Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 11/2020

Ekon Ukr. 2020 (11): 21–40
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.11.021

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 336.148

JEL:

РАДІОНОВ Юрій Денисович1

1Рахункова палата України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAV-3875-2020
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1691-1090


ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ І СТАНОВЛЕННЯ АУДИТУ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ


Досліджено систему державного фінансового контролю України, проаналізовано його понятійний апарат. Зазначено, що вагомим важелем впливу на ефективність управління бюджетними коштами є контроль як важливий компонент системи управління державними фінансами. Функція контролю в системі управління бюджетними видатками допомагає ефективно здійснювати управління фінансами в межах чинного законодавства. Проте, незважаючи на сформовану законодавчу і нормативно-правову базу, у сфері державного фінансового контролю залишилися питання, які потребують окремого законодавчого врегулювання щодо статусу кожного контролюючого органу з чіткими функціями здійснення аудитів, ревізій, експертних та інших контрольно-аналітичних заходів. Необхідність такого закону продиктована прагненням уникнення дублювання функцій контролюючих органів, підвищення ефективності їх взаємодії, проведення якісних заходів контролю, формування прозорого середовища в бюджетній системі.
Акцентовано увагу на відсутності в країні прозорого «економічного поля», яке б унеможливило корупцію, шахрайство, бюджетні порушення. Наведено обсяги бюджетних порушень за результатами аудитів Рахункової палати. Наголошено на необхідності вдосконалення законодавчої, нормативно-правової бази, визначення державою чітких правил ведення економічної діяльності, пошуку надійних економічних важелів, способів та методів боротьби з порушеннями бюджетного законодавства, неефективними управлінням і використанням бюджетних коштів.
Обгрунтовано необхідність запровадження аудиту відповідності як важливого інструменту забезпечення дотримання учасниками бюджетного процесу законодавчо визначених норм, правил, процедур щодо ефективності управління та використання бюджетних коштів. Дано визначення трьох основних видів аудитів (фінансового, ефективності та відповідності) за міжнародними стандартами, запропоновано методологічну схему основних рис і принципів аудитів та їх відмінностей, що дасть можливість ідентифікувати кожен окремо.


Ключові слова:бюджет; бюджетна система; бюджетний процес; бюджетні кошти; фінансовий контроль; аудит; ефективність використання бюджетних коштів; соціально-економічний розвиток.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 21 - 40)
Стаття надійшла до редакції 13 липня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Cимоненко В.К., Барановський О.І., Петренко П.С. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні : моногр. – К. : Знання України, 2006. – 280 с.
2. Варналій З., Коваленко К. Імплементація досвіду країн пострадянського простору у систему зовнішнього державного фінансового контролю України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Сер.: Економіка. – 2015. – Вип. 2 (167). – С. 6–11.
3. Слободяник Ю.Б. Професійні стандарти державного аудиту // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 3 (15). – С. 249–252.
4.Койчева О. Взаємна відповідальність у діяльності Рахункової палати // Evropsky politicky a pravnidis kurz. – 2015. – Vol. 2. – Iss. 2. – P. 275–281.
5. Шевчук О.Д. Рахункова палата України: наближення до вимог міжнародних стандартів // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2018. – № 3. – С. 61–75.
6. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. – М. : Финансовый контроль, 2005. – 432 с.
7 Макогон В.Д. Бюджетні видатки у системі соціально-економічного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. – № 3. – С. 114–124.
8. Максімова В.Ф. Організація державного фінансового контролю : навч. посібник. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 276 с.
9. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : моногр. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.
10. Ярошевич Н.Б. Бюджетний менеджмент : навч.-метод. посібник ; [Н.Б. Ярошевич, Н.О. Шпак, В.Є. Матвіїшин]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 224 с.
11. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.
12. Економічна енциклопедія. – У 3 т. – Т. 1 ; [С.В. Мочерний (відп. ред.)]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.
13. Благун І.Г., Воронко Р.М., Бучкович М.Л. Бюджетний менеджмент : навч. посібник. – Львів : Магнолія - 2006, 2017. – 224 с.
14. Слободяник Ю.Б. Державний аудит в Україні: теорія, методологія, організація : автореферат дисер. … д. е. н. (спеціальність 08.00.09). – Одеса, 2014. – 41 с.
15. Радіонов Ю.Д. Прозорість бюджетної системи – гарантія її ефективності // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 14–21.