Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 6/2021

Ekon Ukr. 2021 (6): 21–35
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.06.021

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

УДК 330.47:[303.725.37+004.9]

JEL: A10, A19, B41, B52, B59; D83, P16

ТАРАСЕВИЧ Віктор Миколайович1

1Національна металургійна академія України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/E-8342-2019
OrcID ID : https://orcid.org/http://orcid.org/0000-0002-6997-0166


ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ АТРИБУТИ


Пізнавальну діяльність та її види – чуттєво-емоційну, емпірико-абстрактну, теоретико-абстрактну, прикладну та інтегрально-синтетичну – подано як суперечливу єдність дискретизуючої та кретизуючої складових. Охарактеризовано супутню інформаційно-цифрову дискретизуючу діяльність і супутню інформаційно-цифрову кретизуючу діяльність як складові супутньої інформаційно-цифрової діяльності, їх окремі атрибути, а також результати – основні види дискретно-цифрових матеріалізованих похідних інформаційних продуктів. Розглянуто головні послідовно-паралельні технічні, технологічні та техніко-технологічні процеси обробної супутньої інформаційно-цифрової діяльності: 1) перетворення дискретного матеріалізованого похідного інформаційного продукту в дискретно-цифровий матеріалізований похідний інформаційний продукт шляхом оцифровки в аналогово-цифровому перетворювачі; 2) власне виробництво дискретно-цифрових матеріалізованих похідних інформаційних продуктів з використанням дискретно-цифрової електронно-обчислювальної машини; 3) перетворення дискретно-цифрового матеріалізованого похідного інформаційного продукту в аналоговий матеріалізований похідний інформаційний продукт у цифро-аналоговому перетворювачі. Визначено склад знаннєво-інформаційного ланцюга проміжних ланок між реальним об'єктом та його фінально-поверхневим позначенням: «Реальний об'єкт – знаннєвий продукт – знаннєво-інформаційний продукт – знаннєво-понятійний продукт – первинний інформаційний продукт – похідний інформаційний продукт – матеріалізований похідний інформаційний продукт – дискретний матеріалізований похідний інформаційний продукт – дискретно-цифровий матеріалізований похідний інформаційний продукт». Виокремлено чотири роди інформаційно-цифрової економіки. Її ядро, або інформаційно-цифрова економіка I роду, представлене виключно супутньою інформаційно-цифровою діяльністю, її видами й атрибутами. Інформаційно-цифрова економіка II роду включає інформаційно-цифрову економіку I роду і виробництво атрибутів супутньої інформаційно-цифрової діяльності як у рамках інформаційної економіки, так і за її межами. Інформаційно-цифрова економіка II роду разом з інформаційною і неінформаційною економічною діяльністю, атрибутами якої є дискретно-цифрові матеріалізовані похідні інформаційні продукти, утворює інформаційно-цифрову економіку III роду. Нарешті, в інформаційно-цифровій економіці IV роду, поряд з інформаційно-цифровою економікою III роду, представлено складові всіх видів економічної діяльності, в яких використовується хоча б один з атрибутів супутньої інформаційно-цифрової діяльності.


Ключові слова:дискретизація; кретизація; супутня інформаційно-цифрова дискретизуюча діяльність; супутня інформаційно-цифрова кретизуюча діяльність; дискретно-цифровий матеріалізований похідний інформаційний продукт; знаннєво-інформаційний ланцюг; інформаційно-цифрова економіка

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 21 - 35)
Стаття надійшла до редакції 11 травня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Тарасевич В.М. Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: основи та система первинних інформаційних феноменів // Економіка України. – 2021. – № 1. – С. 3–23 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2021.01.003).
2. Тарасевич В.М. Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: інформаційна діяльність і система похідних інформаційних феноменів (продуктів) // Економіка України. – 2021. – № 3. – С. 3–18 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.003).
3. Радзишевский А. Звук: немного теории [Електронний ресурс]. – Режим доступу : websound.ru/articles/theory/sound-theory.htm
4. Гриценко А.А. Институциональная политическая экономия: предмет, методология, содержание. – Saarbrucken, Германия : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 516 c.
5. Кириллов В.В. Архитектура базовой ЭВМ. – СПб : СПбГУ, 2010. – 144 с.