Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2020

Ekon Ukr. 2020 (9): 37–47
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.037

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

УДК 332.14:339.94

JEL:

ТИМЕЧКО Ірина Романівна1

1ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7022-9412


ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ


Розглядаються інституційні особливості управління власністю територіальної громади. Наявність комунальної власності є необхідною передумовою матеріально-фінансової самостійності територіальних громад. Територіальна громада (жителі села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста) володіє, користується і розпоряджається на свій розсуд і у своїх інтересах належним їй майном як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Використання та управління майном містить у собі великі соціально-економічні ризики, які позначаються або можуть позначитися на рівні життя мешканців, оскільки йдеться про управління майном, що має чималу вагу для життєздатності громади. Виокремлюються чинники ризиків управління комунальною власністю, які зумовлюють рівень ризиків у прийнятті відповідних управлінських рішень. Прийняття рішень є найважливішою функцією управління, успішне здійснення якої забезпечує досягнення територіальною громадою її цілей. Через кадрову слабкість громад, пов’язану з невмінням якісно і раціонально здійснювати цей процес, відсутністю ефективних механізмів управління майном, страждають жителі. Прагнення вплинути на розподіл влади визначається метою отримання ренти, при цьому раціональні економічні агенти витрачають значні кошти і зусилля на створення нових джерел її одержання. Високий рівень корупції в Україні зумовлює ризик рентоорієнтованої поведінки в системі управління комунальною власністю. Виокремлено інституційні ризики управління комунальною власністю, які завбачають настання явищ і чинників, що негативно впливають на самостійне володіння, ефективне користування і розпорядження територіальною громадою майном у власних інтересах. Без форма-лізованої системи власності, яка розкриває економічний потенціал активів і перетворює їх на зручну для трансакцій і конт¬ролю форму, активи територіальної громади являють собою лише «мертвий запас» потен¬ціальної енергії. Визначено ефекти формалізованої системи власності в системі управління комунальною власністю.


Ключові слова:територіальна громада; право комунальної власності; інституційний ризик; комунальна власність; рентоорієнтована поведінка

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 37 - 47)
Стаття надійшла до редакції 23 січня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку : моногр. ; [за заг. ред. В.А. Устименка] / НАН України; Ін-т економіко-правових досліджень. –– Донецьк : ТОВ «Юго-Восток», 2013. –– 524 с.
2. Михайло Хвесик: самодостатні територіальні громади –– центри миру // Економіст. Ukrainian Journal. –– 2015. –– 15 вер. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : ua-ekonomist.com/10111-mihaylo-hvesik-samodostatn-teritoraln-gromadi-centri-miru.html (дата звернення: 18.05.2020).
3. Актуальні проблеми господарського права ; [за ред. В.С. Щербини]. –– К. : Юрінком Інтер, 2012. –– 527 с.
4. Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. –– Cambridge : Cambridge University Press, 1990. –– 270 p.
5. Чернишов О. Немає чіткої відповіді на запитання про функції префекта. Тільки припущення // LB.ua. –– 2020. –– 19 черв. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : ukr.lb.ua/news/2020/06/19/460184_oleksiy_chernishov_nemaie_chitkoi.html?fbclid=IwAR0fSTVeoNNk6mkn6OSGRUjH2qS0vM4XgNtGocUGaxODTQg8s3tdDt6ykIA (дата звернення: 20.06.2020).
6. Сторонянська І., Максименко А. Об’єднані територіальні громади Кар¬патського регіону: соціологічна оцінка : наук.-аналіт. видання. –– Львів : ІРД НАНУ, 2018. –– 30 с.
7. Де Сото Е. Загадка капіталу. Чому капіталізм перемагає на Заході і ніде більше ; [пер. з англ. М. Климчук]. –– К. : Наш формат, 2017. –– 232 с.