Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 11/2020

Ekon Ukr. 2020 (11): 60–86
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.11.060

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

УДК 658.586

JEL: L26, M13, O31, O32

САЛІХОВА Олена Борисівна1, КУРЧЕНКО Олена Олександрівна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7669-6601
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-8646-9488


ЕНДОГЕНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГООРІЄНТОВАНІ СТАРТАПИ: ДОСВІД США, УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ


Керівництво США, починаючи з 1950-х років, реалізує цілеспрямовану політику заохочення створення стартапів винахідниками. Цей процес набув форми трансферу технологій від науки до реального сектору економіки, сприяв виведенню на ринок технологічно складних інноваційних продуктів, піднесенню індустрії по «дробині» доданої вартості, створенню нових робочих місць, прискоренню ендогенізації економічного розвитку. Показано еволюцію механізмів державного впливу на розбудову стартапів у США. Обґрунтовано, що на початковому етапі заходи політики були націлені на сприяння розвитку індустрії та зменшення залежності від імпорту технологій; створення стартапів прискорило освоєння у виробництві наукових здобутків, отриманих у результаті нарощування у 1940-х роках фінансування оборонних ДіР університетів; сприяло працевлаштуванню висококваліфікованих фахівців, у тому числі іммігрантів. Сьогодні, маючи розвинуту індустрію з високою абсорбційною спроможністю до інновацій, керівництво країни встановлює економічні та технологічні пріоритети для розв’язання проблем й отримання переваг американських компаній; виходячи з цих пріоритетів сприяє формуванню людських ресурсів (у тому числі, як і раніше, за рахунок залучення кваліфікованих іммігрантів), визначає напрями наукових досліджень і фінансово сприяє започаткуванню стартапів у пріоритетних сферах. Показано, що керівництво США створило відповідні нормативно-правові та інституційні засади, які прискорили комерціалізацію розробок стартапів, та відкрило для них ринок публічних закупівель. Обґрунтовано, що центральною ланкою державної політики заохочення інноваційного підприємництва в Україні має стати розбудова технологоорієнтованихстартапів (ТОС), націлених на створення продуктів, процесів, послуг на базі власних розробок. Рекомендовано створити базові документи: проєкт Закону про технологоорієнтованістартапи і проєкт Стратегії розбудови технологоорієнтованихстартапів в інтересах інноваційного розвитку економіки України. Показано, що при визначенні концептуальних засад і положень цих документів необхідно враховувати ендогенні бар’єри та екзогенні загрози, що сьогодні ускладнюють розбудову ТОС в Україні.


Ключові слова:США; інноваційне підприємництво; венчурний капітал; стартап; технологоорієнтованийстартап; індустрія; інновації; ендогенний розвиток; державна політика; державна допомога.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 60 - 86)
Стаття надійшла до редакції 23 вересня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Геєць В.М. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання // Економіка України. –– 2015. –– № 1. –– С. 4––25.
2. Геєць В.М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб’єктів голосування // Економіка України. –– 2018. –– № 7. –– С. 3––19 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2018.07.003).
3. Сіденко В.Р. Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. –– У 2. ч. // Економіка і прогнозування. –– 2018. –– № 2. –– С. 149––151.
4. Кіндзерський Ю.В. Державна політика структурно-технологічної модернізації промисловості : дис. … д. е. н. за спеціальністю 08.00.03 –– економіка та управління національним господарством / Інститут економіки та прогнозування НАН України. –– К., 2015. –– 531 с.
5. Касич А.О., Джура А.М. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід. –– 2019. –– № 2. –– С. 24––31.
6. Kurchenko O.O. Support policy of innovative start-up in OECD / Innovative technology and intensification development of national production : materials of ІІ Intern. scient.-pract. Internet-confer., October 20–21, 2015. –– Ternopil : Krоk, 2015. –– P. 287––288.
7. Курченко О.О. Державна підтримка стартапів у країнах ЄС: уроки для України // Вісник Інституту економіки та прогнозування. –– 2016. –– С. 65––71.
8. Курченко О.О. Становлення та розвиток стартапів в Україні // Український соціум. –– 2016. –– № 2 (57). –– С. 80––88.
9. Саліхова О.Б., Курченко О.О. Створення статистичного підґрунтя для оцінки особливостей інноваційних старт-апів України // Статистика України. –– 2016. –– № 1. –– С. 18––21.
10. Kurchenko O. Activation of innovative enrepreunership – a step towards development startups // Acta Oeconomica Cassoviensia. –– 2017. –– Vol. X. –– No. 1. –– P. 29––37.
11. Fermi L. Illustrious Immigrants. The Intellectual Migration From Europe: 1930-41. –– Chicago : The University of Chicago Press, 1968. –– 440 p.
12. Stuart L.W. The Cold War and American Science: The Military-industrial-academic Complexat MIT and Stanford. –– New York : Columbia University Press, 1993. –– 332 р.
13. Nicholas T. The Origins of High-Tech Venture Investing in America [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/VC_Tech_4b7a1b2a-ef2a-4867-a41e-2ba84cb120f2.pdf
14. Nager А., Hart D. ets. The Demographics of Innovation in the United States. February 2016 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www2.itif.org/2016-demographics-of-innovation.pdf
15. Gaster R. Impacts of the SBIR/STTR Programs: Summary and Analysis [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : sbtc.org/wp-content/uploads/2018/02/Impacts-of-the-SBIR-program.pdf
16. Саліхова О. ТурбоНяні // Лівий берег. –– 2019. –– 2 лют. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : lb.ua/economics/2020/02/25/450866_turbonyani_.html
17. Саліхова О.Б. Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток: останні світові тенденції та уроки для України // Економіка України. –– 2015. –– № 9. –– С. 19––38.
18. Schrank A., Whitford J. Industrial policy in the United States: A Neo-polanyian Interpretation // Politics and Society. –– 2009. –– Vol. 37. –– № 4. –– Р. 521––553 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.columbia.edu/~jw2212/Writing/Main/05-Schrank_whitford_PnS_2009.pdf
19. Transforming Economies: Making industrial policy work for growth, jobs and development ; [J.M. Salazar Xirinachs, I. Nubler, R. Kozul-Wright (Eds)]. –– Geneva : International Labour Organization, 2014. –– 411 p. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242878.pdf
20. Гіршфельд А., Саліхова О. Білет і з ним завдання // Лівий берег. –– 2019. –– 19 лют. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : lb.ua/economics/2019/02/19/420116_bilet_zadachi.html
21. Саліхова О.Б., Курченко О.О. Концептуальні засади стратегії розбудови технологоорієнтованих стартапів в інтерсах інноваційного розвитку економіки України // Бізнес-Інформ. –– 2020. –– № 9. –– С. 5––75 (doi: doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-65-75).
22. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Фармацевтична індустрія Мексики: урок для України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. –– 2020. –– № 4 (111). –– С. 47––69 (doi: doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)04).