Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 10/2021

Ekon Ukr. 2021 (10): 3–18
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.10.003

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

УДК 330.341.1:316.423:162.6:004.81

JEL: A10, A19, B41, B52, B59, D83, F01, P16

ТАРАСЕВИЧ Віктор Миколайович1

1Національна металургійна академія України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/E-8342-2019
OrcID ID : https://orcid.org/http://orcid.org/0000-0002-6997-0166


СУЧАСНА КОРЕВОЛЮЦІЯ: ДІЯЛЬНІСНИЙ ЗМІСТ І ДІАЛЕКТИКА ПІЗНАВАЛЬНИХ ТА КОГНІТИВНИХ СИСТЕМ


Сучасну кореволюцію подано як важливу складову історичного переходу від ери опредмечування до ери олюднення, від індустріальної епохи до постіндустріальної та епохальної олюднюючої революції; діалектичну єдність революцій – новітньої промислової та знаннєво-інформаційно-цифрової – у контексті глобальних еволюційно-революційних процесів. Охарактеризовано минулий механічний, сучасний електронно-цифровий та майбутній постелектронний етапи знаннєво-інформаційно-цифрової революції. Розглянуто трансформацію електронно-обчислювальної машини в інформаційно-комунікаційну машину з можливою квантовою, біологічною і/або оптичною елементною базою. Обґрунтовано концепти «людинорозмірна пізнавальна система» і «машинорозмірна когнітивна система». У межах діалектики цих систем акцентовано на їх відносній відособленості, первинності, домінуванні першої над останньою, включеності останньої в першу. Визначено імовірні будову і структуру машинорозмірних когнітивних систем. Зокрема, прийнято, що сенсорно-когнітивну роботу з поверхневим шаром об\\\'єкта виконують машини-сенсори, генералізаторно-когнітивну роботу з підповерхневим шаром об\\\'єкта – машини-генералізатори, інтелектуально-когнітивну роботу із сутнісно-рівневими шарами об\\\'єкта – машини-інтелектори, когнітивно-прикладну роботу з цільовим шаром об\\\'єкта – машини-прагматизатори, когнітивно-інтегративну роботу з об\\\'єктом як цілісністю – машини-інтегратори. Енергетичну, комунікаційну, управлінську роботу і функції зберігання похідних інформаційно-цифрових продуктів покликані виконувати, відповідно, такі машини, як енергайзери, комунікатори, менеджери і сторейджери. На прикладі взаємодії чуттєво-емоційної пізнавальної діяльності людини і активності сенсорної машини, а також людської пам\\\'яті й систем сторейджерів показано і визначальну роль людини, і зростаючу роль машини в сучасних пізнавально-когнітивних процесах. Отже, незважаючи на активну машинізацію духовно-психічних олюднених сутнісних людських сил, головним актором сучасної кореволюції та знаннєво-інформаційно-цифрової революції залишається людина.


Ключові слова:ера; епоха; еволюційно-революційний розвиток; новітня промислова революція; знаннєво-інформаційно-цифрова революція; людинорозмірні пізнавальні системи; машинорозмірні когнітивні системи; блок робочих машин; блок машин забезпечення; інформаційні машинні системи

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 18)
Стаття надійшла до редакції 27 квітня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Тарасевич В.М. Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: основи та система первинних інформаційних феноменів // Економіка України. – 2021. – № 1. – С. 3–23 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2021.01.003).
2. Тарасевич В.М. Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: інформаційна діяльність і система похідних інформаційних феноменів (продуктів) // Економіка України. – 2021. – № 3. – С. 3–18 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.003).
3. Тарасевич В.М. Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: інформаційно-цифрові процеси та їх атрибути // Економіка України. – 2021. – № 6. – С. 21–35 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2021.06.021).
4. Тарасевич В.Н. Фундаментальная экономическая наука: универсумность содержания и развития : моногр. – Днепр : ЧМП \\\"Экономика», 2017. – 1022 с.
5. Маркс К. Капитал. – В 3 т. – М. : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1950. – Т. 1. – 794 с.
6. Шваб К. Четвертая промышленная революция ; [пер. с англ.]. – М. : Эксмо, 2018. – 288 с.
7. Клеменков П.А., Кузнецов П.А. Большие данные: современные подходы к хранению и обработке [Електронний ресурс]. – Режим доступу : cyberleninka.ru/article/n/bolshie-dannye-sovremennye-podhody-k-hraneniyu-i-obrabotke/viewer
8. Качан Д.А. Технологии распределенных реестров и перспективы их использования в системе образования // Цифровая трансформация. – 2018. – № 4 (5). – С. 44–55.