Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 3/2021

Ekon Ukr. 2021 (3): 87–98
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.087

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 338.22:331.556.4 (477)

JEL: F22, F24

РИНДЗАК Ольга Тадеївна1

1ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56626136700
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-9889-3510


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ВІТЧИЗНЯНИХ МІГРАНТІВ З-ЗА КОРДОНУ


Грошові перекази мігрантів з-за кордону можуть стати одним з найвагоміших позитивних наслідків міжнародної міграції. Однак використання їх потенціалу вимагає науково обґрунтованого, виваженого державного регулювання. В Україні політика у цій сфері перебуває лише на стадії формування. Розглянуто світовий досвід реалізації механізмів стимулювання надходжень від міжнародних мігрантів і основні способи їх залучення в розвиток країн –– донорів робочої сили. Проаналізовано головні канали міжнародних грошових трансфертів і вартість їх послуг. За результатами соціологічного опитування мігрантів з України висвітлено окремі аспекти їх економічної поведінки. Так, з’ясовано, що більшість респондентів надсилають свої кошти в Україну, де вони здебільшого витрачаються на задоволення щоденних потреб родини, а також на проживання самого мігранта під час його перебування вдома. Крім того, поширеними способами використання в Україні зароблених за кордоном грошей є: придбання товарів тривалого користування; заощадження; ремонт, реконструкція житла. Водночас опитування виявило низьку готовність мігрантів вкладати свої кошти в Україні. Інвестиції у підприємницьку діяльність є найпоширенішим способом можливого вкладання мігрантських коштів. Дослідження підтвердило необхідність формування державної політики у сфері регулювання грошових переказів з-за кордону. Заходи такого регулювання систематизовано за двома напрямами. Перший стосується безпосередньо самих переказів і каналів їх пересилання. Метою такого регулювання є грошові трансферти від мігрантів з-за кордону офіційними каналами та збільшення їх обсягів. Другий напрям пов'язаний з використанням переказів. Його метою є витрачання таких коштів в інтересах розвитку та їх продуктивне використання.


Ключові слова:трудові мігранти; грошові перекази; офіційні канали переказів; державна політика; державне регулювання.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 87 - 98)
Стаття надійшла до редакції 3 лютого 2021 р.

Список використаної літератури

1. Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення : аналіт. доповідь. – К. : НІСД, 2013. – 67 с.
2. Біль М.М. Просторова мобільність населення: теорія, методологія, практика : моногр. ; [нак. ред. У.Я. Садова]. – Львів : ПІАС, 2018. – 392 с.
3. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : моногр. – К. : НІСД, 2018. – 472 с.
4. Romaldini M. How is the international money transfer market evolving? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.toptal.com/finance/market-research-analysts/international-money-transfer
5. Віннічук Ю. Найпопулярніші платіжні системи України / Бизнес цензор. – 2019. – 12 квіт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : biz.censor.net.ua/resonance/3121553/nayipopulyarnsh_platjn_sistemi_ukrani
6. Гайдуцький А. Боротьба за мігрантів. Україні приготуватися / ZN,UA. – 2018. – 28 вер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : dt.ua/internal/borotba-za-migrantiv-ukrayini-prigotuvatisya-289703_.html/?action=sort&sort=popular&slice=0&limit=20 (дата звернення: 03.03.2019).
7. Махонюк О.В. Міграційні облігації як інструмент неінфляційного фінансування національної економіки: приховані ризики сьогодення // Регіональна економіка. – 2013. – № 4 (70). – C. 117–129.