Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 4/2021

Ekon Ukr. 2021 (4): 3–29
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.04.003

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

УДК 330.8 : 339.97

JEL: B22, E12, E13, E3, E5, E63, F42

РЕЗНІКОВА Наталія Володимирівна1, ПАНЧЕНКО Володимир Григорович2, ІВАЩЕНКО Оксана Андріївна3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/ID I-2491-2018
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-2570-869X
2Федерація роботодавців України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAF-8535-2021
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/ 0000-0002-5578-6210
3Національна академія статистики, обліку і аудиту, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/I-4533-2018
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/ 0000-0002-8490-778X


ВІД СИНТЕЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ДО ПОЛІТИЧНОГО КОНСЕНСУСУ: МОНЕТАРНО-ФІСКАЛЬНІ ДИЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ


Базуючись на ревізії змістовних положень неокласичного синтезу і нового макроекономічного консенсусу задля висвітлення особливостей інтерпретації їхніми адептами макроекономічних процесів, природи циклічних коливань і способів їх нівелювання та коригування, проведено аналіз урядових програм макроекономічної стабілізації обраних країн на предмет встановлення їх відповідності науковим підходам, що детермінують політичний вибір на користь застосування монетарних і/або фіскальних інструментів стимулювання економічної активності. Встановлено, що найбільш затребуваними в політичній площині стають висновки нового неокласичного синтезу (Нового макроекономічного консенсусу), який об'єднує новий кейнсіанський підхід і підхід реального ділового циклу, втім і вони коригуються в довільній формі, залежно від пріоритетності завдань, що ставить перед собою уряд (прагнення до досягнення повної зайнятості; стабілізація цін; економічне зростання і рівновага платіжного балансу; ефективне використання обмежених ресурсів), передбачають здебільшого короткостроковий горизонт планування, що ускладнює вихід із «зачарованого кола» економічної політики, коли її динамічний розвиток стає заручником потреби в постійній адаптації поведінки відповідно до мінливих умов, які вона сама своїм коригуванням і зумовлює. Виявлено, що в ситуації коронакризи питання боротьби з одночасними проявами шоків попиту і пропозиції,та зокрема безробіттям, визнаються за пріоритетні й прагнуть бути вирішеними за рахунок поєднання інструментарію монетарної та фіскальної політик, у тому числі й на засадах регуляторної конкуренції, яка реалізується
засобами неопротекціонізму, що визначається нами як сукупність
принципів, інструментів і методів регуляторної політики держави у сфері міжнародної торгівлі, міжнародного руху капіталу і зарубіжних інвестицій, а також міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин, імперативом реалізації якої є стимулювання соціально-економічного розвитку та економічного зростання країни шляхом створення умов для підвищення економічної активності всіх суб’єктів господарювання.


Ключові слова:економічна політика; міжнародна економічна політика; економічна теорія; стабілізаційна макроекономічна політика;регуляторна конкуренція.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 29)
Стаття надійшла до редакції 11 січня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Laidler D. The role of the history of economic thought in modern macroeconomics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.researchgate.net/publication/23697722_The_Role_of_the_History_of_Economic_Thought_in_Modern_Macroeconomics (дата звернення: 29.12.2020).
2. Woodford M. Revolution and evolution in twentieth century macroeconomics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.columbia.edu/~mw2230/macro20C.pdf
3. Lucas R.E., Sargent T.J. After Keynesian Macroeconomics // The Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review. – 1979. – Vol. 3 (2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minneapolisfed.org/research/QR/QR321.pdf
4. Keynes J.M. The End of Laissez-Faire. In: Essays in Persuasion. – London : Palgrave, Macmillan, 2010. – 298 p.
5. Kennedy G. Paul Samuelson and the Invention of the Modern Economics of the Invisible Hand // History of Economic Ideas. – 2010. – Vol. 18 (3). – P. 105–119.
6. McCallum B. An Interview with Robert E. Lucas Jr. // Macroeconomic Dynamics. –1999. – Vol. 3. – P. 278–291.
7. Sims C. Macroeconomics and Reality // Econometrica. – 1980. – Vol. 48 (1). – P. 1–48.
8. Lubik T.A., Surico P. The Lucas critique and the stability of empirical models // Journal of Applied Econometrics. – 2010. – Vol. 25 (1). – P. 177–194.
9. Favero C., Hendry F.D. Testing the Lucas critique: A review // Econometric Reviews. – 1992. – Vol. 11 (3). – P. 265–306.
10. Taylor J.B. Rapid growth orstagnation: An economic policy choice // Journal of Policy Modeling. – 2014. – Vol. 36 (4). – P. 641–648.
11. De Vroey M., Duarte P.G. In Search of Lost Time: The Neoclassical Synthesis // The B E Journal of Macroeconomics, Forthcoming. – 2012. – Vol. 13 (1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.researchgate.net/publication/254450858_In_Search_of_Lost_Time_The_Neoclassical_Synthesis (дата звернення: 02.01.2021).
12. Mankiw G. The Macroeconomist as Scientist and Engineer // Journal of Economic Perspectives. – 2006. – Vol. 20 (4). – P. 29–46.
13. Пилипенко Г.М. Еволюція теорії ринкової рівноваги та механізм її досягнення в сучасній економіці // The Economic Messenger of the NMU. – 2003. – № 3. – С. 4–10.
14. Leijonhufvud A. On Keynesian Economics and the Economics of Keynes. – Oxford : Oxford University Press, 1968. – 446 р.
15. Carlberg M. International Monetary Policy Coordination. – Berlin : Springer, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.springer.com/gp/book/9783540244455 (дата звернення: 03.01.2021).
16. Серебрянський Д.М., Зубрицький А.І. Передумови та можливості фіскальної девальвації: уроки для України // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 12 (214). – С. 20–27.
17. Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму // Економіка і держава. – 2017. – № 8. – С. 4–8.
18. Сіденко В.Р. Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей // Український соціум. – 2014. – № 1. – С. 7–21.
19. Сіденко В., Юрчишин В. Cвітові тенденції монетарної політики та її українські особливості : аналіт. допов. / Політика монетарного розширення на підтримку зростання і розвитку ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – К. : Заповіт, 2016. – 116 с. – C. 5–66.
20. Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри регулювання в умовах лібералізації // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 2 (27). – С. 95–117.
21. Viñals J. How Do Negative Interest Rates Work? The IMF Explains / World Economic Forum. – 2016. – Apr. 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.weforum.org/agenda/2016/04/how-do-negative-interest-rates-work-the-imf-explains/ (дата звернення: 05.01.2021).
22. Jobst A., Lin H. Negative Interest Rate Policy (NIRP): Implications for Monetary Transmission and Bank Profitability in the Euro Area [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16172.pdf
23. Bernanke B.S. Some Thoughts on Monetary Policy in Japan / The Federal Reserve Board. – 2003. – May 31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030531/ (дата звернення: 06.01.2021).
24. Turner A. We need tax breaks and direct grants to sectors hit by pandemic // Financial Times. – 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ft.com/content/6483f860-691e-11ea-a6ac-9122541af204 (дата звернення: 06.01.2021).
25. Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Чи можна допомогти грошима всім без ризиків для економіки // Дзеркало тижня. – 2020. – 20 лист. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zn.ua/ukr/macrolevel/nu-shcho-poletili.html (дата звернення: 05.01.2021).
26. Buiter W. The Simple Analytics of Helicopter Money: Why it Works – Always // Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal. – 2016. – Vol. 8 (2014-28) – P. 1–45 (Version 3) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economics-ejournal.org/dataset/PDFs/journalarticles_2014-28.pdf
27. Dervis K. Time for Helicopter Money? // Project Syndicate. – 2016. – Mar. 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.project-syndicate.org/commentary/coordinated-monetary-policy-revive-growth-by-kemal-dervis-2016-03 (дата звернення: 06.01.2021).
28. Keynes J.M. The Process of Capital Formation // Economic Journal. – 1939. – Vol. 49 (195). – P. 569–574.
29. Coppola F. Is ‘helicopter money’ the answer to the looming economic crisis? // open Democracy. – 2020. – Mar. 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.opendemocracy.net/en/oureconomy/helicopter-money-answer-looming-economic-crisis (дата звернення: 07.01.2021).
30. Богдан Т. Фіскальне стимулювання чи гальмування? / LB.ua. – 2020. – 17 лист. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : lb.ua/blog/tetiana_bohdan/470830_fiskalne_stimulyuvannya_chi.html (дата звернення: 07.01.2021).