Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 11/2021

Ekon Ukr. 2021 (11): 85–90

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

УДК

JEL:

ТАРАСЕВИЧ Віктор Миколайович1

1Український державний університет науки і технологій, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/E-8342-2019
OrcID ID : https://orcid.org/http://orcid.org/0000-0002-6997-0166


ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ


Критично проаналізовано і високо оцінено нове наукове видання з економічної історії України –– монографію «Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин» (2021). Вказано на науково-практичне значення дослідження історико-економічних чинників, які обумовили сучасне місце національного господарства в системі міжнародного поділу праці та конкурентні позиції України на світових товарних ринках. Охарактеризовано значущість видання з позицій формування науково-світоглядного фундаменту національної самоідентифікації в єдності економічної, соціальної, духовної та політичної складових. Відзначено високий теоретико-методологічний рівень праці й обґрунтованість сформульованих положень і висновків.
Розкрито головні здобутки і фундаментальність проведеного дослідження. Наголошено на новизні отриманих результатів, зокрема, у частині характеристики історичної ґенези зовнішньоекономічних зв’язків українського господарства; розкриття взаємообумовленості інституційної динаміки, структурних перетворень і характеру участі в системі міжнародних економічних відносин; виявлення впливу політики держав, до складу яких входили українські землі, на розвиток і реалізацію їх потенціалу; прогностичної оцінки можливостей та загроз подальшого розвитку національної економіки в контексті визначених історичних детермінант, сучасного стану й актуальних трендів глобальних та європейських економічних відносин.


Ключові слова:

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 85 - 90) ЗавантажитиЗавантажень : 262
Стаття надійшла до редакції 23 вересня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Небрат В.В., Горін Н.О. та ін. Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин : моногр. ; [за ред. В.В. Небрат] / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». –– К., 2021. –– 528 с.
2. Небрат В.В., Супрун Н.А. та ін. Еволюція ринкових інститутів в Україні : моногр. –– У 2 ч. ; [за ред. В.В. Небрат] / НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. –– К., 2012. –– Ч. 1. –– 332 с.; Ч. 2. –– 460 с.
3. Небрат В.В., Супрун Н.А. та ін. Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : моногр. ; [за ред. В.В. Небрат] / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». –– К., 2019. –– 532 с. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : ief.org.ua/docs/mg/314.pdf