2016. – 119 с.
15. Качинський А.Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем. – К. : ДП “НВЦ “Євроатлантик-інформ”, 2006. – 336 с.
16. Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень : моногр. – К. : НІСД, 2013. – 104 с.
17. Харазішвілі Ю.М., Коваль О.П. Детінізація заробітних плат як чинник соціального розвитку та забезпечення економічної безпеки України // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 4 (29). – С. 38–49.
18. Современная теория систем управления ; [под ред. К.Т. Леондеса]. – М. : Наука, 1970. – 512 с.