Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 5/2021

Ekon Ukr. 2021 (5): 40–58
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.05.040

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 339.54+339.9+304+004

JEL: O33, D91, E71, F52

СІДЕНКО Володимир Романович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4195-5351


ВИКЛИКИ І РИЗИКИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТИ


Ризики цифровізації економіки є зворотним боком процесу створення цифровими технологіями нових комерційних і комунікаційних можливостей для особистості та суспільства в цілому. Вони зумовлені амбівалентним характером цифрових технологій, їх у цілому нейтральним характером відносно норм суспільної моралі.
Серед ризиків, пов’язаних з цифровими технологіями, сьогодні першочергову увагу приділено питанням кібербезпеки, які слід вважати екзогенними (по відношенню до змісту цифрових технологій) ризиками. При цьому значно менше уваги концентрується на ендогенних технологічно зумовлених ризиках цифрової трансформації: підвищенні інформаційної незахищеності особистості, інтенсифікації інформаційного шуму та зростанні непродуктивних втрат часу, значному розширенні можливостей маніпулювання свідомістю людини та поведінкою споживачів, ризику спотворення модусів мислення та руйнування національних культур, можливому посиленні негативних екологічних наслідків, насамперед через значну енергомісткість цифровізації.
Економічні та соціальні ефекти цифрових технологій великою мірою зумовлюються станом формального і неформального інституційного середовища країни. За умов наявності інституційних деформацій та високого рівня злочинності політика форсованого і незбалансованого впровадження цифрових технологій може породжувати негативні соціальні ефекти, включаючи зростання новітніх форм криміналізації економічної діяльності, посилення контролю над поведінкою людей та громадськими об’єднаннями. Політика поширення новітніх цифрових технологій має бути в інституційно проблемних країнах обережною, збалансованою й міцно пов’язаною з паралельним поліпшенням у структурі та механізмах функціонування суспільних інститутів.
Необхідним є створення єдиної постійно діючої платформи (мережі) для широких суспільних дискусій з питань цифровізації економіки і суспільства та її наслідків для людини і суспільства.


Ключові слова:цифрова (електронна) торгівля; інформаційно-комунікаційні технології; цифрові технології; ендогенні технологічно зумовлені економічні та соціальні ризики; кібербезпека; інформаційна незахищеність

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 40 - 58)
Стаття надійшла до редакції 26 жовтня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Рибка С.В., Кільчицький Є.В., Післегін О.М. Кіберпростір, управління інфраструктурою, кібербезпека // Стратегічна панорама. – 2015. – № 1. – С. 126–134.
2. Савчук М.М. Захист інформаційних технологій та кібербезпека : стенограма наук. доповіді на засіданні Президії НАН України 25.09.2019 р. // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 11. – С. 23–28.
3. Ємельянов В.М., Бондар Г.Л. Кібербезпека як складова національної безпеки та кіберзахист критичної інфраструктури України // Публічне управління та регіональний розвиток. – 2019. – № 5. – С. 493–523.
4. Маковець О.П., Дрозд І.К. Кібербезпека як фактор фінансової безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 5 (3). – С. 31–35.
5. Попівняк Ю.М. Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій // Бізнес Інформ. – 2019. – № 8. – С. 150–157.
6. Гуцалюк М. Безпека Інтернет-торгівлі // Правова інформатика. – 2007. – № 1. – С. 29–31.
7. Цимбалюк І. Безпека електронної торгівлі (організаційно-правовий аспект) // Правова інформатика. – 2012. – № 3. – С. 69–76.
8. Вишневський В.П., Гаркушенко О.М., Князєв С.І. та ін. Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал : моногр. ; [за ред. В.П. Вишневського, С.І. Князєва] / НАН України, Інститут економіки промисловості. – К. : Академперіодика, 2020. – 188 с.
9. Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. та ін. Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки : моногр. ; [за ред. В.М. Тарасевича]. – Дніпро : ПМП «Економіка», 2021. – 448 с.
10. Сіденко В. Мегатренди розвитку електронної торгівлі у контексті сучасної технологічної революції // Економіка України. – 2018. – № 11–12. – С. 82– 103.
11. AI in the Age of Cyber-Disorder: Actors, Trends, and Prospects / ISPI and Brookings ; [F. Rugge (Ed.)]. – Milan : Ledizioni Ledi Publishing, 2020. – 157 p.
12. Vopson M.M. The information catastrophe // AIP Advances. – 2020. – No. 10, 085014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0019941
13. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура ; [пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана]. — М. : ГУВШЭ, 2000. — 608 с.
14. Keen A. The Cult of the Amateur: How Today's Internet Is Killing Our Culture. – New York : Doubleday/Currency, 2007. – 228 p.
15. Карр Н.Дж. Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами ; [пер. с англ.]. – СПб. : Best Business Books, 2012. – 256 с.
16. Carr N. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, Updated Edition. – New York : W.W. Norton & Company, 2020. – 320 p.