Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 4/2020

Ekon Ukr. 2020 (4): 39–55
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.04.039

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

УДК 332.1

JEL:

СТОРОНЯНСЬКА Ірина Зиновіївна1, МЕЛЬНИК Мар'яна Іванівна2, ЛЕЩУХ Ірина Володимирівна3

1ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-0237-1409
2ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-8869-8666
3ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
OrcID ID : https://orcid.org/http://orcid.org/0000-0002-3860-0728


ПЕРЕДУМОВИ І СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНУ


Сьогодні смарт-спеціалізація є ключовим компонентом співпраці в рамках Європейської політики добросусідства щодо можливості використання в Україні європейських структурних та інвестиційних фондів.
Отже, метою статті є дослідження на прикладі Запорізької області передумов і стратегічних пріоритетів смарт-спеціалізації регіонів України. Для цього проаналізовано такі показники, в тому числі й по Запорізькій області:
• іноземний досвід та вітчизняні реалії впровадження концепції смарт-спеціалізації;
• структуру економіки області за обсягами випуску продукції та послуг;
• структуру зайнятості найманих працівників;
• концентрацію основних видів економічної діяльності;
• економічний потенціал видів економічної діяльності (ВЕД) області за інтегральним показником концентрації та часткою їх експорту в загальному обсязі експорту регіону.
На основі вивчення статистичної та аналітичної інформації щодо науково-дослідної та інноваційної діяльності в регіоні у розрізі видів та підвидів економічної діяльності, а також урахування розвинутості необхідної інфраструктури, потенціалу суміжних галузей, інвестиційної привабливості тощо визначено перелік видів діяльності, які можуть сформувати основу для смарт-спеціалізації Запорізької області.
Встановлено, що детермінантою стратегічного планування регіонального розвитку має стати адекватність системного законодавчого врегулювання зазначеного механізму на засадах інноваційної спрямованості. Відтак, актуальними вбачаються: конкретизація пріоритетів державної регіональної політики загальнодержавного, галузевого та регіонального рівнів; встановлення чіткого переліку пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на 2021––2030 рр. на загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях;стимулювання впровадження та поширення практики стратегічного планування розвитку міст, селищ і сіл на засадах смарт-спеціалізації.
Зазначене сприятиме системності стратегічного планування розвитку регіонів України, а також зростанню інноваційної активності та інвестиційної привабливості територій та країни в цілому.


Ключові слова:смарт-спеціалізація; регіон; регіональна економіка; стратегія розвитку; концепція смарт-спеціалізації

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 39 - 55) ЗавантажитиЗавантажень : 115
Стаття надійшла до редакції 18 жовтня 2019 р.

Список використаної літератури

1. Снігова О. Smart-спеціалізація та stupid-реалізація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : dt.ua/economics_of_regions/smart-specializaciya-ta-stupid-realizaciya-276489_.html.
2. Березіна О.Ю. Смарт-спеціалізація для покращення умов життя домогосподарств: європейський досвід // Економіка і організація управління. – 2018. – Вип. 4. – С. 35–46.
3. Снігова О.Ю. Розкриття потенціалу смарт-спеціалізації для подолання регіональної структурної інертності в Україні // Економіка України. – 2018. – № 8. – С. 75–87.
4. Foray D., David P.A., Hall B.H. Smart specialization // MTEI Working Paper. – 2011. – November [Електронний ресурс]. – Режим доступу : pdfs.semanticscholar.org/29ad/6773ef30f362d7d3937c483003d974bc91c5.pdf.
5. Патицька Х.О. Стратегія смарт-спеціалізації в контексті забезпечення конкурентоспроможності регіону: теоретичний аспект // Ефективна економіка. – 2019. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7399 (дата звернення: 24.12.2019).
6. Інноваційна Україна 2020 : нац. доповідь ; [за заг. ред. В.М. Гейця та ін.] / НАН України. – К., 2015. – 336 с.
7. Амоша О., Лях О., Солдак М., Череватський Д. Інституційні детермінанти впровадження концепції смарт-спеціалізації: приклад старопромислових шахтарських регіонів України // Журнал європейської економіки. – 2018. – Т. 17. – № 3 (66). – С. 310–344.
8. Федяєва М.С. «Розумна» спеціалізація як інструмент трансформації національної економіки (теоретичний аспект) // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 26 (1). – С. 87–92.
9. Яцюк О.С. Смарт-спеціалізація розвитку регіону як важливий напрям підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Сер.: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2018. – № 2 (18). – С. 54–60.
10. Egorov I., Dubinskyi G. Current state of S&T and innovation and perspectives of implementation of ‘smart specialization’ conceptin Ukraine // Vector European. – 2016. – No. 2. – S. 8–14.
11. Radosevic S., Curaj A., Gheorghiu R., Andreescu L., Wade I. Advances in the Theory and Practice of Smart Specialization. – AcademicPress, 2017. – 394 р.
12. Територіальний розвиток і регіональна політика: Регіональні економічні тренди та детермінанти регіональної політики : наук. доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» ; [наук. ред. І.З. Сторонянська].– Львів, 2019. – 92 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ird.gov.ua/irdp/p20190033.pdf.


-->