Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 5/2021

Ekon Ukr. 2021 (5): 3–39
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.05.003

УДК 330.341.424 : 338.23:330.341.42

JEL: L50, O14, O33, D24, D60

КІНДЗЕРСЬКИЙ Юрій Вікторович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/D-5626-2018
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4432-6526


ІНКЛЮЗИВНА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ДО ЗАСАД ТЕОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ


Виявлено суперечливість підходів до формування основ і політики інклюзивної індустріалізації. Показано взаємообумовленість інклюзивного розвитку та індустріалізації, зокрема, через існування внутрішньо притаманної властивості індустріалізації бути інклюзивно спрямованою за дотримання умов, що створюють через інструменти структурної політики ефект «циркулярної кумулятивної причинності» її розгортання. Акцентовано на відсутність таких умов в Україні внаслідок неконгруентних дій держави в економіці. Вказано на суттєву обмеженість теорії про інклюзивні/екстрактивні інститути для проведення ефективної індустріалізації, пов’язану з наддовгим для останньої періодом становлення інклюзивних інститутів та їх неоліберальним змістом, апріорі непридатного для індустріалізації. З огляду на соціальний порядок обмеженого доступу в Україні, відзначено хибність існуючої політики прямолінійного запозичення інститутів з розвинутих країн, що призвела до посилення соціально-економічної нестабільності та поширення рентоорієнтованих організацій замість розвитку виробництва. Розглянуто індустріалізацію як процес структурних змін, що має відбуватися за комплементарного поєднання структурних і фундаментальних факторів розвитку. Крізь призму цих факторів розглянуто моделі й досвід індустріалізації та деіндустріалізації у світі. Показано, що вітчизняна передчасна деіндустріалізація зумовлена ігноруванням необхідності формування таких факторів у проведенні економічної політики, їх невиправданою підміною заходами з дерегуляції та лібералізації, акцентом на використання поточних конкурентних переваг – дешевої праці й природних ресурсів – замість розбудови перспективних, заснованих на технологіях та інноваціях. Критично висвітлено латентні «провали» науково-технологічного розвитку з позицій інклюзивної індустріалізації, зокрема, привернуто увагу до проблем поглиблення соціальної несправедливості й нерівності, унеможливлення самостійного формування слабкими країнами політики у своїх національних інтересах, недостатньої спрямованості бізнесу і держави на довгострокові стратегічні цілі розвитку, концентрації ринкової влади та зростаючого політичного впливу корпорацій. У підсумку зроблено ряд висновків щодо формування політики інклюзивної індустріалізації в Україні.


Ключові слова:інклюзивний розвиток; інклюзивна індустріалізація; соціальні порядки; структурна політика; асоціальні ефекти НТП

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 39)
Стаття надійшла до редакції 16 березня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Sidenko V. Global structural transformations and trends in Ukrainian economy. – Part 1: Key Trends in Structural Economic Changes in the World and Ukraine // Ekonomìka ì prognozuvannâ. – 2018. – № 1. – P. 37–57 (doi: doi.org/10.15407/eip2018.01.037).
2. Gryshova I., Kyzym M., Khaustova V., Korneev V., Kramarev H. Assessment of the Industrial Structure and its Influence on Sustainable Economic Development and Quality of Life of the Population of Different World Countries // Sustainability. – 2020. – № 12, 2072 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2072 (doi: doi.org/10.3390/su12052072).
3. Промисловість України 2014–2016: невикористані можливості, шляхи відновлення, модернізації та сучасної розбудови : наук. допов. / Інститут економіки промисловості НАН України ; [за ред. О.І. Амоші, І.П. Булєєва, Ю.С. Залознової]. – К., 2017. – 554 с.
4. Кораблін С. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків : моногр. / ДУ «Інститут економ. та прогнозув. НАН України». – К., 2017. – 308 с.
5. Ляшенко В.І., Котов Є.В. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»? : моногр. / Інститут економіки промисловості НАН України. – К., 2015. – 196 с.
6. Myrdal G. Economic Theory and Under-Developed Regions. – London : Gerald Duckworth & Co., Ltd, 1957. – 168 р.
7. Rodrik D. Industrial policy for the twenty-first century // CEPR Discussion Paper. – 2004. – No. 4767. – 37 p.
8. Дитон А. Великий побег: Здоровье, богатство и истоки неравенства ; [пер. с англ. А. Гуськова]. – М. : Изд-во Института Гайдара, 2016. – 368 с.
9. Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты ; [пер. с англ. Д. Литвинова]. – М. : АСТ, 2015. – 575 с.
10. Полтерович В.М. К общей теории социально-экономического развития. – Ч. 1: География, институты или культура? // Вопросы экономики. – 2018. – № 11. – С. 5–26 (doi: doi.org/10.32609/0042-8736-2018-11-5-26).
11. Stiglitz J.E. After Neoliberalism // Project Syndicate. – 2019. – May 30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.project-syndicate.org/commentary/after-neoliberalism-progressive-capitalism-by-joseph-e-stiglitz-2019-05/
12. Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности // Вопросы экономики. – 2012. – № 3. – С. 4–31 (doi: doi.org/10.32609/0042-8736-2012-3-4-31).
13. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества ; [пер. с англ. Д. Узланера]. – М. : Изд-во Института Гайдара, 2011. – 480 с.
14. McMillan M., Rodrik D., Sepulveda C. Structural change, fundamentals and growth: A framework and case studies / International Food Policy Research Institute. – Washington, DC., 2017. – 330 р.
15. Warwick K. Beyond industrial policy: Emerging issues and new trends // OECD Science, Technology and Industry Policy Papers. – 2013. – No. 2. – 57 р.
16. Симачев Ю., Акиндинова Н., Яковлев А. и др. Структурная политика в России: новые условия и возможная повестка (Доклад НИУ ВШЭ) // Вопросы экономики. – 2018. – № 6. – С. 5–28 (doi: doi.org/10.32609/0042-8736-2018-6-5-28).
17. Kuznets S. Modern economic growth: Findings and reflections // American Economic Review. – 1973. – Vol. 63. – No. 3. – P. 247–258.
18. Lin J.Yi. New structural economics: a framework for rethinking development / The World Bank. – Washington, 2012. – 386 p.
19. Rodrik D. Growth strategies // NBER Working Paper 10050. – 2003. – 60 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nber.org/papers/w10050.pdf
20. Lee J., Bae Z.T., Choi D.K. Technology development processes: A model for a developing country with a global perspective // Research and Development Management. – 1988. – № 18(3). – P. 235–250.
21. Wade R.H. The American paradox: ideology of free markets and the hidden practice of directional thrust // Cambridge Journal of Economics. – 2017. – Vol. 41. – Iss. 3. – P. 859–880.
22. Mazzucato M. The Entrepreneurial States. Debunking Public vs. Private Sector Myths. – London : Anthem Press, 2013. – 202 p.
23. Block F. Swimming against the current: The rise of the hidden developmental state in the United States // Politics and Society. – 2008. – № 36 (2). – Р. 169–206.
24. Hart D.M., Ezell S.J., Atkinson R.D. Why America needs a national network for manufacturing innovation / The Information Technology & Innovation Foundation. – Washington, DC, 2012. – 27 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : itif.org/publications/2012/12/11/why-america-needs-national-network-manufacturing-innovation
25. Sperling G. The case for a manufacturing renaissance. Remarks at the Brookings Institution. – 2013. – July 25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.brookings.edu/wp-content/uploads/2013/07/The-Case-for-a-Manufacturing-RenaissanceGene-Sperling7252013FINALP.pdf
26. Васильев В.С., Соколов М.М. Налоговые реформы Р. Рейгана и Д. Трампа: эволюция приоритетов // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2018. – № 8. – С. 5–25 (doi: doi.org/10.31857/S032120680000356-5).
27. Саліхова О. Промислове лідерство Німеччини: погляд на роль держави в історико-економічному аспекті // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2020. – Вип. 53. – С. 189–221 (doi: doi.org/10.15407/ingedu2020.53.189).
28. Рущенко И. От "криминальной революции" к "криминальному обществу" // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2014. – № 2. – С. 3–22.
29. Дубов Д., Корецька І. «В інтересах іншої держави...»: проблеми виявлення та протидії агентам впливу : аналіт. доповідь / Національний інститут стратегічних досліджень. – К., 2018. – 48 с.
30. Борисенко З. Чому Зеленський не має підписувати закон про підтримку значних інвестицій // Дзеркало тижня. – 2021. – 2 лют. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-zelenskij-ne-maje-pidpisuvati-zakon-pro-pidtrimku-znachnikh-investitsij.html
31. Кисилевський Д. Локалізація по-американськи. Як США використовують публічні закупівлі для захисту своїх виробників // Дзеркало тижня. – 2021. – 5 лют. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zn.ua/ukr/macrolevel/lokalizatsija-po-amerikanski.html
32. Rethinking capitalism: economics and policy for sustainable and inclusive growth ; [M. Jacobs, M. Mazzucato (Eds.)]. – Oxford : Wiley-Blackwell, 2016. – 224 р.
33. Стиглиц Дж. Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99% населения? ; [пер. с англ. Ф.А. Исрафилова]. – М. : Эксмо, 2016. – 480 с.
34. Липчук В.В. NEET – нове соціально-економічне явище // Економіка України. – 2020. – № 1. – С. 56–67 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2020.01.056).
35. Капелюшников Р.И. Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест? // Вопросы экономики. – 2017. – № 11. – С. 111–140 (doi: doi.org/10.32609/0042-8736-2017-11-111-140).
36. Acemoglu D. Restrepo P. Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor // NBER Working Paper 25684. – 2019. – 67 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nber.org/papers/w25684
37. Rodrik D. Технологии для всех / Project Syndicate. – 2020. – Mar. 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.project-syndicate.org/commentary/shaping-technological-innovation-to-serve-society-by-dani-rodrik-2020-03/russian
38. Barton B., Manyika J., Koller T. et al. Measuring the economic impact of short-termism / McKinsey Global Institute // Discussion Paper. – 2017. – Feb. – 16 p.
39. Tirole J. Market Failures and Public Policy / Prizes Lecture. – 2014. – Dec. 08. – 22 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nobelprize.org/uploads/2018/06/tirole-lecture.pdf
40. Rodrik D. Trade Strategy, Development, and the Future of the Global Trade Regime / Meeting Globalization's Challenges: Policies to Make Trade Work for All ; [L. Catão, M. Obstfeld (Eds.)]. – Princeton : Princeton University Press. 2019. – 280 p. – P. 69–76.
41. Rodrik D. New Technologies, Global Value Chains and Developing Economies // NBER Working Paper 25164. – 2018. – 30 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nber.org/papers/w25164
42. Lazonick W., O’Sullivan M. Maximizing shareholder value: A new ideology for corporate governance // Economy and Society. – 2000. – № 29 (1). – Р. 13–35.
43. Кіндзерський Ю. Антикризова промислова політика: варіант вітчизняного концепту // Вісник НАН України. – 2016. – № 10. – С. 27–42 (doi: 10.15407/visn2016.10.027).
44. Mattauch L., Klenert D., Stiglitz J.E., Edenhofer O. Overcoming Wealth Inequality by Capital Taxes that Finance Public Investment // NBER Working Paper 25126. – 2018. – 51 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nber.org/papers/w25126