Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 11/2020

Ekon Ukr. 2020 (11): 3–20
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.11.003

УДК 338.43:631.1.016:022.227(477)

JEL: Q01, R0, O18

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович1, БОРОДІНА Олена Миколаївна2, ПРОКОПА Ігор Васильович3

1ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-2895-6114
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9937-5907
3ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-3681-2655


ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЯК НАПРЯМ І ВІЗІЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ


Розкрито сутність інклюзивного сільського розвитку (ІСР) як процесу покращення якості життя в сільській місцевості, за якого кожний має можливість реалізувати свої права і потенціал у трьох взаємопов’язаних сферах – економічній, соціальній та політичній. Зазначено, що необхідною умовою ІСР в економічній сфері є аграрне зростання, центральною ланкою якого має стати селянин. При цьому обов’язковими є соціальний вимір економічного зростання та опанування селянами повноважень і можливостей брати участь у процесах прийняття рішень. Сприяння інклюзивному сільському розвитку – це місія і завдання держави. У фокусі її уваги мають перебувати сільський мешканець, захист його прав та забезпечення його участі в місцевому розвитку. Важливим кроком до виконання даної місії є опрацювання та прийняття Концепції інклюзивного сільського розвитку та її подальша реалізація.
Сформульовано мету, окреслено завдання, рушійні сили, напрями та механізми переходу сільського сектору України до розвитку на засадах інклюзивності. Метою цього процесу є забезпечення всім сільським жителям, незалежно від їх соціального і матеріального становища, розташування їх населеного пункту тощо, умов реалізації базових прав людини, гарантування можливостей та спроможності використання в господарській діяльності землі та інших місцевих ресурсів, користування якісними суспільними благами в довгостроковій перспективі. Основні завдання: посилення включеності сільського населення до процесів економічного зростання на селі, підвищення якості людського і соціального капіталу села, формування реально діючих механізмів залучення сільських жителів до політичної участі в прийнятті рішень. Серед рушійних сил названо орієнтацію ринкового обігу сільськогосподарських земель на дотримання права селян на гідні засоби для існування за місцем проживання; спрямування розвитку інфраструктури на поліпшення умов життєдіяльності жителів сільської периферії; становлення ефективних сільських інституцій тощо.


Ключові слова:інклюзивність; економічне зростання; місцеве самоврядування; права селян; сільське населення; сільський розвиток; якість життя.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 20)
Стаття надійшла до редакції 16 жовтня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Prodius Oksana The inclusive development concept as a modern paradigm for intensification of implementation of innovations // Three Seas Economic Journal. – 2020. – Vol. 1. – No. 1. – P. 60–65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : baltijapublishing.lv/index.php/ threeseas/article/view/822/875 (doi: doi.org/10.30525/2661-5150/2020-1-10).
2. Жуковська А. Інклюзивний підхід до розвитку економіки: генезис виникнення та основні положення // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – № 2. – С. 7–23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : visnykj.tneu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/1000 (doi: doi.org/10.35774/visnyk2019.02.007).
3. Прогнімак О.Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи // Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 1. – С. 187–197 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_1_28
4. Зубчик О.А. Індекс інклюзивного розвитку як сучасний інструмент аналізу державної політики // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Сер.: Державне управління. – 2018. – Т. 29 (68). – № 1. – С. 86–91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_1_18
5. Бобух І.М., Щегель С.М. Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 7. – С. 55–70.
6. Манцуров І.Г. Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення // Економіка України. – 2018. – № 10. – С. 71–87 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2018.10.071).
7. Гриценко А.А. Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку // Економіка та прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 9–23.
8. Usman M. The concept of ‘inclusive rural development’ has gained currency in a bid to improve the quality of life of all citizens // DAWN. – 2013. – Nov. 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dawn. com/news/1055603