Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 3/2021

Ekon Ukr. 2021 (3): 19–40
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.019

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

УДК 330.8 : 339.97

JEL: B22, E12, E13, E3, E5, E63, F42

РЕЗНІКОВА Наталія Володимирівна1, ПАНЧЕНКО Володимир Григорович2, ІВАЩЕНКО Оксана Андріївна3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/ID I-2491-2018
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-2570-869X
2Федерація роботодавців України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAF-8535-2021
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/ 0000-0002-5578-6210
3Національна академія статистики, обліку і аудиту, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/I-4533-2018
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/ 0000-0002-8490-778X


ВІД РЕВІЗІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ДО РЕВІЗІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ПАСТКИ НОВОГО МАКРОЕКОНОМІЧНОГО КОНСЕНСУСУ


Базуючись на категоріях теоретичного й емпіричного рівнів пізнання, проведено ревізії інструментів сучасної економічної політики на предмет їх відповідності приписам (макро)економічних теорій, встановленню цілей її реалізації, а також виявленню її стабілізаційних і алокаційних функцій у процесі набуття нею ознак міжнародної. Встановлено, що економічна теорія, яка, по суті, є динамічною, відкритою, неврівноваженою системою економічного знання, що ґрунтується на відповідних припущеннях і передбачає спрощене моделювання економічних процесів за обмеженості пропонованих нею методів, демонструє низьку експлікативну спроможність при здійсненні аналізу, затребуваного при виборі на користь тієї чи іншої економічної політики відповідно до викликів часу. Доведено, що, хоча в окремих випадках різні економічні теорії можуть ставати дієвим знаряддям у боротьбі за заангажовані інтелектуальні аргументи на користь прийняття тих чи інших політичних рішень, економічна політика здебільшого не виглядає як спосіб механістичного втілення результатів теоретичних узагальнень. Хоча боротьба за допомогою аналітичних аргументів між прихильниками фіскальних і монетарних інструментів макроекономічної політики дозволила отримати в рамках Нового макроекономічного консенсусу (НМК) проміжний результат щодо визнання за грошово-кредитною політикою першості в досягненні низьких темпів зростання цін, досвід світової фінансової кризи 2008–2010 рр. і глобальної рецесії 2020 р. поставив під сумнів спроможність розроблених на базі рекомендацій НМК стабілізаційних програм досягати очікуваних результатів. Події останнього десятиріччя, ознаменовані поєднанням нестабільності як циклічного, так і структурного та системного характеру, сформували запит на визнання фіскальної політики як повноцінної складової стабілізаційних програм. У спробах інтерпретації способів та наслідків реалізації міжнародної економічної політики створюється запит на формування нових наукових консенсусних оцінок і теоретичних узагальнень.


Ключові слова:економічна політика; міжнародна економічна політика; економічна теорія; стабілізаційна макроекономічна політика; регуляторна конкуренція.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 19 - 40)
Стаття надійшла до редакції 11 січня 2021 р.

Список використаної літератури

1. El-Erian M. A New Normal. Secular Outlook. PIMCO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : media.pimco.com/Documents/Secular%20Outlook%20May_09%20Email-Web%20FINAL3.pdf (дата звернення: 29.12.2020).
2. El-Erian M. Navigating the New Normal in Industrial Countries. – Washington : Per Jacobsson Foundation, 2010. – 37 р.
3. El-Erian М. PERSPECTIVES: The New Normal 2.0 // The Journal of Portfolio Management. – 2020. – Vol. 64 (7). – Р. 5–7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : jpm.pm-research.com/content/early/2020/05/23/jpm.2020.1.164
4. Mack O., Khare A., Kramer A., Burgartz Th. Managing in a VUCA world. – Berlin : Springer, 2016. – 259 p.
5. Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Нова норма світової економіки як середовище становлення неопротекціонізму // Міжнародні відносини. – Сер. : Економічні науки. – 2014. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3144 (дата звернення: 27.12.2020).
6. Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків у контексті незалежності // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 5–10.
7. Reznikova N., Ivaschenko O., Rubtsova M. Global problems as a subject of interdisciplinary studies in the focus of international economic security and sustainable development // Економіка та держава. – 2020. – № 7. – С. 24–31.
8. Patinkin D. The Chicago tradition, the quantity theory, and Friedman // Journal of Money, Credit and Banking. – 1969. – Vol. 1 (1). – P. 46–70.
9. Stigler G. The Economist as Preacher and Other Essays. – Chicago : University of Chicago Press, 1982. – 259 p.
10. Tinbergen J. On the Theory of Economic Policy. – Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1952 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : hdl.handle.net/1765/15884
11. Мазаракі А.А., Мельник Т.М. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : моногр. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 470 с.
12. Мазаракі А.А., Мельник Т.М. Зовнішньоторговельна політика: від меркантилізму до неотехнологізму // Товари і ринки. – 2010. – № 2. – С. 9–21.
13. Musgrave R.A., Musgrave P.M. Public finance in theory and practice. – N.-Y. : McGraw-Hill Education, 1989. – 848 р.
14. Minsky H.P. Stabilizingan Unstable Economy. – N.-Y. : McGraw-Hill Education, 2008. – 432 р.
15. Тарасевич В.Н. О предмете экономической теории. – Днепропетровск : Сич, 1997. – 189 с.
16. Тарасевич В.Н. Постнеклассический вызов фундаментальной экономической науке // Вопросы экономики. – 2004. – № 4. – С. 107–117.
17. Goldstein J., Keohane R. Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions and Political Change. – N.-Y. : Cornell University Press, 1993. – 304 р.
18. Jabko N. Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985–2005. – N.-Y. : Cornell University Press, 2006. – 224 р.
19. Blyth M. Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. – Cambridge : Cambridge University Press, 2002. – 298 р.
20. Roe E. Narrative Policy Analysis: Theory and Practice. – Durham : Duke University Press, 1994. – 240 р.
21. Faure А., Pollet G., Warin P. La construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel. – Paris : L’Harmattan, 1995. – 191 р.
22. Katzenstein P.J. The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. – N.-Y. : Columbia University Press, 1996. – 560 р.
23. Тарасевич В.Н. Еволюцiя економічної теорiї та сучасне парадигмальне зрушення // Економiка України. – 1996. – № 12. – С. 46–55.
24. Shiller R.J. Narrative Economics: How Stories Go Viraland Drive Major Economic Events. – Princeton : Princeton University Press, 2019. – 400 р.
25. Tobin J. Macroeconomics, Prices and Quantities: Essays in Memory of Arthur M. Okun. – Washington : The Brookings Institution, 1983. – 300 р.
26. Walsh C.E. Monetary Theory and Policy. – Cambridge : The MIT Press, 2010. – 633 р.
27. Schedvin C.B. In Reserve: central banking in Australia, 1945–75. – Crows Nest : Allen & Unwin, 1992. – 602 р.
28. Beggs М. Inflation and the making of macroeconomic policy in Australia, 1945–85. – London : Palgrave Macmillan, 2015. – 341 р.
29. Friedman M. A Theory of the Consumption Function. – Princeton : Princeton University Press, 1957. – 259 p.
30. Козюк В. Фінн Кідленд і Едвард Прескотт: теоретична фундація каркасу нової класичної макроекономіки // Вісник ТНЕУ. – 2010. – № 4. – С. 148–158.
31. Рей Р. «Я ж Вам казав!» Сучасна економіка за Гайманом Мінськи. – К. : Наш формат, 2018. – 288 с.