Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 6/2020

Ekon Ukr. 2020 (6): 3–19
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.06.003

УДК 336.71 336.74

JEL: E42, E52, E58

ДАНИЛИШИН Богдан Михайлович1, БОГДАН Іван Віталійович, БОГДАН Тетяна Петрівна2

1ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4058-1191
2ГО Growford Institute, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-6133-5336


МОДЕРНІЗАЦІЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПОСТКРИЗОВОГО ЗРОСТАННЯ


Розглянуто проблеми модернізації монетарної політики в контексті формування її середньострокових пріоритетів та реагування на кризові явища. Особливу увагу приділено питанням мандата центрального банку та цільових орієнтирів його політики. Запропоновано інструментарій та оцінено ступінь жорсткості монетарних умов (RMCI) в Україні. На основі міжкраїнових порівнянь RMCI зроблено висновок про те, що Україна є лідером серед країн Центральної та Східної Європи за ступенем жорсткості монетарних умов (як за процентною ставкою, так і за обмінним курсом). Виявлено вади в дизайні поточної монетарної політики в Україні, внаслідок яких у період гострої потреби економіки в позичкових коштах у банківській системі акумулюється «надлишкова» ліквідність, що різко контрастує з ситуацією в інших країнах, де центральні банки направляють гігантські ресурси на підтримку ліквідності фінансового та кредитування реального сектору. Проаналізовано модельний інструментарій НБУ і встановлено, що пріоритетність інфляційної цілі для нього є в п’ять разів вищою порівняно з метою економічного зростання. Обґрунтовано висновок про доцільність переходу в Україні від режиму інфляційного таргетування до таргетування приросту номінального ВВП, що поєднуватиме цільові значення реального ВВП з показниками інфляції. Доведено необхідність переорієнтації монетарної політики НБУ на підтримку реальної економіки та розширення інструментарію монетарної політики в період економічної кризи: 1) довгострокового рефінансування банків за пільговими ставками з цільовою спрямованістю на кредитування реального сектору; 2) проведення операцій відкритого ринку з державними цінними паперами з орієнтацією на підтримку бюджету та недопущення колапсу фінансового ринку; 3) пом’якшення регулятивних вимог до оцінки кредитних ризиків за активними операціями банків для стимулювання їх кредитної активності.


Ключові слова:монетарна політика; економічна криза; таргетування; банківське регулювання; стабілізація економіки

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 19)
Стаття надійшла до редакції 29 травня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Stiglitz J. Th e failure of inflation targeting // Project Syndicate. — 2008. — May [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.project-syndicate.org/commentary/thefailure-of-infl ation-targeting/russian?barrier=accesspaylog
2. Epstein G. Central banks as agents of employment creation // DESA Working Paper. — 2007. — No. 38. — June [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.un.org/esa/desa/ papers/2007/wp38_2007.pdf
3. O’Neill J. It’s Time to Target Nominal GDP // Project Syndicate. — 2020. — May 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.project-syndicate.org/commentary/ central-banks-should-target-nominal-gdp-by-jim-o-neill-2020-05
4. Debortoli D., Kim J., Linde J., Nunes R. Designing a Simple Loss Function for Central Banks: Does a Dual Mandate Make Sense? // Sveriges Riksbank Working Paper Series. — 2019. — No. 366. — March [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.riksbank.se/ globalassets/media/rapporter/working-papers/2019/no.-366-designing-a-simple-lossfunction-for-central-banks-does-a-dual-mandate-make-sense.pdf
5. Груй А., Вдовиченко А. Квартальна прогнозна модель для України : Робочі матеріали НБУ, 3/2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : bank.gov.ua/admin_ uploads/article/WP_2019_03_Grui_Vdovychenko_en.pdf
6. Bhandari P., Frankel J.A. Nominal GDP Targeting for Developing Countries // NBER Working Paper. — 2015. — January. — No. 20898.
7. Chen H. Nominal GDP targeting, real economic activity and infl ation stabilization in a new Keynesian framework // The Quarterly Review of Economics and Finance. — 2020. — January.
8. Andersson B., Claussen C. Alternatives to inflation targeting // Sveriges Riksbank Economic Review. — 2017. — No. 1. 9. Wilkins C.A. Choosing the Best Monetary Policy Framework for Canada / Bank of Canada, November 20, 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www. bankofcanada.ca/2018/11/choosing-best-monetary-policy-framework-canada/
10. Danylyshyn B., Bohdan I. Developing a system of anti-crisis measures for Ukraine’s economy in the spread of the coronavirus pandemic // Banks and Bank Systems. — 2020. — No. 15(2). — P. 1—15 (doi:10.21511/bbs.15(2).2020.01).
11. Toma M. Interest Rate Controls: The United States in the 1940s // The Journal of Economic History. — 1992. — Vol. 52. — No. 3 (Sep.). — P. 631—650.