Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 3/2021

Ekon Ukr. 2021 (3): 3–18
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.003

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

УДК 330.47:001.102:316.774

JEL: A10, 19; B41, 52, 59; D83; P16

ТАРАСЕВИЧ Віктор Миколайович1

1Національна металургійна академія України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/E-8342-2019
OrcID ID : https://orcid.org/http://orcid.org/0000-0002-6997-0166


ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І СИСТЕМА ПОХІДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ФЕНОМЕНІВ (ПРОДУКТІВ)


Охарактеризовано основні види (підвиди) інформаційної діяльності та їх результати – похідні інформаційні продукти як феномени. Інформаційну діяльність подано як суперечливу єдність власне інформаційної та супутньої інформаційної складових. Охарактеризовано виробничу, розподільчу, обмінну і споживчу супутню інформаційну діяльність, їх окремі атрибути, а також основні види похідних інформаційних продуктів як їх результатів. У виробничій супутній інформаційній діяльності виокремлено представницький, матеріалізуючий і обробний підвиди. В останньому виділено впорядкування, функціонально-видову зміну і створення похідних інформаційних продуктів. Розмежовано ідеальні та матеріалізовані похідні інформаційні продукти як особливі форми представлення первинних інформаційних продуктів. Розглянуто основні види (підвиди) ідеальних і матеріалізованих похідних інформаційних продуктів, зокрема: синтаксичний (текстовий, числовий, графічний, аудіальний); семантичний (сигнал, звістка, дані? відомості, повідомлення); неперервно-дискретний (неперервний, дискретний, неперервно-дискретний), а також їх взаємозв\\\'язки. Виділено особливості розподільчої, обмінної та споживчої супутньої інформаційної діяльності, їх взаємодію з виробничою діяльністю та між собою. З огляду на це, а також з урахуванням місця інформаційної діяльності та її видів у суспільному виробництві, виокремлено чотири роди інформаційної економіки (ІЕ). ІЕ I роду є сферою винятково інформаційної діяльності; ІЕ II роду включає ІЕ I роду і виробництво атрибутів інформаційної діяльності в інших галузях економіки; ІЕ II роду разом з економічною діяльністю, атрибутами якої є інформаційні продукти, утворює ІЕ III роду; в ІЕ IV роду, поряд з ІЕ III роду, представлено всі види економічної діяльності, в яких використовується хоча б один з атрибутів інформаційної діяльності.


Ключові слова:власне інформаційна діяльність; супутня інформаційна діяльність; виробнича, розподільча, обмінна, споживча супутня інформаційна діяльність; ідеальний похідний інформаційний продукт; матеріалізований похідний інформаційний продукт; інформаційна економіка.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 18)
Стаття надійшла до редакції 9 лютого 2021 р.

Список використаної літератури

1. Тарасевич В.М. Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: основи та система первинних інформаційних феноменів // Економіка України. – 2021. – № 1. – С. 3–23 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2021.01.003).
2. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал / Соч. – 2-е изд. – М. : Госполитиздат, 1960. – Т. 23. – 907 с.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Экономические рукописи 1857–1859 годов / Соч. – 2-е изд. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1968. – Т. 46. – Ч. I. – 317 с.