Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 10/2021

Ekon Ukr. 2021 (10): 67–91
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.10.067

ЕКОНОМІКА І ПРАВО

УДК 328.185

JEL: O 170

МАНДИБУРА Віктор Омелянович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»


УМОВИ І МЕХАНІЗМИ ДІЄВОГО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ


Розкрито зміст системно мережевого структурування корупції як інституту абсолютної антисуспільної спрямованості. Увагу приділено понятійній чистоті категоріального апарату, зокрема, розмежовано поняття «корупція» і «хабарництво». Наведено характеристику персоніфікованих і корпоративно-асоційованих суб’єктів корупції, розкрито зміст сучасних форм і характерних різновидів об’єкта корупційного підкупу. Наведено диференційований перелік і розкрито зміст специфічних ринків «корупційних послуг», що функціонують у межах загального «чорного» ринку України. Показано соціально-економічні витоки та розкрито характер особистих і корпоративних інтересів суб’єктів – носіїв корупційних відносин.
Визначено реальний спектр руйнівних антисуспільних наслідків синергії бінарної злуки «інституту корупції» з «інститутом кримінальної «чорної» економіки». Виділено три базових блоки злочинної економічної діяльності: 1) кримінальний промисел; 2) надання послуг кримінального характеру; 3) кримінальне порушення норм господарсько-комерційної діяльності. На засадах узагальненого досвіду США визначено необхідні умови й надано пропозиції щодо формування організаційно-економічних та економіко-правових антикорупційних механізмів. Доведено, що подолання корупції неможливе без скасування правового принципу «презумпції невинуватості» у сфері підтвердження легітимності доходів платників податків, які зобов’язані надавати вичерпну інформацію, що доводить легітимність джерел походження особисто-сімейної нерухомості.
Визначено умови забезпечення дієвого порядку у сфері обліку і контролю повноти виконання громадянами податкових зобов’язань на засадах удосконаленню механізму декларування доходів та державно-ринкового обліку нерухомості населення України. У контексті критичних зауважень щодо помилок, допущених за останні п’ять років, надано пропозиції стосовно вдосконалення організаційно-економічних засад декларування річних доходів, а також проведення соціально-справедливої і антикорупційної легалізації статків, майна і капіталів фізичних осіб шляхом забезпечення сплати до державної скарбниці компенсаційно-справедливих відшкодувань за завдані бюджету збитки за період незалежності України.


Ключові слова:корупція; кримінальна економіка; інститут корупції; суб’єкти корупції; об’єкт корупції; хабар; механізми подолання корупції; декларування доходів і майна; легалізація тіньових доходів

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 67 - 91)
Стаття надійшла до редакції 14 червня 2021 р.

Список використаної літератури

Бродман Г., Риканатини Ф. Корни коррупции. Важны ли рыночные институты? ; [пер. с англ.]. – Всемирный банк, 2008, – 22 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : web.worldbank.org/archive/website00818/WEB/PDF/WPS2368_.PDF
2. Зукоскі Х. Коли в боротьбу з корупцією вступає між¬народний бізнес / Finance.UA. – 2013. – 29 квіт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: news.finance.ua/ua/news/-/301191/koly-v-borotbu-z-koruptsiyeyu-vstupaye-mizhnarodnyj-biznes (дата звернення: 15.05.2021).
3. Йохансен Л., Педерсен К.X. Административная коррупция связана с неудачными или незаконченными экономическими рефор¬мами // Українські діалоги. – 2015. – Листопад–грудень. – С. 85–89 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : newukraineinstitute.org/media/news/593/file/Dialog_block.pdf
4. Кауфман Д. Корупція в тумані двозначності // Політика і час. – 1998. – № 1. – С. 36–42.
5. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. – СПб. : АЛЬФА, 1997. – 236 с.
6. Клейнер В. Коррупция в России: есть ли выход? // Вопросы экономики. – 2002. – № 6. – С. 81–96.
7. Левин М., Сатаров Г. Коррупция в России: классификация и динамика // Вопросы экономики. – 2012. – № 10. – С. 7.
8. Нисневич Ю., Стукал Д. Многоликая коррупция и ее измерение в ис¬следованиях международных организаций // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 3. – С. 83–90.
9. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: причины, следствия, реформы ; [пер. с англ. О.А. Алякринского]. – М. : Логос, 2003. – 356 с.
10. Сатаров Г.А. Как измерять и контролировать коррупцию? // Вопросы экономики. – 2007. – № 1. – С. 4–10.
11. Сюэмин С. Рациональность коррупции в Китае // Politekonom. – 1997. – № 1. – С. 92–103.
12. Аркуша Л. Корупція й легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом: особливості співвідношення // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 3. – С. 153–155.
13. Беззуб І. Антикорупційна політика в Україні / Інформаційно-аналітичний бюлетень на базі оперативних матеріалів // Додаток до журналу «Укра¬їна: події, факти, коментарі». – 2015. – № 10 (92). – С. 19–28.
14. Богатирьов І. Запобігання корупції як одна з умов сталого розвитку транзитивного суспільства // Публічне пра¬во. – 2018. – № 1. – С. 17–23.
15. Верстюк С. Корупція: визначення, причини появи, вплив на економіку // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 66–74.
16. Гумелюк Л. Теоретико-соціальний аналіз корупції як загро¬зи національній безпеці України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 1–10.
17. Камлик М., Невмержицький Є. Корупція в Україні. – К. : Знання, КОО, 1998. – 187 с.
18. Корж І. Політична корупція та правова безпека України // Право України. – 2009. – № 6. – С. 55–60.
19. Мельник М. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії / Економічні злочини: попередження і боротьба з ними : міжвідомчий наук. зб. ; [за ред. А. Комарової та ін.]. – К., 2000. – Т. 25. – 820 с. – С. 27–115.
20. Романюк Б.В., Бусол О.Ю. Законодавство України та зарубіжних країн щодо протидії корупції. Міжнародний досвід боротьби з корупцією : моногр. — Кіровоград : ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2010. – 628 с.
21. Волошенко А. Антикорупційний дирижизм: державні регуляторні імперативи протидії системній корупції в Україні : моногр. – К. : Парламентське видавництво, 2018. – 392 с.
22. Мандибура В. Корупція: інституційна сутність та механіз¬ми подолання // Економічна теорія. – 2017. – № 1. – С. 59–76.
23. Мандибура В. «Тіньова» економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження. – К. : Парламентське вид-во, 1998. – 136 с.
24. Мандибура В. Корупція: інституційна сутність та механіз¬ми подолання : моногр. – К. : Парламентське видавництво, 2017. – 488 с.
25. Blandinierts J.-P. Ukrainian Econоmic Trends / Quarterly. – 1999. – Iss. December.