Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 10/2021

Ekon Ukr. 2021 (10): 52–66
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.10.052

ЕКОНОМІКА І ПРАВО

УДК 657.421.3

JEL: С02, D04, E61, F19, G14

ФОМІНА Олена Володимирівна1, ШУШАКОВА Ірина Костянтинівна2

1Київський національний торговельно-економічний університет, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://publons.com/researcher/1798225/olena-fomina/ https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069147400
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4962-3298
2Київський національний торговельно-економічний університет, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-3811-683X


СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ


Інтеграція національних економік та ринків, можливості великих корпорацій вести міжнародний бізнес, розвиток цифрового сектору економіки сприяють світовим тенденціям глобалізації системи міжнародного оподаткування. Обмін податковою інформацією та проведення спільних податкових перевірок податковими органами зумовлюють необхідність уніфікації підходів до трансфертного ціноутворення транснаціональними компаніями. Активізація проведення податковими органами податкових перевірок з питань трансфертного ціноутворення призводить до виникнення податкових спорів, у тому числі тих, які розглядаються в судовому порядку. Адміністративне судочинство передбачає задіяння ефективного інструмента у вирішенні податкових спорів з питань трансфертного ціноутворення, а саме судову економічну експертизу.
Досліджено особливості проведення податкових перевірок з трансфертного ціноутворення і застосування судової економічної експертизи як дієвого механізму в податкових спорах з питань трансфертного ціноутворення. Аналіз судової практики у цій сфері дозволив встановити групи спорів з трансфертного ціноутворення, що розглядаються Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду. Встановлено, що розгляд податкових спорів з питань трансфертного ціноутворення включає три обов’язкових елементи: економічний аналіз, факти (обставини) та юридичну складову (податкове законодавство). Ефективним інструментом урегулювання досудового або дослідчого конфлікту інтересів між податковою службою і платником податків складової «економічний аналіз» є судова економічна експертиза. Досліджено підходи до формулювання запитань, що виносяться на вирішення судової економічної експертизи з питань трансфертного ціноутворення. Визначено, що висновки судових експертів формують якісну і ґрунтовну доказову базу платників податків у податкових спорах у сфері трансфертного ціноутворення.


Ключові слова:трансфертне ціноутворення; пов’язані особи; контрольовані операції; BEPS; податкові спори у сфері трансфертного ціноутворення; судова економічна експертиза з питань трансфертного ціноутворення

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 52 - 66)
Стаття надійшла до редакції 27 квітня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Король С.Я., Уманців Г.В., Шушакова І.К. Розвиток трансфертного ціноутворення в умовах глобалізації // Економічна теорія та право. – 2021. – № 2 (45). – С. 87–100 (doi: doi.org/10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑87).
2. Buus T. Risks and Transfer Pricing Regulation at the Multinational Enterprises’ Routine Units: A Literature Review / Prague University of Economics and Business // Prague Economic Papers. – 2018. – Vol. 27. – Iss. 6. – P. 621–636 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : pep.vse.cz/pdfs/pep/2018/06/01.pdf
3. Мазаракі А.А., Мельник Т.М., Іксарова Н.О. та ін. Зовнішня торгівля України: ХХІ століття : моногр. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2016. – 600 с.
4. Фоміна О.В., Музичук М.І. Сучасні аспекти міжнародного регулювання трансфертного ціноутворення // Науковий вісник Ужгородського університету. – Сер.: Економіка. – 2019. – № 1 (53). – С. 246–251.
5. Джох Р.В. Трансфертне ціноутворення: причини виникнення й історія розвитку правового регулювання // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер.: Юриспруденція. – 2015. – Вип. 15 (1). – С. 101–104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15(1)__29
6. Dongxian Guo, Li Liu, Schmidt-Eisenlohr T. International Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Linked Trade-Tax Statistics in the UK // International Finance Discussion Papers. – 2017-1214 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.federalreserve.gov/econres/ifdp/files/ifdp1214.pdf (doi: doi.org/10.17016/IFDP.2017.1214).
7. Мельниченко Р. Податковий контроль трансфертного ціноутворення в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – № 5. – С. 63–79 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2019_5_8
8. Алексєєва А., Ігнатенко Т. Трансфертне ціноутворення як механізм податкового контролю // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – № 3. – С. 85–95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2014_3_8
9. Гурочкіна В.В., Рожко Ю.В. Трансфертне ціноутворення: судова українська практика та методика оцінки податкових правопорушень // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 6 (2). – С. 45–57 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_6(2)__9
10. Мусієнко Н., Барановська С. Спори з трансфертного ціноутворення в Україні у 2020 році. – Ч. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/07/spory-z-transfertnoho-tsinoutvorennya-v-ukrayini-u-2020-rotsi.html
11. Реун А., Кузьміна К. Актуальна судова практика з трансфертного ціноутворення / LCF. – 2020. – 23 чер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : lcf.ua/news/aktualna-sudova-praktika-z-transfertnogo-tsinoutvorennya/ (дата звернення: 21.07.2021).
12. Гриненко І.М., Гриненко Ю.І. Алгоритм проведення економічних досліджень контрольованих операцій // Криміналістика і судова експертиза. – 2017. – Вип. 62. – С. 402–410 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2017_62_50
13. Дмитренко Є. Судові експертизи контрольованих операцій на їх відповідність принципу «витягнутої руки»: алгоритм проведення // Аудитор України. – 2018. – № 7-8 (272-273). – С. 72–82.
14. Міщенко Т.М. Теоретико-організаційні засади судово-економічної експертизи контрольованих операцій // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 3 (20). – С. 292–299.