Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 6/2020

Ekon Ukr. 2020 (6): 96–98

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

УДК

JEL:

БОРОДІНА Олена Миколаївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9937-5907


НЕОРДИНАРНИЙ ПОГЛЯД НА СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СВІТЛІ АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Рецензована монографія значною мірою дає відповіді на такі гострі запитання: Якими були історичні передумови та етапи здійснення аграрних реформ на території нашої держави в сучасних кордонах? Як еволюційні зміни й революційно-репресивні перегини впливали на майновий стан селянських господарств, формування середнього класу на селі, розвиток місцевого самоврядування, реалізацію людського, соціального та природно-ресурсного потенціалів аграрної сфери, суспільно-політичний і соціально-економічний устрій держави в цілому? Її автори досліджують реальні внутрішні виклики і зовнішні загрози в разі поспішного запуску олігархічної моделі ринку земель, нав’язаної міжнародними кредиторами на замовлення рентоорієнтованих бізнесових груп і глобальних спекулянтів, яка брутально ігнорує конституційні права українського народу та інтереси українського селянства.
Наводять різні моделі можливого ринкового обороту прав на земельні ділянки. Для кожної з них розкрито як позитивні, так і негативні наслідки за критеріями збалансованого сільського розвитку й основних рентоотримувачів від їх запровадження. Запропоновано дороговкази поетапного завершення земельної реформи на коротко-, середньо- і довгострокову перспективи, її цілі та очікувані суспільно прийнятні результати.


Ключові слова:приватизація земельних угідь; рівень концентрації земельних ресурсів; рентоорієнтовані бізнесові групи

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 96 - 98)
Стаття надійшла до редакції 25 лютого 2020 р.

Список використаної літератури

1. Ходаківська О.В., Могильний О.М. Селянське питання – від общинного землеволодіння до експансії агрохолдингів : моногр / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – К. : ННЦ «ІАЕ», 2020. – 184 с.