Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 6/2020

Ekon Ukr. 2020 (6): 43–59
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.06.043

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 338.2

JEL:

ДИБА Михайло Іванович1, ГЕРНЕГО Юлія Олександрівна2

1ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204024549
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-2007-9572
2ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57148192200
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4929-0411


ВИКЛИКИ ІНДУСТРІЇ 4.0 У КОНТЕКСТІ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ НА ГЛОБАЛЬНОМУ І НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ


Якісна трансформація соціально-економічних процесів у сучасному суспільстві є об’єктивним явищем. Зокрема, одним з важливих критеріїв конкурентоспроможності бізнесу слугує рівень його техніко-технологічного розвитку. У свою чергу, зростання частки високотехнологічного бізнесу закладає основу для конкурентоспроможності економіки країни на міжнародних ринках. На глобальному рівні формується Індустрія 4.0, яка характеризує наступний етап у розвитку промисловості. Ключовими характеристиками Індустрії 4.0 є прискорене впровадження технологій, у тому числі застосування промислового Інтернету речей, аналітики великих даних, штучного інтелекту, активізація нового покоління роботів, доповненої реальності тощо.
У вказаному контексті важливо звернути увагу на потенціал впровадження інформативно-комунікативних технологій (ІКТ) у різних країнах світу. Згідно з дослідженнями сучасних аналітиків, країни поділяються на чотири групи залежно від рівня діджиталізації їх економік: з найнижчим рівнем ВВП на душу населення (рівень діджиталізації економіки становить 0––30%); ІКТ перебуває на стадії зародження (30––40%); країни на етапі трансформації, до яких, зокрема, належить і Україна (40––50%); просунутий рівень діджиталізації (понад 50%).
Компанії розглянуто з огляду на потенціал їх функціонування крізь призму чотирьох рівнів екосистеми (рішення для клієнтів, операції, технології та кадри). У свою чергу, визначено, що успішне функціонування екосистеми розвитку Індустрії 4.0 можливе за умови формування інноваційної системи фінансової підтримки Індустрії 4.0, а саме Фінанси 4.0.
Враховуючи поточні умови для розвитку Індустрії 4.0 в Україні та досліджений досвід підтримки ІКТ у розвинутих країнах світу, зроблено висновок щодо потенціалу національної економіки на регіональному діджитал-ринку за умови належної фінансової підтримки Індустрії 4.0.


Ключові слова:цифровізація (діджиталізація); Індустрія 4.0; Четверта промислова революція; фінансове забезпечення; державне фінансування

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 43 - 59)
Стаття надійшла до редакції 23 квітня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Айзексон В. Інноватори: як группа хакерів, геніїв та ґіків здійснила цифрову революцію. –– К. : Наш формат, 2017. –– 488 с.
2. Scholz T. Uberworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy. –– Cambridge, UK : Polity Press, 2017. –– 226 p.
3. Hagen R. The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy // Science and Public Policy. –– 2018. –– Vol. 45. –– Iss. 1. –– P. 137––139.
4. Toffler A., Toffler H. Revolutionary wealth. –– N. Y. : Knopf, 2005. –– 512 p
5. Hull J. The Second Industrial Revolution: The History of a Concept // Storia Della Storiografia. –– 1999. –– Vol. 36. –– P. 81––90.
6. Макстон Г., Рандерс Й. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату. –– К. : Пабулум, 2017. –– 320 с.
7. Рифкин Дж. Третья промышленная революция: как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом ; [пер. с англ.]. –– М.: Альпина нон-фикшн, 2014. ––410 с.
8. Rodriges M. The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for International Competitiveness and Social Cohesion ; [Ed. by M.J. Rodriges]. –– Cheltenham: Edward Elgar Pbl., 2002. –– 400 p.
9. Schwab K. The fourth industrial revolution / World Economic Forum. –– Cologny/Geneva Switzerland, 2016. –– 172 p.
10. Schwab K. The fourth industrial revolution: what it means, how to respond / World Economic Forum. –– Geneva. –– 2016. –– July 22 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-meansand-how-to-respond/
11. Rṻẞmann M., Lorenz M., Gerbert P. et el. Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries // BCG, 2015[Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.bcgpers/ pectives.com/content/articles/engineered_products_/ project_business_industry_40_future_productivity_/growth_manufacturing_industries/ (дата звернення: 14.05.2019).
12. Schlaepfer R., Koch M., Merkofer P. Industry 4.0. Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies. –– Zurich: Deloitte, 2015[Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http:/ /www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/ Documents/manufacturing/ch/en/manufacturing/ industry/4/0/24102014.pdf (дата звернення: 14.05.2019).
13. Foster B. Countdown to the tipping point for Industry 4.0. Siemens Financial Services. –– Munich: Siemens AG, 2019. –– 13 p.
14. Вишневський В.П., Вієцька О.В., Гаркушенко О.М. та ін. Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку : моногр. ; [за ред. В.П. Вишневського] / НАН України, Інститут економіки промисловості. –– К., 2018. –– 192 c.
15. Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.С. Перспективи і загрози четвертої промислової революції та їх урахування при виборі стратегій інноваційного зростання // Маркетинг і менеджмент інновацій. –– 2016. –– № 1. –– С. 11––21.
16. Краус Н.М., Краус К.М. Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні. –– 2018. –– № 9 (208). –– С. 128––135.
17. Ястремська О.М., Доуртмес П.О. Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання // Бізнес Інформ. –– 2016. –– № 4. –– С. 161––168.
18. Коломієць Г.М., Глушач Ю.С. Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток // Бізнес Інформ. –– 2017. –– № 7. –– С. 137––143.
19. Юрчак О. Аналітичний огляд інноваторів та стану інновацій в Україні в сфері Індустрії 4.0. –– К. : АППАУ, 2019. –– 73 с.
20. Kagermann H., Anderl R., Gausemeier J., Schuh G., Wahlster W. (Eds.). Industrie 4.0 in a Global Context. Strategies for Cooperating with International Partners (acatech STUDY). –– Herbert Utz Verlag GmbH, 2016. –– 74 р.
21. Диба М.І., Гернего Ю.О. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні // Фінанси України. –– 2018. –– № 7. –– C. 50––63.
22. Федак М. Огляд стратегій по 4.0 країн ЄС від Єврокомісії // Індустрія 4.0 в Україні [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : industry4-0-ukraine.com.ua/2018/08/27/review-national-strategies-4-0-in-eu/ (дата звернення: 18.02.2020).