Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2021

Ekon Ukr. 2021 (12): 22–43
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.12.022

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 331.5:338.24

JEL: J18, J21, J41, J50, J63

БЛИЗНЮК Вікторія Валеріївна1, ГУК Лариса Павлівна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-2265-4614
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-0143-077X


ПРОВАЛИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ


Міжнародна співпраця, розбудова цифрової економіки і глобалізація ринків, у тому числі й ринку праці, стали причиною перерозподілу виробництв і трансформації сфери зайнятості. Національний ринок праці перебуває під впливом комбінованих тенденцій, які викликають неоднозначні ефекти для його інституційних суб’єктів. Держава стикається з низкою проблем, що гальмують формування такого ринку праці, який би відповідав сучасним економічним вимогам і соціальним викликам.
Вивчено провали державного регулювання ринку праці та узагальнено їх за блоками; висвітлено за кожною групою (блоком) основні проблеми, вирішення яких визначатиме стратегічні напрями державної політики у сфері зайнятості. Використано такі методи дослідження, як системний аналіз, компаративний аналіз, структурно-функціональний аналіз, метод статистичних групувань, експертні оцінки тощо.
Розглянуто систему провалів державного регулювання ринку праці. Її структуровано за узагальненими групами: інерційність розвитку і архаїчність структури зайнятості; атиповість адаптації ринку праці; диспропорційність попиту і пропозиції робочої сили; деструкція соціального діалогу на ринку праці; дохідна нерівність; низький рівень інфорсменту трудового законодавства. Для кожної групи, що характеризує провали державного регулювання ринку праці, визначено чинники формування, особливості прояву, можливі негативні наслідки й способи пом’якшення їх дії та шляхи виходу з них.
Запропоновано напрями державної політики у сфері зайнятості, які формуватимуть унікальну можливість розпочати діяти по-новому, віддаючи пріоритет новим складовим, принципам, правилам взаємодії на ринку праці в умовах нестабільності та перманентної кризи. Підкреслено важливість цілепокладання стратегічного курсу державного регулювання відповідно до окреслених узагальнених груп, що визначає прояви дивергентності українського та європейського ринків праці.


Ключові слова:ринок праці; державне регулювання сфери зайнятості; стратегії адаптації на ринку праці; диспропорційність попиту і пропозиції робочої сили; соціальний діалог; дохідна нерівність.

Стаття надійшла до редакції 24 вересня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Геєць В.М. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку : моногр. / НАН України; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – К. : Академперіодика, 2020. – 456 с.
2. Гриценко А., Бурлай Т. Вплив цифровізації на соціальний розвиток // Економічна теорія. – 2020. – № 3. – С. 24–51 (doi: doi.org/10.15407/etet2020.03.024).
3. Колот А.М. Еволюція ролі держави та інструментарію її впливу на розвиток соціально-трудової сфери / Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1. – С. 5–13.
4. Костриця В., Бурлай Т. Розбалансованість ринків праці в Україні і ЄС як чинник їх структурної дивергенції / Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку : зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2019. – С. 41–48.
5. Новікова О.Ф., Шамілева Л.Л., Шастун А.Д. Перспективи змін у трудовій сфері при цифровізації економіки за інерційним та цільовим сценаріями розвитку України // Економічний вісник Донбасу. – 2020. – № 2 (60). – С. 187–199 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/171646/20-Novikova.pdf?sequence=1
6. Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. – М. : АСТ; АСТ МОСКВА; Хранитель, 2006. – 220 с.
7. Небрат В.В. Концепції «провалів ринку» та держави у галузі фінансування суспільного сектору економіки // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 98–102 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAe_2012_133_22
8. Гонтарь Н.В. «Провалы государства»: факторы формирования и механизмы влияния на экономические процессы // Вестник Волгоградского государственного университета. – Сер. 3: Экономика. Экология. – 2014. – № 5. – С. 6–16.
9. Mauskapf M., Zajac E. The Emergence and Persistence of Institutional Dissonance at the New York Philharmonic, 1842–1928 // Academy of Management Proceedings. – 2013. – No. 1. – 12015 p.
10. Фролов Д.П. От институтов к экститутам и далее – к постинституциональной теории институциональных аномалий / MRPA. – 2019. – 12 July [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mpra.ub.uni-muenchen.de/95960/1/MPRA_paper_95960.pdf
11. Гриценко А.А. Модернізація політико-економічних функцій держави / Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 487—490.
12. Єщенко П. Криза української економіки і як із неї вийти // Економічна теорія. – 2016. – № 4. – С. 33—50.
13. Трофимчук О.А. Державне регулювання економіки: теоретичне переосмислення в ХХІ столітті // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 206–212 (doi: doi.org/10.32702/2306-6806.2020.6.206).
14. Blyzniuk V., Guk L. Transformation of institution of employment as an adaptation of the labor market // MEST Journal: Management, Education, Science & Society, Technologies. – 2015. – Vol. 1. – № 1. – Р. 68–80 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mest.meste.org/MEST_Najava/V_Blyzniuk.pdf
15. Гук Л.П. Стандартні та нові форми зайнятості: диверсифікація можливостей в умовах цифровізації та глобалізації // Бізнес Інформ. – 2021. – № 1. – C. 224–231 (doi: doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-224-231).
16. Messenger J.C., Wallot P. The Diversity of "Marginal" Part-Time Employment // INWORK Policy Brief. – 2015. – No. 7. – May 31. – 12 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_375630.pdf
17. Близнюк В.В., Юрик Я.І. Освітньо-кваліфікаційні диспропорції регіонального ринку праці України // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 2. – С. 101–119.
18. Монастирська Г.В. Творці інновацій: оплата праці в ЄС, США і в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – Т. 2. – С. 87–91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_5_2/pdf/087-091.pdf


-->