Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 6/2020

Ekon Ukr. 2020 (6): 83–95
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.06.083

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

УДК 378.4:658.589

JEL:

ПОПОВА Ольга Леонтіївна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/Scopus Author ID: 57210104322 Web of Science ResearcherID: AAB-1657-2020
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-2642-9393


НОВАЦІЇ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС У ПРОГРАМНОМУ ПЕРІОДІ 2021––2027 рр.


Розкрито загальний дискурс щодо європейських пріоритетів аграрного та сільського розвитку на новий програмний період і уроки для національної аграрної політики і практики в Україні. Узагальнено обговорювані пріоритети і механізми реформи Спільної аграрної політики (САП) ЄС на 2021––2027 рр., а саме: посилення еколого-кліматичного фокусу на основі Нового Зеленого Курсу для Європи; удосконалення стратегічного планування в рамках Нової моделі надання з певною децентралізацію повноважень на користь країн-членів з метою забезпечення їм більшої гнучкості при плануванні та фінансуванні заходів для кращої адаптації САП до місцевих реалій у країнах; просування європейських стандартів високої якості продуктів з реалізацією фермерами стратегії «Від ферми до виделки». Нові засади Нового Зеленого Курсу для Європи розглянуто із застосуванням методу порівняльного аналізу як відповідь на виклики нинішньої САП ЄС і подолання їх негативних наслідків. Конкретизовано три загальні теми і дев’ять основних цілей, які лежать в основі реформи САП на 2021––2027 рр. Систематизовані уроки для України стосуються переведення сільського господарства на модель сталого розвитку –– від аграрного продуктивізму до соціоекономіки; відходу від державної «підтримки виробництва продукції» до «підтримки виробника з екообумовленим господарюванням» і далі –– до «підтримки методів господарювання»; позиціонування сільського розвитку як важливої другої компоненти національної політики; перерозподілу коштів підтримки на користь малих і середніх господарств тощо. Актуалізовано уроки щодо забезпечення продовольчого суверенітету в державі, що означає максимально покладатися на місцеве виробництво аграрної продукції, агроекологію і культурні традиції; переходу до солідарності при веденні сільського господарства, оскільки пандемія COVID-19 виявила нестійкість нинішньої продовольчої системи, особливо в сегменті малих і частково середніх сільгоспвиробників.


Ключові слова:реформа САП ЄС; новий програмний період 2021––2027 рр.; Новий Зелений Курс для Європи; сталий розвиток сільського господарства; фінансування САП; екообумовленість; агроекологія

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 83 - 95)
Стаття надійшла до редакції 6 травня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Бородіна О.М. Прозорість спільної аграрної політики у ЄС: емпіричні докази // Дзеркало тижня. –– 2016. –– 15––22 квітня.
2. Зінчук Т.О. Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна –– ЄС // Економіка АПК. –– 2015.–– № 5. –– С. 79––87.
3. Калашнікова Т., Калашніков А. Тенденції та перспективи розвитку Спільної аграрної політики ЄС у контексті концепції сталого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –– 2018. –– № 2 (197) . –– С. 24––31.
4. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наук. доповідь ; [за ред. В.М. Гейця, Т.О. Осташко] / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». –– К., 2016. –– 184 с.
5. Кваша С.М., Файчук О.В., Файчук О.М. Європейська економічна інтеграція. –– К. : Видавничий центр НУБіП України, 2019. –– 282 с.
6. Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна –– ЄС ; [В. Сіденко (керівник проекту) та ін.]. –– К. : Заповіт, 2018. –– 214 с.
7. Попова О.Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014––2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України // Економіка АПК. –– 2013. –– № 12. –– С. 89––96.
8. Фрумкин Б. Общая сельскохозяйственная и рыболовная политика, сентябрь-ноябрь 2019 г. // Европейский союз: факты и комментарии. –– 2020. –– Вып. 98. –– С. 25––29 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/files/98.pdf
9. Белов В.Б. Европейская зеленая сделка // Европейский союз: факты и комментарии. –– 2020. –– Вып. 99. –– С. 33––39 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/files/99.pdf
10. Blandford D., Josling T., Bureau J-C. Farm Policy in the EU: The Status of Reform and the Choices Ahead // International Food & Agricultural Trade Policy Council. Discussion Paper [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.agritrade.org/Publications/documents/Farm_Policy_Reform_US_EU.pdf
11. Ватыль В.Н. ЕС – Восточная Европа: общность целей и дилеммы реальных интересов / Актуальные проблемы правового регулирования международных отношений : сб. науч. статей / Министерство образования Республики Беларусь. –– Витебск, 2019. –– С. 3––6