Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 11/2020

Ekon Ukr. 2020 (11): 87–88

ЮВІЛЕЇ

УДК

JEL:


ДО 70-річчя ПРОФЕСОРА, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК О.Г. ЯНКОВОГО


АВТОРИТЕТНИЙ ВЧЕНИЙ-ЕКОНОМІСТ, СТАТИСТИК І МАТЕМАТИК
Широке застосування математико-статистичного моделювання та прогнозування в економічних дослідженнях є головною тенденцією сучасних наукових шкіл розвинутих країн світу. Нині цей напрям стає актуальним і в Україні, де найбільш плодотворними є новітні підходи до міждисциплінарних наукових розробок у сфері економіки підприємства, мікроекономіки, економетрики, статистики, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування тощо. Поєднання широкого досвіду у вказаних сферах знань притаманне науковим напрацюванням професора Олександра Григоровича Янкового, який 23 листопада 2020 р. святкує свій 70-річний ювілей. О.Г. Янковий є досвідченим фахівцем, професіоналом, наукові інтереси якого лежать на стику багатьох економіко-статистичних і економіко-математичних дисциплін. Він пройшов шлях від аспіранта, викладача до професора, який у 2008—2019 рр. очолював кафедру економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету. Одноосібні монографії ювіляра та його внесок у редакцію колективних праць вирізняються науковою глибиною та методологічним спрямуванням виконаних досліджень. Серед його наукових публікацій відомими є такі, як «Резервы роста производительности труда в промышленности» (1990), «Специа листы с высшим образованием в новых условиях хозяйствования» (1992), «Моделювання парних зв’язків в економіці» (2001), «Многомерный анализ в системе STATISTIСA» (два випуски 2001—2002), «Економіка підприємства в умовах ринкових перетворень» (2010), «Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення» (2013), «Латентні 88 ISSN 2522-9303. Ekon. Ukr. 2020. № 11 (708) До 70-річчя професора, доктора економічних наук О.Г. Янкового ознаки в економіці» (2015), «Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств» (2017) та ін. О.Г. Янковий є автором близько 230 наукових статей і тез наукових доповідей, з них п’яти публікацій, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science і засвідчують не тільки здатність науковця підвищувати рівень особистої професійної активності, а й прагнення до наукового вирішення проблем економіки країни, розбудови її виробничого потенціалу. Крім того, він беззмінно редагує збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», яка з 2012 р. щороку проводиться на базі кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету. Наукове керівництво та консультаційний супровід О.Г. Янкового надали змогу захистити дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук 14 молодим ученим і чотирьом науковцям — на здобуття ступеня доктора економічних наук. Він є засновником наукової економічної школи «Чинники та шляхи посилення конкурентоздатності і підвищення ефективності роботи підприємств в галузях народного господарства України», керівником фундаментального проєкту за замовленням МОН України «Оптимізація підприємницької діяльності на основі бізнес-інжинірингу». Досвід та наукові праці О.Г. Янкового, його багатогранні наукові інтереси у сфері розвитку економіки достойно представляють Одещину у світовому науковому доробку. Результати його наукових досліджень доповідалися на міжнародних наукових форумах у країнах Близького і Далекого зарубіжжя. За багаторічну плідну працю й особистий внесок у розвиток вітчизняної науки ювіляру у 2011 р. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», його нагороджено Подякою Прем’єр-міністра України, а також Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Одеської обласної ради, Почесними грамотами Одеської обласної державної адміністрації. У нашій країні та за її межами Олександра Григоровича Янкового знають як авторитетного вченого, який пройшов великий творчий шлях викладача, науковця, вченого із значними здобутками в розв’язанні економічних проблем незалежної України. У день славного ювілею від науковців, колег та учнів лунають найщиріші вітання та побажання успіхів, здоров’я, благополуччя, великого людського щастя, натхнення в праці на майбутні роки, подальших творчих звершень на благо розвитку вітчизняної економіки.


Ключові слова:

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 87 - 88)
Стаття надійшла до редакції 22 жовтня 2020 р.

Список використаної літератури