Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2021

Ekon Ukr. 2021 (12): 3–21
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.12.003

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 338.486

JEL: L83, P47

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович1, БОЙКО Маргарита Григорівна2, ОХРІМЕНКО Алла Григорівна3

1Київський національний торгово-економічний університет, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/E-2399-2018
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-5283-8444
2Київський національний торговельно-економічний університет, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://publons.com/researcher/1693890/margarita-boyko/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-0249-1432
3Київський національний торговельно-економічний університет, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://publons.com/researcher/2216029/alla-ao-okhrimenko/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-0405-3081


ТРАНСФОРМАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ


Туристична система за рахунок мультиплікаційного ефекту спроможна забезпечити зростання суміжних галузей і стати передумовою позитивних соціо-еколого-економічних процесів. Значний вплив на туристичну систему здійснила світова пандемія COVID-19, яка спричинила низку негативних явищ у функціонуванні цього сектору економіки. Необхідність вирішення стратегічних проблем у розвитку туристичної системи зумовлює потребу в дослідженні трансформаційних змін, що відбуваються в ній.
Обґрунтовано соціально-економічні трансформації в туристичній системі, запропоновано необхідні заходи щодо посилення позитивного і нівелювання негативного впливу зовнішнього середовища в умовах нової реальності та цифровізації. На основі аналізу динаміки показників діяльності суб'єктів туристичного і готельного секторів як базових складових туристичної системи виявлено асиметрії розвитку, які зведено в три групи: функціональні, структурні й часові. Відображено часові й структурні параметри транзитивності, обґрунтовано її прояви через прогресивну і регресивну динаміку процесів розвитку туристичної системи України. Визначено стадії еволюції туристичної системи (адаптаційну, знаннєвоорієнтовану, інтеграційну) й обґрунтовано нову – цифрову і мобільну. Запропоновано впровадження інноваційних домінант у туристичній системі України як драйверів стратегічного розвитку. Зазначені інноваційні домінанти зосереджено за напрямами: цифровим, комунікативним, партнерським, екологічним і фінансовим. Особливу увагу приділено впливу цифрових змін на трансформацію туристичної системи та її складових. Актуалізація інноваційних домінант у туристичній системі України, з одного боку, відображає глобальні суспільні тренди і коригується чинниками інституційного середовища та національного менталітету, а з іншого – спричинена зміною споживчих переваг і виникненням нового середовища розвитку туристичної системи.


Ключові слова:туризм; туристична система; готельний сектор; трансформації; асиметрії розвитку; транзитивність; інноваційні домінанти; цифровізація; цифровізація туризму; цифрові технології.

Стаття надійшла до редакції 11 жовтня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Gisolf M.C. Tourists’ roles in a sustainable development: polluters, mitigators and believers // Revista de Turism. – 2014. – Vol. 20. – P. 8–15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.revistadeturism.ro/rdt/article/download/314/214
2. Lean G.L. Transformative travel: A mobilities perspective // Tourist Studies. – 2012. – No. 12. – Vol. 2. – P. 151–172.
3. Pernecky T. Co-creating with the universe: A phenomenolo¬gical study of New Age tourists // Tourism – An International Interdisciplinary Journal. – 2006. – Vol. 54. – No. 2. – P. 127–143.
4. Raj A. The New Age of Tourism – And the New Tourist / Institute of Tourism and Hotel Management, Bundelkhand University, 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.arasite.org/pspage2.htm
5. Scott N., Baggio R., Cooper Ch. Destination Networks: Four Australian cases // Annals of Tourism Research. – 2008. – No. 35. – P. 169–188 (doi:
10.1016/j.annals.2007.07.004).
6. Sutton P., House J. The New Age of Tourism: Postmodern Tourism for Postmodern People? 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.arasite.org/pspage2.htm
7. Urry J. Tourism and the global / Tourism Development Revisited. Concepts, Issues and Paradigms ; [Sutheeshna B.S., Mishra S., Parida B.B. (Eds.)]. – New Delhi : Response Books, 2008. – P. 150–161 (doi: dx.doi.org/10.4135/9788132100058).
8. Williams A. Mobilities and sustainable tourism: Path-creating or path-dependent relationships? // Journal of Sustainable Tourism. – 2013. – No. 21. – Vol. 4. – P. 511–531.
9. Mazaraki A., Boiko M., Bosovska M., Vedmid N., Okhrimenko A. Formation of National Tourism System of Ukraine // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – No. 16 (1). – P. 68–84 (doi: dx.doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.07).
10. Бойко М.Г., Ведмідь Н.І., Охріменко А.Г. Транзитивність національної туристичної системи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – № 5. – С. 5–20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zt.knteu.kiev.ua/files/2018/05(100)/06.pdf
11. Охріменко А.Г. Національна туристична система : моногр. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 592 с.
12. Охріменко А.Г. Управління національною туристично системою : автореф. … д-р екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. – 44 с.
13. Li F. The digital transformation of business models in the creative industries: A holistic framework and emerging trends // Technovation. – May 2020. – Vol. 92-93 (doi: doi.org/10.1016/j.technovation.2017.12.004).
14. Dredge D., Phi G., Mahadevan R., Meehan E., Popescu E.S. Digitalisation in Tourism: In-depth analysis of challenges and opportunities. Low Value procedure GRO-SME-17-C-091-A for Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) Virtual Tourism Observatory. – Copenhagen : Aalborg University, 2018.
15. Tourism hospitality and digital transformation: The relevance for society / Tourism, Hospitality and Digital Transformation: Strategic Management Aspects. Innovation and Technology Horizons [Tajeddini K., Ratten V., Merkle T. (Eds.)]. – Routledge, 2019.
16. Melnychenko S., Boiko M., Okhrimenko A., Bosovska M., Mazaraki N. Foresight technologies of economic systems: evidence from the tourism sector of Ukraine // Problems and Perspectives in Management. – 2020. – No. 18 (4). – P. 303–318 (doi: dx.doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.25).


-->