Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2020

Ekon Ukr. 2020 (9): 66–79
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.066

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

УДК 338.22:331.55 (477)

JEL: J18, F22, J61

РИНДЗАК Ольга Тадеївна1

1ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56626136700
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-9889-3510


ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ


Проблеми, які сьогодні існують у міграційній сфері України, вказують на недостатню ефективність державної міграційної політики і необхідність її удосконалення. Важливою передумовою підвищення ефективності міграційної політики є розвиток її концептуальних основ. Уточнено суть цього поняття, визначено пріоритетні цілі та завдання. На основі огляду визначень самого терміна «політика» з позицій суспільних наук і аналізу дефініцій міграційної політики виокремлено три взаємопов’язаних підходи. Згідно з першим, політика визначається як вплив на міграційні процеси (інфлюативний); другий трактує її як інструмент, засіб впливу на міграційну сферу (інструментальний); через призму третього міграційна політика розглядається як сфера суспільних відносин, певний тип взаємодії суб’єктів з метою задоволення потреб та досягнення цілей, поставлених у сфері управління міграційними процесами (інтерактивний). Дотримання якогось одного підходу передбачає висвітлення лише окремого аспекту міграційної політики. З урахуванням цього, запропоновано комплексне визначення міграційної політики як цілеспрямованої діяльності органів державної влади щодо регулювання міграційних відносин, процесів і явищ, їх чинників, націленої на запобігання негативним наслідкам та використання потенціалу міграції в умовах реалізації євроінтеграційного вектора реформ. Міграційна політика є важливим елементом системи соціально-економічної політики держави, реалізується у співпраці з міжнародними інститутами і за допомогою спеціальних заходів покликана сприяти соціально-економічному розвитку країни, підвищенню якості життя населення й цілісності соціуму. Сформульовані мета, п’ять основних цілей та завдань міграційної політики мають послужити основою для вдосконалення Концепції державної міграційної політики. Дані цілі не є вичерпними і достатніми, однак є актуальними і необхідними на першому етапі вдосконалення міграційної політики. Їх необхідно реалізовувати поступово, з подальшою розробкою нових.


Ключові слова:міграція; політика; міграційна політика; мета; цілі; завдання міграційної політики

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 66 - 79)
Стаття надійшла до редакції 16 квітня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Лібанова Е.М. Зовнішні трудові міграції Українців: масштаби, причини, наслідки // Демографія та соціальна економіка. –– 2018. –– № 2 (33). –– С. 11––26 (doi: doi.org/10.15407/dse2018.02.11).
2. Соціологія : підруч. для студентів ВНЗ ; [за ред. В.Г. Городяненка]. –– К. : Вид. центр «Академія», 2002. –– 560 с.
3. Социальная политика : Энциклопедия ; [под ред. Н.А. Волгина, Т.С. Сулимовой]. –– М. : Альфа-Пресс, 2006. –– 416 с.
4. Хомра А.У. Миграция населения: вопросы теории, методики исследования. –– К. : Наукова думка, 1979. –– 146 с.
5. Петрова Т.П. Механизм миграционного обмена: методы исследования ; [отв. ред. В.В. Оникиенко]. –– К. : Наукова думка, 1991. –– 140 с.
6. Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов : учеб. пособие. –– М. : Изд-во РГСУ; Академический Проект, 2007. –– 472 с. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : voluntary.ru/dictionary/949/word/klasifikacija-migracii
7. Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология. –– М. : Изд-во МГУ, 1989. –– 96 с.
8. Олефір В.І. Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. –– К., 2005. –– 36 с.
9. Тиндик Н.П. Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. –– Ірпінь, 2009. –– 40 с.
10. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : моногр. –– К. : НІСД, 2018. –– 472 с.
11. Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : автореф. дис. … канд. політ. наук. –– К., 2008. –– 20 с.
12. Мельниченко О. Теоретичні засади регуляторного впливу держави на трудову міграцію / Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць. –– Харків, 2010. –– С. 125––130.
13. Риндзак О.Т. Державна міграційна політика в контексті пріоритетів національної безпеки України // Економіка України. –– 2016. –– № 12. –– С. 72––81.
14. Гринькевич О.С. Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та напрями державного регулювання // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. –– 2013. –– Вип. 3. –– С. 254––264 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_28