Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2021

Ekon Ukr. 2021 (9): 18–40

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 336.761

JEL: G12, G18, G23, G28, K22

ШИШКОВ Станіслав Євгенійович1

1ПрАТ «Фондова біржа “Перспектива”», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4440-9572


МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ


Констатовано негативні тенденції в розвитку фінансового ринку України, у тому числі обмеженість застосовуваного фінансового інструментарію. Незважаючи на розгалужений перелік уже доступних учасникам ринку видів цінних паперів і деривативів, інтерес інвесторів сконцентрований майже винятково на державних цінних паперах, натомість операції з корпоративними фінансовими інструментами мають епізодичний характер.
У ході дослідження оновленого українського законодавства у сфері ринків капіталу обґрунтовано, що декларована в ньому мета запровадження нових фінансових інструментів не відповідає реальному змісту законодавчих змін. Ідеться, насамперед, про косметичну зміну класифікаційних ознак чи назв і впорядкування на законодавчому рівні вимог до окремих видів цінних паперів, які вже існували до цього на рівні підзаконних нормативних актів. Формально кількість груп і видів цінних паперів, доступних до обігу, після оновлення законодавства навіть скоротиться. Чи не єдине помітне розширення переліку інструментарію стосується законодавчого оформлення окремих категорій боргових цінних паперів, випуск та обіг яких, проте, не суперечили і попередньому законодавству.
Виявлено, що значне розширення класифікаційних ознак деривативів забезпечується за рахунок нетипових інструментів, використання яких і до цього не заборонялося законодавством, але при цьому воно не супроводжується змінами в податковому законодавстві; обмежує поточну свободу договору для сторін деривативних контрактів, навіть у разі їх укладення поза організованим ринком, і призводить до суттєвої правової невизначеності через віднесення значного кола питань щодо особливостей застосування деривативів до сфери повноважень регулятора, що має впорядкувати їх на рівні власних нормативних документів, які, очевидно, не будуть розроблені вчасно, до набуття чинності змін до законодавства. Обґрунтовано, що спорадичні зміни законодавства, пов’язані з суперечливою імплементацією європейської правової основи, є недостатніми для вирішення реальних проблем розвитку інфраструктури фінансового ринку і розширення його інструментарію.


Ключові слова:фондовий ринок; фондова біржа; цінні папери; фінансові інструменти; деривативи.

Стаття надійшла до редакції 12 травня 2021 р.

Список використаної літератури

Колодізєв О.М., Коцюба О.В. Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання // Проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 242–248 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_1_31
2. Мозговий О.М.. Возіанов К.С. Аналіз умов виникнення та розвитку ринку деривативів Польщі // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 3-4. – С. 87–96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2011_3-4_13
3. Мошенський С.З. Економічна сутність та функціональна специфіка глобального ринку деривативів // Економічні науки. – Сер.: Облік і фінанси. –– 2011. – Вип. 8. – С. 314–326 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2011_8_42
4. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти : моногр. – К. : КНЕУ, 2001. – 263 с.
5. Шелудько Н.М., Шишков С.Є. Інститути спільного інвестування: масштаби і наслідки інвестиційної дисфункції // Економіка і прогнозування. – 2020. – № 2. – С. 120–138.
6. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку : кол. моногр. ; [за заг. ред. В.М. Опаріна, В.М. Федосова]. – К. : КНЕУ, 2016. – 695 с.
7. Шелудько Н.М. Інвестиційна дисфункція фондового ринку в Україні: інституційна складова / Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних трансформацій ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – К. : Заповіт, 2020. – 276 с. – С. 126–137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : razumkov.org.ua/uploads/article/2020_Economic_freedom.pdf
8. Чен Х.Х. Проблемы создания эффективного механизма контроля над рынком производных финансовых инструментов. – М. : МАКС Пресс, 2001. – 52 с.
9. Едвардес У. Ключові фінансові інструменти. Орієнтування та інновації у світі деривативів. – К. : Наукова думка, 2003. – 255 с.
10. Fabozzi F.J., Modigliani F.P., Jones F.J. Foundations of Financial Markets and Institutions. – 4th ed. – New York : Prentice Hall, 2009. – 696 p.
11. Hull J.C. Options, futures and other derivatives. – 5 th ed. – New Jersey : University of Toronto, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2009. – 780 p.
12. McDonald R. Derivatives Markets. – New York : Addison Wesley, 2003. – 881 p.
13. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 928 с.
14. Шишков С.Є. Перспективи і обмеження модернізації розрахунків в операціях з цінними паперами в Україні // Економіка і прогнозування. – 2021. – № 1. – С. 88–126 (doi: doi.org/10.15407/eip2021.01.088).
Стаття надійшла 12.05.2021