Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 4/2021

Ekon Ukr. 2021 (4): 30–50
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.04.030

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

УДК 336.131

JEL: В52

РАДІОНОВ Юрій Денисович1

1Рахункова палата України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAV-3875-2020
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1691-1090


ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТЕОРІЯ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ


Проаналізовано теоретичні засади становлення і розвитку інституціональної теорії як нового напряму економічної науки. Досліджено передумови виникнення інституціоналізму, розглянуто принципові відмінності між новою економічною течією та класичною економічною теорією. Зазначено слабкість економічних теорій щодо ролі та значення держави в розвитку економіки, наголошено на необхідності синтезу сильних сторін інституціоналізму з неокласикою для взаємоув’язки соціальних настанов та інтересів окремих індивідуумів.
Досліджено етапи розвитку інституціональної теорії, різні підходи вчених-інституціоналістів, відзначено появу нового, сучасного напряму – неоінституціоналізму. Окреслено розбіжності в тлумаченні терміна «інститут» між традиційними інституціоналістами і неоінституціоналістами, що вказує на різну методологію його сприйняття. Наголошено, що доктрина глибини природи інститутів та її трактування розділили інституціоналізм на старий і новий. Якщо старий ставив під сумнів індивідуалістичний світогляд, властивий неокласичній парадигмі, то сучасні інституціоналісти індивідуалістичний підхід не заперечують. Економічні інститути, які діють у межах суспільного середовища, є тими рамками або обмеженнями, які регулюють поведінку соціуму в економічних умовах.
Акцентовано увагу на перспективах подальшого розвитку інституціональної теорії, яка дає можливість виникнення і розвитку інших теорій, суспільних наук, розкриває досі не досліджені або малодосліджені явища і процеси. У сучасних умовах економічні труднощі, з якими зіштовхнулася світова економіка, переконливо підтверджують актуальність інституціональної теорії, і побудова ефективної економіки не обмежується лише підходом, заснованим виключно на методології класичної школи економічної теорії. Суперечності, які породжує сучасна глобалізація, перетворюються на масштабне джерело соціальних, політичних, економічних і навіть військових викликів для менш розвинутих країн по відношенню до більш благополучних, а міжнародна інституціоналізація є тим механізмом, який покликаний згладжувати прояви нестабільності.


Ключові слова:економічна наука; теорія; інституціоналізм; інститут; інституція; інституційна зміна; соціально-економічні відносини; соціально-економічний розвиток країни.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 30 - 50)
Стаття надійшла до редакції 29 січня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Чугунов І.Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 3–10.
2. Базилевич В.Д., Осецький В.Л. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів // Фінанси України. – 2013. – № 5. – С. 19–30.
3. Williamson O. Corporate Control and Business Behavior: An Inquiry Into Effects of Organization Form on Enterprise Behavier. – Prentice Hall, 1970. – 196 p.
4. Williamson O. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. – Free Press, 1975.
5. Чухно А.А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення // Економіка України. – 2008. – № 6. – С. 4–13.
6. Веблен Т. Теория праздного класса. – М. : Прогресс, 1984. – 367 с.
7. Пустовійт Р., Овчарук М. Теоретичний аналіз процесу інституціоналізації в постсоціалістичних економіках // Економіка України. – 2008. – № 6. – С. 14–26.
8. Тарасевич В.Н. Институциональная теория: методологические поиски и необходимые гипотезы / У кн.: Постсоветский институционализм : моногр. ; [под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева]. – Донецк : Каштан, 2005. – 480 с. – С. 32–48 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : institutional.narod.ru/kniga.pdf
9. Колодко Г. Институты, политика и экономический рост // Вопросы экономики. – 2004. – № 7. – С. 35–50.
10. Холопов А.В. История экономических учений : учеб. пособие. – М. : Эксмо, 2008. – 448 с.
11. Радіонов Ю.Д. Інституціональна теорія як інструмент дослідження бюджету // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 14. – С. 36–41.
12. Вовканич С.Й. Префекти в системі децентралізації влади: новий інститут, модерна інституція (організація) чи розвиток в Україні неоінституціоналізму? // Регіональна економіка. – 2016. – № 2 (80). – С. 18–33.
13. Савчук Н.В. Бюджетні пріоритети демократичного суспільства: світова теорія і практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук. – К., 2015. – 32 с.
14. Commons J. Legal Foundations of Capitalism. – N.-Y. : The Macmillan Company, 1924. – 394 p.
15. Mitchell W.C. Business Cycless: The Problem and Its Setting. – NBER, 1927.
16. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки ; [пер. з англ. І. Дзюби]. – К. : Основи, 2000. – 198 с.
17. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум & Государство: экономическая дилемма. – М. : Весь Мир, 2013. – 480 с.
18. Б’юкенен Дж.М., Масгрейв Р.А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави ; [пер. з англ.]. – К. : ВД «КМ Академія», 2004. – 175 с.
19. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора : учебник ; [пер. с англ.] ; [под ред. Л.Л. Любимова]. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 832 с.