Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 3/2021

Ekon Ukr. 2021 (3): 61–86
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.061

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 336.761

JEL: G21, G28, G32, K22

ШИШКОВ Станіслав Євгенійович1

1ПрАТ «Фондова біржа “Перспектива”», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4440-9572


РИНОК АКЦІЙ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН: УКРАЇНА КРІЗЬ ПРИЗМУ СВІТОВИХ РЕАЛІЙ


Окреслено передумови виникнення та розвитку ринку акцій як економічного та інституційного феномену – від зародження інвестиційної економіки до системи збереження взаємної зацікавленості корпорацій-емітентів та інвесторів шляхом публічної пропозиції акцій заздалегідь невизначеному і необмеженому колу учасників та формування справедливої (біржової) ціни. Умовами появи та існування феномену ринку акцій запропоновано вважати дотримання збалансованості інтересів у ключових правовідносинах (між емітентами та інвесторами, між домінуючими і міноритарними акціонерами) шляхом забезпечення об'єктивної ціни акцій завдяки ефективному інституційному середовищу (законодавчим, судовим і регуляторним механізмам).
Проаналізовано еволюцію та специфіку українського ринку акцій, який наразі не являє собою дієвого механізму залучення публічних інвестицій – як через недостатню конкурентність структури економіки, так і через суперечливе й розбалансоване нормативне оформлення, сумнівну якість імплементації норм ЄС і недосконалі підходи до регулювання ринку.
Виявлено інституційну та нормативно-організаційну незрілість ринку акцій, відсутність реальних механізмів для захисту прав міноритаріїв в Україні, особливо під час масового проведення процедур squeeze-out, які відбулися переважно в інтересах домінуючих власників, адже не враховувалися такі фактори, як мізерний free float і суб’єктивність ціноутворення навіть по акціях найбільш відомих акціонерних компаній, що призвело до тотальної втрати ринком скільки-небудь привабливого інструментарію.
Узагальнено середньострокові перспективи розвитку ринку акцій в Україні на тлі істотного збільшення останнім часом уваги держави до фондового ринку, оцінено готовність до масштабних проєктів та реформ у цій сфері. Для підвищення імовірності реалізації цих планів запропоновано створення власної конкурентної інфраструктури, дієву імплементацію кращих європейських норм і практик з урахуванням критично малого ступеня розвитку ринку, а також підвищення якості регулювання, стимулювання IPO приватних компаній.


Ключові слова:фондовий ринок; фондова біржа; цінні папери; емітент; ринок акцій; акціонерне товариство; публічна пропозиція; free float; squeeze-out; ринкова капіталізація.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 61 - 86)
Стаття надійшла до редакції 28 січня 2021 р.

Список використаної літератури

Baskin J.B., Miranti P.J. A History of Corporate Finance. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – 364 p.
2. Beck T., Levine R., Loayza N. Finance and the Sources of Growth // Journal of Financial Economics. – 2000. – Vol. 58. – Iss. 1-2, – P. 261–300 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : documents1.worldbank.org/curated/pt/772161468782107741/105505322_20041117172011/additional/Finance-and-the-sources-of-growth.pdf
3. Levine R. Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better? // Journal of Financial Intermediation. – 2002. – Vol. 11. – Iss. 4 (October). – P. 398–428 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nber.org/papers/w9138
4. Rajan R., Zingalez L. The Great Reversals: The Politics of Financial Development in the 20th century // Journal of Financial Economics. – 2003. – Vol. 69. – Iss. 1 (July). – P. 5–50.
5. Michie R. The Global Securities Market. A History. – Oxford : Oxford University Press, 2006. – 399 p.
6. Рубцов Б.Б. Эволюция институтов финансового рынка и развитие экономики. – М. : ИМЭМО РАН, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mirkin.ru/_docs/Rub_evolfin.pdf
7. Мозговий О.М., Баторшина А.Ф. Світові ринки акцій: досвід для України // Ринок цінних паперів України. – 2004. – № 11-12. – С. 47–54.
8. Мошенський С.З. Глобальний ринок акцій: основні тенденції в історичному контексті // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 76–83 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2010_7_8
9. Рекуненко І.І. Періодизація розвитку фондового ринку України // Вісник Сумського державного університету. – Сер. : Економіка. – 2015. – № 1. – С. 30–42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/42165/1/Rekunenko.pdf
10. Ройко І.М. Біржовий ринок акцій в Україні: стан та пріоритети розвитку : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2016. – 224 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.04/2016/Roiko-diss.pdf
11. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К. : КНЕУ, 2004. – 566 с.
12. Зловживання на ринку капіталів: економіко-правові аспекти : кол. моногр. ; [за ред. О.Г. Кошового, В.М. Тертишника, Н.М. Шелудько та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 532 с.
13. Кошовий О. Гучний старт чи повний фініш? // Дзеркало тижня. – 2020. – 27 лист. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zn.ua/ukr/macrolevel/huchnij-start-chi-povnij-finish.html (дата звернення: 21.01.2021).