Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2020

Ekon Ukr. 2020 (9): 80–92
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.080

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

УДК 338.1:331.5(477)

JEL: E24, J21, O11

ПЕРЕГУДОВА Тетяна В'ячеславівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://publons.com/researcher/3717248/tetiana-perehudova/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-3093-6104


ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛАСТИЧНОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: ТРЕНДИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ


Однією з актуальних для України проблем є підвищення рівня зайнятості для забезпечення сталого економічного зростання. Одним з показників, який використовується для аналізу сенситивності зв’язку між економічним зростанням і зайнятістю, є еластичність зайнятості, дослідження якої у світі показує послаблення взаємозв’язку. З огляду на необхідність пошуку стратегії економічного зростання, зумовленої розширенням сфери праці, важливим є дослідження інституційних особливостей національного ринку праці в контексті можливостей реалізації трудового потенціалу і вдосконалення політики створення робочих місць.
Дослідження національних тенденцій еластичності зайнятості як одного з важливих індикаторів ринку праці дозволило визначити інституційні особливості, серед яких вагомою є те, що економічне зростання не сприяє масштабному створенню робочих місць і розрив тенденцій між ВВП і зайнятістю з роками збільшується. Подальше ігнорування зазначених проблем і штучне вирішення окремих з них лише посилюють пастку соціально-трудової ексклюзії та деформують національну соціальну політику, що обмежує інклюзивний економічний розвиток. Таким чином, економічне зростання є важливою, але недостатньою передумовою розвитку ринку праці України, що зумовлює необхідність активізації політики зайнятості та створення робочих місць.
Соціально-трудова інклюзія в Україні є можливою через посилення взаємозв’язку між сплатою ЄСВ, податком на доходи фізичних осіб та соціальним забезпеченням, соціальним захистом і доступом до якісної соціальної інфраструктури. Слід розвивати практики обумовлених соціальних трансфертів, коли людина отримує певну соціальну допомогу при певній тривалості зайнятості протягом року. Наведено світові практики створення робочих місць, адаптація яких в Україні сприятиме підвищенню рівня зайнятості та зростанню ВВП.


Ключові слова:економічне зростання; ринок праці; еластичність зайнятості; продуктивність праці; соціально-трудова ексклюзія; інституційна пастка; програми створення робочих місць; соціальний захист

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 80 - 92)
Стаття надійшла до редакції 22 червня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Kapsos S. Employment Strategy Papers. The employment intensity of growth: Trends and macroeconomic determinants International // Employment Strategy Papers. –– 2005. –– No. 12. –– 63 p. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_emp/-emp_elm/documents/publication/wcms_143163.pdf
2. Islam I., Nazara S. Estimating employment elasticity for the Indonesian economy. –– Jakarta : International labour office. –– 29 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-asia/-ro-bangkok/-ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123743.pdf
3. Islam R. The nexus of economic growth, employment and poverty reduction: an empirical analysis // Employment and Poverty Discussion Paper. –– 2004. –– Iss. 14 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : ilo.int/wcmsp5/groups/public/-ed_emp/documents/publication/wcms_120690.pdf
4. Гильтман М., Вотякова А. Эластичность занятости в регионах России: статистический анализ // Проблемы современной экономики. –– 2014. –– № 3 (51). –– С. 245––248.
5. Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения ; [под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова, С. Рощина]. –– М. : Центр стратегических разработок, 2017. –– 38 с.
6. Варшавская Е.Я. Гибкость занятости в России: макроэкономический аспект // Известия Томского политехнического университета. –– 2008. –– Т. 313. –– № 6. –– С. 57––60.
7. Перегудова Т. Світові тренди еластичності зайнятості: уроки для України // Україна: аспекти праці. –– 2018. –– № 4. –– С. 3––8.
8. Гимпельсон В. Нужен ли российской экономике человеческий капитал? Десять сомнений // Вопросы экономики. –– 2016. –– № 10. –– С. 129––143.
9. Бенсон И.Н. Влияние качества институциональной среды на благосостояние и экономический рост: межстрановые сопоставления // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. –– Сер. 5. –– 2016. –– С. 38––55.
10. Акиндинова Н.В., Алексашенко С.В., Ясин Е.Г. Сценарии и альтернативы макроэкономической политики. –– М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. –– 75 с.
13. Cahuc P. Search, flows, job creations and destructions // Labour Economics. –– 2014. –– Vol. 30. –– No. C. –– P. 22––29.