Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 3/2021

Ekon Ukr. 2021 (3): 41–60
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.041

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 330.3:338.4

JEL: O17; L81–86

МЕЛЬНИК Мар'яна Іванівна1, СИНЮРА-РОСТУН Надія Романівна2

1ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-8869-8666
2ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-1137-9370


ПОТЕНЦІАЛ СЕКТОРУ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДДАЧІ


Сфера послуг стала одним з впливових чинників конкурентоспроможності економіки і зростання добробуту населення. Особливої ваги набрали послуги креативних індустрій, інформаційно-комунікаційних технологій, які дедалі більше зміцнюють конкурентні переваги держави на світових ринках. Висока частка тінізації сектору комерційних послуг не дозволяє повноцінно використовувати його потенціал у забезпеченні соціально-економічного зростання України.
Виявлено види економічної діяльності в секторі комерційних послуг, які мають зростаючу економічну та соціальну віддачу і стратегічну конкурентоспроможність. Для аналізу використано економіко-статистичні методи, за допомогою яких було зібрано і проаналізовано основні показники розвитку сфери послуг в Україні, що дозволило виявити визначальні структурно-динамічні особливості її розвитку. Розкрито характеристики формування та функціонування ринку комерційних послуг в Україні. Показано, що всередині ринку спостерігаються диспропорції за видами послуг і обсягами їх реалізації, кількістю зайнятих, питомою вагою послуг у структурі валової доданої вартості тощо. Розглянуто динамічний розвиток секторів освіти та інформаційно-комп’ютерних технологій, які є одними з найбільш конкурентоспроможних і мають високі перспективи зростаючої економічної та соціальної віддачі. Зазначено, що Україні потрібно нарощувати обсяг послуг у структурі валової доданої вартості для досягнення загальносвітових показників. Визначено, що тенденції розвитку у сфері послуг України є характерними для країн з перехідною економікою. Для досягнення загальносвітових показників розвитку сфери послуг необхідно нарощувати потенціал у високотехнологічних і креативних секторах, що є конкурентоспроможними на світових ринках і привабливими для іноземних інвесторів. Ефективний економічний розвиток держави потребує підтримки тих видів економічної діяльності в секторі комерційних послуг, які мають зростаючу соціально-економічну віддачу. Вивільнення наявного потенціалу сектору комерційних послуг потребує формування пріоритетів сучасної політики детінізації та врахування основних критеріїв і чинників забезпечення зростаючої віддачі.


Ключові слова:сфера послуг; види економічної діяльності; валова додана вартість; конкурентоспроможність.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 41 - 60)
Стаття надійшла до редакції 1 лютого 2021 р.

Список використаної літератури

1. Економіка знань та її перспективи для України : наук. доповідь ; [В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, М.С. Данько, В.В. Дем'яненко] / Ін-т екон. і прогнозув. НАН України. – К., 2005. – 168 c.
2. Данилишин Б.М., Куценко В.І., Остафійчук Я.В. Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства : моногр. – К. : ЗАТ «Нічлава», 2005. – 328 с.
3. Куценко В.І., Трілленберг Г.І. Менеджмент сфери послуг : моногр. – К. : РВПС України НАН України, 2007. – 459 с.
4. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : кол. моногр. ; [за ред. Е.М. Лібанової] / Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2016. – 328 с.
5. Kelmanson B., Kirabaeva K., Medina L., Mircheva B., Weiss J. Explaining the Shadow Economy in Europe: Size, Causes and Policy Options // IMF Working Papers. – 2019. – Dec. 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/13/Explaining-the-Shadow-Economy-in-Europe-Size-Causes-and-Policy-Options-48821 (дата звернення: 20.11.2020).
6. Hassan M., Schneider F. Size and Development of the Shadow Economies of 157 Worldwide Countries: Updated and New Measures from 1999 to 2013 // Journal of Global Economics. – 2016. – Vol. 4. – Iss. 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.hilarispublisher.com/open-access/size-and-development-of-the-shadow-economies-of-157-worldwide-countries-updated-and-new-measures-from-1999-to-2013-2375-4389-1000218.pdf (дата звернення: 20.12.2020).
7. Августин Р. Пріоритети та механізми системної детінізації економіки України : дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.00.03. – Львів, 2018. – 480 с.
8. Васенко В.К. Тіньова економіка України та шляхи її детінізації // Вісник Черкаського університету. – Сер. : Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 15–23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2016_1_5
9. Захарченко В.І. Теоретико-методичні підходи до аналізу процесів тінізації української економіки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Сер. : Економічні науки. – 2019. – Вип. 53. – С. 97–107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2019_53_14
10. Предборський В. До питання про сутність тіньової економіки // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 111–115.
11. Пічугіна Ю.В., Чорна А.В. Специфіка функціонування тіньової економіки ЄС // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 71–74.
12. Пойта І.О. Оцінка сучасного стану ринку послуг // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 1. – С. 306–308 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_1_73
13. Корчинська О. Ринок освітніх послуг в Україні: економічні аспекти / Ринок освітніх послуг: виклики сучасності : зб. матеріалів наук.-практ. конф. з між народ. участю (Київ, 11 червня 2019 р.). – К. : АПСВТ, 2019. – С. 40–42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_Conf_11_06.pdf
14. Мельник М., Яремчук Р. Соціально-економічна роль ІТ кластерів у розвитку міст / Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації : моногр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» ; [ред. І.З. Сторонянська]. – Львів, 2019. – 501 с. – С. 203–214.
15. Піжук О.І. Основні тенденції розвитку сфери послуг країн з трансформаційною економікою // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 1. – С. 44–51 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2015_1_7
16. Ходжаян А.Р. Структурна характеристика розвитку економіки України // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2018. – № 4. – С. 71–83 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_4_9
17. Мальська М. Економіка послуг: суть та управління // Вісник Львівського університету. – Сер. : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 34. – С. 243–250 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_34_28
18. Матюха В.В., Яришко О.В., Кирилова Л.І., Ткаченко Є.Ю. Аналіз фінансових результатів банківського сектору України // Ефективна економіка. – 2018. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/73.pdf
19. Майор О.В., Свелеба Н.А. Деякі особливості формування фінансово-кредитних інструментів інноваційного розвитку підприємств сфери послуг // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Т. 28. – № 4. – С. 92–96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1585
20. Мордань Є.Ю., Білець А.С., Сердюк К.В. Інвестиції в туристичну сферу України: сучасний стан, проблеми та перспективи // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 19. – С. 410–414 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : global-national.in.ua/archive/19-2017/81.pdf