Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2021

Ekon Ukr. 2021 (9): 94–100

ЗАМІТКИ І ЛИСТИ

УДК

JEL:

ЯНКОВИЙ Олександр Григорович1

1Одеський національний економічний університет, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/S-2020-2015
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-2413-855X


ЧИ ПОТРІБНІ ЗНАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ СУЧАСНИМ МАГІСТРАМ ЕКОНОМІКИ?


Науковий компонент освітньої та наукової програми магістра економічних наук повинен включати різноманітні інструменти дослідження, зокрема знання й вміння щодо застосування математичних і статистичних методів та моделей у економічних дослідженнях. Однак такі здібності випускників відсутні згідно з стандартами вищої освіти за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент». Як наслідок, наукові дисципліни, пов’язані з математичним і статистичним моделюванням і прогнозуванням економічних показників, зникли з освітніх програм і планів підготовки майбутніх магістрів. Така ситуація є невигідною як для української економіки в цілому, так і для економічної освіти зокрема. Це вимагає негайного коригування стандартів вищої освіти з метою включення до освітніх та професійних програм магістрів вивчення математичних і статистичних методів та моделей економічних процесів та явищ на всіх рівнях управління. Це розширить загальний професійний кругозір випускників і дозволить їм використовувати сучасні кількісні методи, моделі та комп’ютерні програми в бізнесі для обґрунтування оптимальних управлінських рішень.


Ключові слова:

Стаття надійшла до редакції 15 червня 2021 р.

Список використаної літератури

Попков В.В. Мир-системная теория Валлерстайна и судьба системной альтернативы // Міжнародні та політичні дослідження. –– 2020. –– Вип. 33. –– С. 52––67.