Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2020

Ekon Ukr. 2020 (9): 48–65
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.048

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

УДК 331.55:314.7:005

JEL: С51, O15, R23

ЛЕВИЦЬКА Ольга Олександрівна1, МУЛЬСКА Ольга Петрівна2

1ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAO-7072-2020
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-8174-9918
2ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1666-3971


МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ВИШТОВХУВАННЯ


Міжнародна міграція є складним суспільним явищем, обсяги якого залежать від умов та чинників макро-, мезо- і мікросередовища, яке формує мотиваційні настанови населення і сприяє його виштовхуванню або стримуванню. Серед факторів макросередовища вагоме значення мають медико-демографічна та соціально-економічна ситуація, а також екологічні та політичні виклики в країні. Основними драйверами серед мезофакторів є комунікаційні технології, діаспорні та родинні зв’язки, а серед рушіїв мікросередовища –– освіта, релігійні переконання, сімейний стан і особисте ставлення до міграції.
Побудовано науково-методичний підхід до комплексного оцінювання середовища виштовхування населення країни або регіону за кордон та змодельовано вплив чинників на рівень інтенсивності зовнішньої міграції населення в різних часових лагах.
Представлений авторський методичний підхід передбачає оцінювання рівня «агресивності» середовища виштовхування українського населення за кордон (на основі розрахунку інтегрального індексу середовища) і побудову моделей залежності інтенсивності еміграції населення від середовища виштовхування в Україні та прикордонному регіоні. Інтегральне оцінювання середовища виштовхування населення за кордон здійснено за допомогою мультиплікативного підходу і розрахунку величин головних компонент для всіх індикаторів і груп показників.
Доведено, що інтенсивність зовнішньої міграції населення України і Львівської області прямо залежить від рівня «агресивності» середовища виштовхування. А саме середовище виштовхування населення за кордон активно реагує на кризово-революційні події та пов’язані з ними макроекономічні потрясіння. Обґрунтовано, що короткостроковий мультиплікатор рівнів інтенсивності зовнішньої міграції та виштовхування населення України за кордон є незначним, оскільки середній часовий лаг міграційних процесів в Україні становить близько двох років. Для України в цілому характерний високий вплив рівня середовища виштовхування в середньо- і довгостроковому періодах, тоді як для Львівської області такий вплив визначено як помірний. На прикордонній території простежується високий рівень залежності інтенсивності міграційних процесів населення за попередні періоди.


Ключові слова:міграція населення; середовище виштовхування; інтенсивність зовнішньої міграції; інтегральне оцінювання; моделювання

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 48 - 65)
Стаття надійшла до редакції 1 червня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Ravenstein E.G. The Lawsof Migration // Journal of the Royal Statistical Society. –– 1885. –– No. 48. –– P. 167––235.
2. Лібанова Е.М. Про основні положення Національної доповіді «Українське суспільство: міграційний вимір» : наук. доповідь на засіданні Президії НАН України 19 грудня 2018 р. // Вісник НАН України. –– 2019. –– № 2. –– С. 36––43.
3. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи // Економіка і прогнозування. –– 2016. –– № 1. –– С. 7––22.
4. Моделі ендогенного зростання економіки України : моногр. [В.М. Геєць, М.І. Скрипниченко, С.С. Шумська та ін.] / ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». –– К., 2007. –– 575 c.
5. Малиновська О. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку : аналіт. доповідь. –– К. : НІСД, 2010. –– 32 с. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.niss.gov.ua/content/articles/files/malinovska-79a87.pdf
6. Вовканич С.Й., Бідак В.Я., Левицька О.О. Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. –– 2012. –– Вип. 4. –– С. 241––250.
7. Дідківська Л.В. Причини і наслідки інтелектуальної міграції в Україні // Економіка України. –– 2020. –– № 3. –– С. 65––76 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2020.03.065).
8. Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» ; [наук. ред. У.Я. Садова]. –– Львів, 2019. –– 263 с.
9. Мульска О.П., Бараняк І.Є. Прогностична модель формування україно-німецької міграційної системи // Економіка і прогнозування. –– 2019. –– № 2. –– С. 120––137.
10. Саріогло В.Г., Огай М.Ю. Оцінка потреб у заміщенні робочої сили в Україні, обумовлених її вибуттям за віком та трудовою міграцією // Статистика України. –– 2019. –– № 1. –– С. 35––43.
11. Приймак В., Голубник О., Шинкар Н. Міграційна привабливість регіонів України // Україна: аспекти праці. –– 2007. –– № 1. –– С. 19––24.
12. Arif I. The determinants of international migration: Unbundling the role of economic, political and social institutions // The World Economy. –– 2020. –– No. 43 (6). –– P. 1699––1729 (doi: doi.org/10.1111/twec.12889).
13. Docquier F., Peri G., Ruyssen I. The cross-country determinants of potential and actual migration // International Migration Review. –– 2014. –– No. 48. –– P. 37––99.
14. Левицька О.О., Мульска О.П. Науково-методичне забезпечення оцінювання середовища соціально-економічної захищеності міграційно активного населення // Регіональна економіка. –– 2016. –– № 1. –– С. 78––88.
15. Bowley A.L. Notes on Index Numbers // The Economic Journal. –– 1928. –– Vol. 38. –– No. 150. –– P. 216––237 (doi: doi.org/10.2307/2223863).
16. Lücke M., Saha D. Labour migration from Ukraine: Changing destinations, growing macroeconomic impact / Policy Studies Series [PS/02/2019]. –– Berlin –– Kyiv, 2019. –– 35 p. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.german-economic-team.com/ukraine/wp-content/uploads/sites/7/GET_UKR_PS_02_2019_en.pdf