Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 5/2021

Ekon Ukr. 2021 (5): 59–77
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.05.059

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

УДК 332.146.2:338.124.4:336:330.16

JEL: E11, E27, G18, H73, R11

СТОРОНЯНСЬКА Ірина Зиновіївна1, БЕНОВСЬКА Лілія Ярославівна2

1ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-0237-1409
2ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193564401 https://publons.com/researcher/4306378/liliya-benovska/publications
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-6987-5724


ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОДАТКОВІ ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ


Останній рік економіка України функціонує в умовах економічної турбулентності, зумовленої епідемією COVID-19. Це супроводжується посиленням нерівномірності розвитку регіонів, яку спричинено, поряд з макроекономічними обмеженнями, й особливостями поведінки органів управління, бізнесу та населення. Оцінено тенденції економічного розвитку регіонів України в умовах коронакризи та їх вплив на формування податкових доходів місцевих бюджетів за допомогою таких методів, як: абстрактно-логічний, порівняльний аналіз, графічна візуалізація, статистичний.
Аналіз тенденцій економічного розвитку регіонів України в умовах коронакризи та їх впливу на формування податкових доходів місцевих бюджетів дозволяє стверджувати, що економічний, соціальний та фіскальний впливи кризи COVID-19 є територіально диференційованими. Водночас розвиток регіонів під час дії карантинних обмежень відбувався залежно від поведінкових та інституційних чинників, що зумовили прийняття низки ірраціональних рішень суб’єктами фінансово-економічних відносин на різних рівнях управління. Незважаючи на зупинення діяльності ряду підприємств і зниження доходів від підприємницької діяльності, у 2020 р. податкові доходи місцевих бюджетів зростали. Утім це супроводжувалося зниженням обсягів міжбюджетних трансфертів і збільшенням видатків на стримування поширення пандемії. Окреслені ефекти зниження економічної активності бізнесу, споживчих видатків населення – поряд з падінням обсягів інвестування – можна вважати відкладеним ефектом згортання економічного зростання вже в короткостроковому періоді.
Одним з першочергових кроків подолання негативних тенденцій має стати інтенсивне нарощування публічних інвестицій, які передбачають спільне фінансування проєктів за рахунок бюджетних коштів і ресурсів бізнесу, налагодження взаємодії між державним, регіональним і локальним рівнями управління.


Ключові слова:розвиток; регіон; коронакриза; податкові надходження; місцеві бюджети; поведінкові ефекти

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 59 - 77)
Стаття надійшла до редакції 11 березня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Сторонянська І.З., Беновська Л.Я. Економіка регіонів України під дією викликів пандемії COVID-19 // Регіональна економіка. – 2020. – № 2 (96). – С. 5–16.
2. Tesfu S., Windhagen E. Navigating the post-COVID-19 era: A strategic framework for European recovery / McKinsey & Company. – 2020. – Jun. 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/navigating-the-post-covid-19-era-a-strategic-framework-for-european-recovery
3. Strasser A., Fischinger T., Stroschein M. COVID-19 Will Test The Financial Flexibility Of LRGs In Germany. Switzerland, And Austria / S&P Global Ratings. – 2020. – Apr. 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.allnews.ch/sites/default/files/files/COVID-19%20Will%20Test%20The%20Financial%20Flexibility%20Of%20LRGs%20In%20Germany%2C%20Switzerland%2C%20And%20Austria_27%20April%202020.PDF
4. Україна після коронакризи – шлях одужання : наук. доп. ; [за ред. Я.А. Жаліла] / Національний інститут стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2020. – 304 с.
5. Базилюк Я., Гейко Т. Організаційні механізми зниження загроз економічній безпеці у зв’язку із запровадженням заходів щодо запобігання поширенню на території України захворювань на COVID-19 : наук. доп. / Інститут стратегічних досліджень, 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : niss.gov.ua/sites/default/files/2020-04/ekonom-bezpeka-covid.pdf
6. Геєць В. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку : моногр. / ДУ "Ін-т економ. та прогнозув. НАН України". – К. : Академперіодика, 2020. – 454 с.
7. Шаров О. «Корона-тест» фінансової системи України: зовнішні загрози // Економіка України. – 2020. – № 7. – С. 14–26 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2020.07.014).
8. Данилишин Б., Степанюк Є. Необхідні кроки для розвитку економіки та банківського сектору України в період коронакризи та після її завершення // Економіка України. – 2021. – № 1. – С. 40–53 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2021.01.040).
9. Кізима Т.О. Поведінкові фінанси, як новий напрям досліджень сучасної фінансової науки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2013. – Вип. 9 (2). – С. 175–179.