Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 6/2021

Ekon Ukr. 2021 (6): 50–58
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.06.050

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 005.8:330.47

JEL: С53

АЗАРОВА Ірина Борисівна1

1Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/V-4674-2017
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-9332-5124


УПРАВЛІННЯ ОСВОЄНИМ ОБСЯГОМ: КЕЙС МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ В МЕДИЧНІЙ СФЕРІ


Розглянуто практичні засади використання методу управління освоєним обсягом проєктів публічної сфери на прикладі моніторингу реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012––2016 роки. Розкрито сутність цього методу, досліджено основні напрями та галузі його використання в проєктному менеджменті такими установами, як Міністерство оборони і Міністерство транспорту США, NASA. При цьому зазначено, що метод не згадується в жодному методичному документі з розробки та моніторингу виконання вітчизняних цільових програм. Отже, з метою обґрунтування доцільності використання методу управління освоєним обсягом для контролю та моніторингу виконання проєктних дій в публічному секторі України продемонстровано практичний приклад його використання для контролю за витратами в ході виконання вітчизняної державної цільової програми. Для цього планові та звітні показники Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз порівнюються з базовими показниками методу освоєного обсягу і на їх основі отримано прогнозні значення необхідних показників за допомогою побудови лінії тренда в Microsoft Excel. Одержані прогнозні значення проаналізовано за параметром відхилення від фактичних показників виконання даної програми. Доведено, що отримані на базі лінії тренда прогнозні моделі здатні адекватно описувати динаміку виконання проєктних робіт у публічному секторі, у тому числі й прогнозування можливих обсягів їх фінансування. Визначено подальші перспективи використання методу управління освоєним обсягом для моніторингу і контролю виконання проєктів і програм у публічній сфері.


Ключові слова:управління проєктами і програмами в публічній сфері; контроль і моніторинг виконання проєктів; методи контролю витрат у проєктах публічної сфери

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 50 - 58)
Стаття надійшла до редакції 19 березня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Abba W. Earned Value Management – Reconciling Government and Commercial Practices // Program Manager. – 1997. – No. 26. – P. 58–63.
2. Abba W. How Earned Value Got to Primetime: a Short Look Back and a Glance Ahead // Project Management Institute Seminars and Symposium. – 2000. – Sept. 07 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pmi.org/learning/library/earned-value-college-performance-management-8909
3. Archibald R.D. Managing High-Technology Programs and Projects. – Hoboken : John Wiley & Sons, Chichester, 2003. – 396 p.
4. Kwak Y., Anbari F. History, practices, and future of earned value management in government: Perspectives from NASA // Project Management Journal. – 2012. – No. 43 (1). – P. 77–90.
5. Gasparotti C. Application of the earned value method in monitoring of the project cost // Review of Management and Economic Engineering. – 2014. – No. 13 (53). – P. 574–588.
6. Pajares J., Lopez-Parades A. An extension of the EVM analysis for project monitoring: The Cost Control Index and the Schedule Control Index Science Direct // International Journal of Project Management. – 2011. – No. 29. – P. 615–622.
7. Czarnigowska A. Earned value method as a tool for project control // Budownictwo Architektura. – 2008. – No. 3. – P. 15–32.
8. Колосова Е.В., Новиков Д.А., Цветков А.В. Методика освоенного объема в оперативном управлении проектами. – М. : НИЦ «Апостроф», 2000. – 156 с.
9. Рач Д.В. Метод графического представления показателей освоенного объема // Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. праць. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2011. – № 3 (39). – С. 117–121.
10. Gasparotti C., Raileanu A., Rusu E. The Earned Value Management – A Measurement Technique of the Performance of the Costs and Labor in the Project / Acta Universitatis Danubius // Economica. – 2017. – No. 13 (2). – P. 220–233.
11. Паляничко К. Оцінка моделі прогнозування банківських ресурсів України на основі ліній тренду // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2015. – № 12. – С. 135–148.


-->