Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2021

Ekon Ukr. 2021 (12): 71–82
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.12.071

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

УДК 331.55:314.7:005

JEL: С51, O15, R23

МУЛЬСКА Ольга Петрівна1, БАРАНЯК Ігор Євгенович2

1ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1666-3971
2ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1467-0262


МІГРАЦІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ПРОПОЗИЦІЇ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ


Формування нового інформаційного суспільства разом з проникненням глобалізаційних процесів у всі сфери суспільства та економіки стали чинниками лібералізації міграційних відносин, які в цілому спростили процес переїзду молоді та підвищили її мобільність. На основі аналізу статистичних і адміністративних даних стосовно міграції молоді з Карпатського регіону визначено, що швидке поширення позитивних міграційних аспірацій серед молодого населення набуває нових загрозливих форм і в перспективі може призвести до нарощування обсягів міграційних втрат у Карпатському регіоні.
Активізація зовнішніх міграційних настроїв і загострення проблемної ситуації значною мірою зумовлено й чинником пасивної державної та регіональної міграційної політики, яка проявляється через несформованість системи реального комплексного обліку міграції, незавершеність системи інституційно-організаційного та інституційно-правового регулювання міграційних процесів на регіональному і місцевому рівнях, низьку якість і організаційно-технічні можливості елементів інфраструктури міграційних послуг, недовикористання потенціалу міграційних програм обміну у сферах освіти, науки, науково-дослідної та інноваційної діяльності, туризму, інвестиційних і бізнес-проєктів, відсутність регіональних програм стимулювання рееміграції освітніх і трудових мігрантів.
З метою усунення цих недоліків міграційної політики і мінімізації завдяки цьому ризиків і загроз зростання міграційної активності молоді Карпатського регіону запропоновано інструменти і засоби підвищення якості системи моніторингу зовнішньої міграції, створення регіональних баз даних щодо структурно-динамічних характеристик міграції, формування системи превентивних інструментів міграційної політики, спрямованих на регулювання регіональних ринків праці, а також відповідні напрями реалізації концепції розвитку інфраструктури ринку міграційних послуг, стимулювання рееміграції освітніх і трудових мігрантів, удосконалення системи інституційного забезпечення міграційної політики в Карпатському регіоні.


Ключові слова:міграція молоді; інформаційно-аналітичне забезпечення; проблеми обліку міграції; Карпатський регіон; регіональна міграційна політика.

Стаття надійшла до редакції 20 вересня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Лібанова Е.М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 2 (33). – С. 10–26.
2. Позняк О. Зовнішня трудова міграція з України: вплив COVID-19 // Демографія та соціальна економіка. – 2020. – № 4 (42). – С. 25–40.
3. Малиновська О. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку : аналіт. доповідь. – К. : НІСД, 2010. – 32 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.niss.gov.ua/content/articles/files/malinovska-79a87.pdf
4. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації : моногр. ; [наук. ред. У.Я. Садова] / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – 528 с.
5. Васильців Т.Г., Садова У.Я., Махонюк О.В. Проблемні аспекти та напрями розвитку ринку міграційних послуг в Україні // Бізнес Інформ. – 2021. – № 5. – C. 252–260 (doi: doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-252-260).
6. Семів Л.К. Особливості середовищного творення освітньої міграції в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2019. – Вип. 4. – С. 79–83.
7. Mulska O., Baranyak I. Demographic and Socioeconomic Effects of Strengthening External Migration Activity of the Population in Ukraine // Modern Economics. – 2020. – No. 21. – P. 149–154 (doi: doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-23).
8. Мульска О.П., Бараняк І.Є. Прогностична модель формування україно-німецької міграційної системи // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 2. – С. 120–137.
9. Ключковська І., П’ятковська О. Міграційні настрої студентів в умовах візової лібералізації (опитування студентів НУ «ЛП» та НТУУ «КПІ»). – Львів, 2017. – 30 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : miok.lviv.ua//wp-content/uploads/2017/11/ОСТАТОЧНИЙ-ЗВІТ.pdf
10. Міграційна активність населення Карпатського регіону України: тенденції, загрози, методи регулювання ; [за ред. Т.Г. Васильціва] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2020. – 128 с.


-->