Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 11/2021

Ekon Ukr. 2021 (11): 39–54
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.11.039

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

УДК 303.832.32; 316.334.5: 51-33;330.11; 330.15;

JEL: Q15; Q56

ВЕКЛИЧ Оксана Опанасівна1, БОЙКО Євгенія Олександрівна2

1ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36661489700
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4566-8701
2Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200502911
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-1874-5433


ЦІНА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ВАРТОСТІ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ҐРУНТІВ


За останніми даними Держгеокадастру щодо нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь у регіонах України наведено результати розрахунків мінімальної та максимальної вихідної (початкової) ціни землі сільськогосподарського призначення в Україні, а також середньої вартості гектара, яка майже в півтора разу перевищує їх орієнтовну стартову величину, анонсовану з відкриттям вітчизняного ринку землі. Запропоновано і відповідно конкретизовано класифікацію чинників зміни ціни гектара землі сільськогосподарського призначення, яку структуровано в три групи: 1) загальні чинники формування ціни земель сільськогосподарського призначення; 2) чинники підвищення ціни; 3) чинники зменшення ціни землі сільськогосподарського призначення. Уперше представлено і розкрито такий чинник формування ціни землі сільськогосподарського призначення, як розмір доходу від споживання екосистемних послуг. Вагомість цього чинника доведено результатами грошового оцінювання внеску двох видів екосистемних послуг ґрунтів земель сільськогосподарського призначення місцевого екосистемного активу Миколаївської області –– регулюючої послуги з утримання вуглецю в ґрунті, яка надається ґрунтами земель природного зростання сільськогосподарських культур, та забезпечуючої послуги з постачання врожаю, яка надається ґрунтами земель сільськогосподарського призначення.
Наведено результати здійснення гіпотетичної екстраполяції вартості внеску забезпечуючої екосистемної послуги з постачання врожаю, що надається чорноземними ґрунтами земель сільськогосподарського призначення екосистемного активу територіальної громади села Семенівка Миколаївської області, на розмір початкової ціни земель сільськогосподарського призначення регіонального екосистемного активу Миколаївської області. Унаслідок цього отримано значно здорожену, проте більш реальну орієнтовну ціну гектара землі для даного регіону з урахуванням розміру доходу від споживання такої екосистемної послуги чорноземного ґрунту. Зроблено висновок щодо наявності потужного потенціалу зростання ціни сільськогосподарського призначення в регіонах України, а також щодо фактичної неготовності стартових цінових позицій відкриття ринку землі в Україні, насамперед через невідповідність нинішньої початкової ціни землі об’єктивним соціально-економічним реаліям.


Ключові слова:ринок землі; ціна земель сільськогосподарського призначення; фактори (чинники) впливу на ціну земель сільськогосподарського призначення; екосистемні послуги, екосистемні активи; екосистемні послуги ґрунтів місцевого екосистемного активу; Миколаївська область.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 39 - 54)
Стаття надійшла до редакції 19 липня 2021 р.

Список використаної літератури

Редіх Е. Скільки коштуватиме земля після відкриття ринку / Бизнес Цензор. – 2020. – 13 квіт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : biz.censor.net/resonance/3187912/sklki_koshtuvatime_zemlya_pslya_vdkrittya_rinku
2. Юрченко Е. Ціна на землю: що очікувати з 1 липня / Економічна правда. – 2021. – 28 чер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.epravda.com.ua/columns/2021/06/28/675386/
3. Стаджі Д. Ринок землі в Україні. Хто і як зможе продавати і купувати гектари з 1 липня / dsnews.ua. – 2021. – 25 чер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dsnews.ua/ukr/economics/rynok-zemli-v-ukraine-kto-i-kak-smozhet-prodavat-i-pokupat-gektary-s-1-iyulya-25062021-429289
4. Нечипоренко М. Стоимость земли после запуска рынка составит $2,2–2,5 тысячи за гектар / the page. – 2021. – 01 лип. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : thepage.ua/news/prognoz-cen-na-zemlyu-do-2022-goda
5. Фартушний І.Д., Черепинець В.М. Економіко-математичне моделювання ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні // Актуальні проблеми економіки та управління. – 2021. – № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ape.fmm.kpi.ua/article/view/217431/217348
6. Ерман Г. Міністр агрополітики Лещенко: скільки коштуватиме земля і чому станеться великий вибух / BBC News Україна. – 2021. – 01 лип. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bbc.com/ukrainian/features-57654937
7. Веклич О.О. Базові інноваційні підходи до формування компенсаційного механізму відшкодування збитків від погіршення/знищення екосистемних послуг // Ефективна економіка. – 2019. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7025. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.1
8. Мішенін Є.В., Олійник Н.В. Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3. – Т. 3. – С. 104–116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8081
9. Веклич О.О. Сутнісна характеристика екосистемних активів територіальних громад // Ефективна економіка. – 2020. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7888 (doi: https//doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.17).
10. Веклич О.О. Структурна характеристика комплексу ключових методів оцінювання екосистемних активів місцевих територіальних громад // Ефективна економіка. – 2021. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8870 (doi: https//doi.org/10.32702/2307-2105-2021.5.1).
11. Артеменков А.И., Медведева О.Е., Соловьева С.В. Оценка стоимости земли в системе национальных счетов : курс лекций. – М., 2015. – 111 с. Електронний ресурс. – Режим доступу : anohraniteli.ru/upload/medvedevao.pdf
12. Стеценко А.В. Почвы. Запасы органического углерода в сельскохозяйственных почвах / Влияние глобального изменения климата и Киотского протокола на развитие защитного земледелия : семинар (Москва 14 марта 2005 г.) Електронний ресурс. – Режим доступу: rudocs.exdat.com/docs/index-220303.html
13. Околелова А.А., Желтобрюхов В.Ф., Егорова Г.С. Экологическое почвоведение и законы экологии : учеб. пособие. – Волгоград, ВГАУ-ВолгГТУ, 2017. – 216 с. Електронний ресурс. – Режим доступу : monographies.ru/en/book/view?id=781
14. Costanza R., d’Arge R., de Groot R. et al. The value of the world’s ecosystem services and natural capital // Nature. – 1997. – No. 387 (6630). – Р. 253–260 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.biodiversity.ru/programs/ecoservices/library/common/doc/Costanza_1997.pdf
15. de Groot R., Brander L., der Ploeg S., Costanza R. et al. Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units // Ecosystem Services. – 2012. – Vol. 1 (1). – P. 50–61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212041612000101?token=6F11473827CD90603F816D24CC103645BB431D88A68336421CE3C7AA8BEBC978EEE807C3193384EF956617EA02D2EF15&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210615174807


-->