Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2021

Ekon Ukr. 2021 (9): 61–93

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

УДК 330.341:336.5:338.45

JEL: L52, L65, O14, O32

САЛІХОВА Олена Борисівна1, ГОНЧАРЕНКО Дар'я Олегівна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7669-6601
2Міністерство економіки України , Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4937-2596


РОЗБУДОВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ВИКЛИКІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ


У короткостроковому періоді заходи уряду Польщі в процесі євроінтеграції виявилися малоефективними і не дозволили досягнути до 2002 р. поставленої мети – посилити конкурентоспроможність фармацевтичних підприємств. Впровадження стандартів і регламентів ЄС, ухвалення закону про форми підтримки інноваційної діяльності створили підґрунтя для запровадження урядом (за співфінансування фондів ЄС) підтримки науково-технологічних та інноваційних проєктів і запуску галузевої програми InnoNeuroPharm, що, разом з податковою пільгою на дослідження і розробки та іншими заходами політики, дали позитивні імпульси бізнесу. Із вступом до ЄС польські фармацевтичні виробники покращили економічні результати, проте ще і дотепер значно відстають від німецьких як за технологічним рівнем та інноваційною активністю, так і за продуктивністю й оплатою праці. Розвиток галузі ускладнює низка перешкод: відсутність чіткої стратегії та недостатня координація між органами влади; брак стимулюючих механізмів для залучення інвестицій; людський фактор і "промислова корупція". Польщі в процесі євроінтеграції вдалося швидко впровадити "згори вниз" формальні інститути, проте трансформація неформальних інститутів триває і сьогодні. Одна з причин відставання та слабкої конкурентоспроможності української фармацевтики полягає в тому, що євроінтеграційні процеси спрямовуються, передусім, на гармонізацію законодавчого і нормативно-правового регулювання діяльності з виробництва ліків, а не на нарощування потенціалу ендогенного розвитку галузі. Зазначено, що лише запровадження цілеспрямованої комплексної державної політики розбудови "технологічних чемпіонів" у фармацевтиці з опорою на ендогенні інновації здатне "конвертувати" євроінтеграційні процеси в конкурентоспроможні українські продукти і вивести їх на європейські ринки. Обґрунтовано, що без ментально-ціннісних змін, трансформації неформальних інститутів і вдосконалення рамкових умов для інновацій зиски країни від євроінтеграції для розвитку української фармацевтики будуть обмеженими і нездатними скоротити технологічний і економічний розрив з європейськими лідерами галузі.


Ключові слова:Польща; державна політика; євроінтеграція; фармацевтика; інновації; технологічний розвиток

Стаття надійшла до редакції 5 травня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Політика розбудови фармацевтичної індустрії в Німеччині: Уроки для України // Економіка України. – 2020. – № 10. – С. 63–86 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2020.10.063).
2. Ruyt J., Vos S., Kovanda K. Poland under scrutiny in the European Union / Covington. – 2016. – Jan. 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.globalpolicywatch.com/2016/01/poland-under-scrutiny-in-the-european-union/ (дата звернення: 25.03.2021).
3. Morawski I. Wpływ integracji europejskiej na polską gospodarkę (w:) 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Raport pod red. Anny Radwan-Röhrenschef, Instytut In.Europa Warszawa 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ineuropa.pl/in15/
4. Przybyliński M., Świeczewska I., Trębska J., Gorzałczyński A. Makroekonomiczny wpływ sektora farmaceutycznego na polską gospodarkę. – Łódź : Krajowi Producenci Leków, 2020. – 37 р.
5. Федяєва М.С. Розвиток регуляторної політики держави в контексті євроінтеграційних процесів у національній економіці : дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2015. – 227 с.
6. Sidenko V. The Crisis processes in the EU development: origins and prospects // Економіка і прогнозування. – 2017. – № 1. – С. 7–30 (doi: doi.org/10.15407/eip2017.01.007).
7. Лагутін В. Ефекти державного регулювання економіки в умовах євроінтеграції України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. – № 6. – С. 5–23.
8. Пашков В.М. Правове забезпечення імплементації законодавства ЄС щодо обігу лікарських засобів // Медичне право. – 2016. – № 2. – С. 55–62.
9. Нікітюк В., Шікіна Т. Фармацевтична галузь України – інтеграція в європейський та світовий ринок чи тупцювання на місці? АПТЕКА online. 2019. – № 1. – 12 сер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.apteka.ua/article/510294 (дата звернення: 30.04.2021).
10. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Ендогенізація економічного розвитку через розбудову високотехнологічних фармацевтичних виробництв: досвід Європи, уроки для України // Бізнес Інформ. – 2020. – № 2. – C. 49–56 (doi: doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-49-56).
11. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Фармацевтична промисловість Франції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2020. – № 2. – С. 67–85 (doi: doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)05).
12. Філіпчук В., Поворозник В., Бочі А., Ярошенко Є. Зона вільної торгівлі з ЄС: унікальний шанс чи втрачені можливості? – К. : Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015. – 35 с.
13. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : Наук. доповідь ; [за ред. В.М. Гейця, Т.О. Осташко] / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – 84 с.
14. Kikta T. Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823–1939). – Wyd. 1. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawn. Lekarskich, 1972. – 399 p.
15. Pikos A. Continuity of Narratives: Reinterpretations of Polish Business History // Central Europe Management Journal. – 2018. – Vol. 26. – Iss. 4. – P. 47–63 (doi: doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.242).
16. Zagrosik M. Prawo do świadczeń zdrowotnych po wprowadzeniu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego // Prawo i Medycyna. – 1999. – Vol. 1. – Iss. 3. – Р. 13–27.
17. Doliwa-Klepacki Z. Integracja Europejska (po zakończeniu negocjacji Polski z UE). – Białystok, 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7253/1/ZM_Doliwa-Klepacki_Integracja_europejska.pdf
18. Tyszka A., Lubos В. Innowacje w sektorze farmaceutycznym w Polsce // International Journal of Management and Economics. – 2008. – Vol. 24. – Р. 221–235.
19. Jasiński A. Instrumenty polityki innowacyjnej: Czy grają w Polsce? // Zagadnienia Naukoznawstwa. – 2013. – Vol. 1 (195). – P. 3–23.
20. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Ендогенізація економічного розвитку через розбудову високотехнологічних фармацевтичних виробництв: досвід Європи, уроки для України // Бізнес Інформ. – 2020. – № 2. – C. 49–56 (doi: doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-49-56).
21. Żakowiecki P. Zdrowy przemysł Reindustrializacja krajowej branży farmaceutycznej. POLITYKA INSIGHT. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.producencilekow.pl/wp-content/uploads/2017/11/PI-Research-Zdrowy-przemys%C5%82.pdf
22. Misiurewicz-Gabi A. Refundacyjny Tryb Rozwojowy – czy ktoś da mu szansę? / Termedia. – 2020. – 08 лют. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.termedia.pl/mz/Refundacyjny-Tryb-Rozwojowy-czy-ktos-da-mu-szanse-,36839.html (дата звернення: 30.04.2021).
23. Саліхова О.Б. Гончаренко Д.О. Фармацевтика України: від залежності до ендогенного розвитку // Економіка і прогнозування. – 2020. – № 4. – С. 7–35 (doi: doi.org/10.15407/eip2020.04.007).
24. Саліхова О. Високотехнологічні товари виробничого призначення в структурі імпорту України // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 28–32.
25. Honcharenko D.O. New Approaches to the Assessment of Foreign Trade in High-Tech Pharmaceuticals // Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine. – 2020. – № 1. – С. 35–41 (doi: doi.org/10.31767/su.1(88)2020.01.04).
26. Młynarek M. Zjawiska patologiczne na rynku farmaceutycznym mgr farm / Instytut Wymiaru Sprawiedliwości : Prawo karne i kryminologia. – Warszawa, 2019. – 56 р.
27. Polak P. Nowe formy korupcji: analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce. – Kraków : Nomos, 2011. – 410 р.
28. Góra K., Jagliński K. Suwerenność lekowa państwa – rola, stan i rekomendacje / Raport Fundacji Republikańskiej. – 2020. – May [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.producencilekow.pl/wp-content/uploads/2020/06/Suwerenność-lekowa-państwa.-Rola-stan-i-perspektywy.pdf
29. Bentkowska K. Przemiany instytucjonalne w Polsce – proces zakończony czy nieustające wyzwanie? / Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce ; [R. Michalski (Ed.)]. – Warszawa, 2019. – Р. 39–63 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : cor.sgh.waw.pl/handle/20.500.12182/859
30. Саліхова О.Б. Промислове лідерство Німеччини: погляд на роль держави в історико-економічному аспекті // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2020. – Вип. 53. – С. 163–185 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : ingedu.org.ua/docs/IN_2020_53_189.pdf
31. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Політика ендогенного розвитку фармацевтики в Китаї: уроки для України // Економіка і прогнозування. – 2020. – № 2. – С. 139–157 (doi: doi.org/10.15407/eip2020.02.139).
32. Гончаренко Д.О. Фармацевтичне виробництво в країнах – нових членах ЄС: статистичний порівняльний аналіз із Німеччиною. Уроки для України (публікується англійською мовою) // Статистика України. – 2021. – № 2. – С. 26–38 (doi: doi.org/10.31767/su.2(93)2021.02.03).
33. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Концептуальні засади стратегії розвитку високотехнологічної індустрії лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 2030 р. // Бізнес Інформ. – 2020. – № 7. – C. 28–35 (doi: doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-28-35).
34. Костюк Г., Маргітич В. Про національну стратегію забезпечення ліками в Україні // Дзеркало тижня. – 2017. – 20 січ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zn.ua/ukr/promyshliennost/pro-nacionalnu-strategiyu-zabezpechennya-likami-v-ukrayini-_.html (дата звернення: 30.04.2021).
35. Саліхова О.Б., Крехівський О.В. Новий механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості // Статистика України. – 2018. – № 2. – С. 30–35 (doi: doi.org/10.31767/su.2(81)2018.02.04).
36. Кіндзерський Ю.В. Антикризова промислова політика: варіант вітчизняного концепту // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 10. – С. 27–42 (doi: doi.org/10.15407/visn2016.10.027).