Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2021

Ekon Ukr. 2021 (9): 3–17

УДК 316.4:[316.3:316.422]-044.7

JEL: A13, P46

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович1

1ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-2895-6114


СОЦІАЛІЗАЦІЯ В СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ ДОВГОСТРОКОВОГО ХАРАКТЕРУ


Розглянуто передумови і характер "нової нормальності" в розвитку сучасного суспільства, основними особливостями якого є швидкоплинність змін і розширення конфліктності, що невпинно демонтує бар'єри до так званого "творчого безладу". Як результат хаотизується суспільне життя з поки що незрозумілим інституційним світом, де невизначеність і непередбачуваність, з одного боку, вже не можуть обмежуватися рішеннями урядів національних держав, а з іншого –– сукупність ознак такої нормальності, інтеріоризуючись, формує невдоволеність і протестність населення. Сукупність нинішніх змін і суспільних трансформацій має характерні ознаки кругообігу з особливим привнесенням у нього і нового змісту. Разом з тим у наявності й збіг з рядом ознак "темних століть" середньовіччя. Вихід з них був пов'язаний як із соціалізацією технологічного передання культурної спадщини в процесі засвоєння нагромаджених знань, так і з використанням культурного капіталу минулого. Усе це породжувало через екстеріоризаційну діяльність особистості інституційну обумовленість для самореалізації при становленні капіталістичного світу. Можливість такої самореалізації лягла в основу діалектики формування і розвитку соціального світу капіталізму. Тим самим соціалізація як процес засвоєння людиною суспільних способів життєдіяльності та культури забезпечила тоді й може забезпечити сьогодні суспільну трансформацію довгострокового характеру щодо руху від нинішнього домінантного значення космополітичної універсалізації ліберально організованого ринку, який породив сучасну кризовість у суспільстві та економіці, до еволюційно-інституційного розвитку у сфері економіки і суспільних трансформацій, завдяки якому відбувалися вихід з кризового стану і подолання викликів сучасності. В основу такої трансформації покладено механізм трансформації соціальної реальності на основі соціалізації на шляху до нової соціальної якості як ресурсу розвитку.Ключові слова:держава; суспільство; економіка; соціалізація; інтеріоризація; "нова нормальність"; глобалізація; трансформація

Стаття надійшла до редакції 21 квітня 2021 р.

Список використаної літератури

Дынкин А. Мировая экономика и ее перспективы в 2021 г. (дискуссия по докладу ООН) // Мир перемен. – 2021. – № 1. – С. 83–103.
2. Бауман З. Индивидуализированное общество ; [пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева]. – М. : Логос, 2005. – 390 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : socioline.ru/files/5/39/bauman_zigmunt_-_individualizirovannoe_obshchestvo-2005.pdf
3. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна ; [пер. с франц. Н.А. Шматко]. – М. : Изд-во «Институт экспериментальной социологии»; СПб. : Изд-во «Алетейя», 1998. – 160 с.
4. Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. – 1995. – № 3. – С. 117–124 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.jour.fnisc.ru/index.php/socjour/article/view/190/4126
5. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Thesis. – 1993. – Вып. 2. – С. 94–122 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ecsocman.hse.ru/data/876/582/1217/2_2_1pars.pdf
6. Луман Н.Л. Общество как социальная система ; [пер. с нем. А. Антоновского]. – М. : Изд-во "Логос", 2004. – 232 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : yanko.lib.ru/books/cultur/luman-ob_kak_soc-sistema-8l.pdf
7. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Искусство, 1984. – 285 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.al24.ru/wp-content/uploads/2012/07/A._Ya._Gurevich_Kategorii_srednevekovoy_kulturyi._2-e_izd._ispr._i_dop._M._Iskusstvo_1984..pdf
8. Ростоу В.В. Стадии экономического роста. Некоммунистический манифест. – Нью-Йорк : Изд-во «Фредерик А. Прегер», 1961. – 242 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : vtoraya-literatura.com/pdf/rostou_stadii_ekonomicheskogo_rosta_1961__ocr.pdf
9. Геєць В.М. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку / ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". – К. : ВД «Академперіодика», 2020. – 456 с.
10. Фукуяма Ф. Недовольство либерализмом. Вызовы слева и справа // Мир перемен. – 2021. – № 1. – С. 23–35. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.other-news.info/2020/10/Liberalism-and-its-discontents-the-challenges-from-the-left-and-the-right/
11. Ганичев Н.А., Кошовец О.Б. Принуждение к цифровой экономике: как изменится структура цифровых рынков под влиянием пандемии COVID-19? // Проблемы прогнозирования. – 2021. – № 1. – С. 19–35.
12. Kai-Fu Lee. We Are Here To Create / Edge. – 2018. – Mar. 26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.edge.org/conversation/kai_fu_lee-we-are-here-to-create (дата звернення: 07.02.2021).
13. Акаев А.А., Садовничий В.А. Человеческий фактор как определяющий производительность труда в эпоху цифровой экономики // Проблемы прогнозирования. – 2021. – № 1. – С. 45–58.
14. Блуммарт Т., ван ден Брук С. Четвертая промышленная революция и бизнес. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 204 с.
15. Полтерович В.М. Кризис институтов политической конкуренции, интернет и коллаборативная демократия // Вопросы экономики. – 2021. – № 1. – С. 52–72 (doi: doi.org/10.32609/0042-8736-2021-1-52-72).
16. Woźniak M.G. Gospodarka Polski 1918–2018. Tom 1. W kierunku zintegrowanego rozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ss. 230 // UR Journal of Humanities and Social Sciences. – 2019. – NR 2 (11). – S. 179–201 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5451/9%20grata-micha%c5%82%20gabriel%20wo%c5%baniak.pdf?sequence=1&isAllowed=y
17. Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский анализ. – К. : Феникс, 2002. – 760 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.twirpx.com/file/1820864/