Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 4/2022

Ekon Ukr. 2022 (4): 3–27
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.04.003

УДК 336 : 330.15

JEL: G20, G28, G38, G41, F65, O16, R11, R58

БИСТРЯКОВ Ігор Костянтинович1, КЛИНОВИЙ Дмитро Віталійович2, КОРЖУНОВА Наталія Володимирівна3

1ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-6482-7099
2ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-3034-8097
3ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-0075-7284


ФОРСАЙТ-ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФІНАНСУВАННЯ СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ


Розкрито змістовні ознаки методології форсайту як засобу реалізації сталого господарювання, окреслено базові формати і алгоритм організації фінансування сталого господарювання на засадах форсайт-підходу. Наголошено на необхідності оновлення методології управління сталим розвитком господарських систем з використанням форсайт-підходу. Визначено форсайт-проєктування як дієвий інструмент попереджувального управління розвитком економічних систем, який створює можливості для формування фінансово-логістичного ланцюга фінансування проєктів із залучення природних ресурсів території до господарського обігу з урахуванням ключових компетенцій і смарт-спеціалізації різнотипних просторових утворень за участю ключових стейкхолдерів господарського процесу –– влади, бізнесу і населення.
Визначено доцільним створення фондів фінансування сталого розвитку, запропоновано три основних формати їх функціонування: бюджетний, орієнтований на цільове завдання з професійного фінансового планування бюджетних видатків на перспективу з урахуванням форсайт-стратегування; сервісний, пов’язаний з цільовими функціями налагодження публічно-приватного партнерства і залучення бізнес-структур та їх ресурсів до виконання форсайту; проєктний, спрямований на формування збалансованих, з позицій ліквідності, дохідності й структури капіталу інвестиційних пропозицій, забезпечених, у свою чергу, доходами від проєктівфорсайту.
Запропоновано структурну схему поетапної взаємодії стейкхолдерів господарського процесу в організації сталого фінансування форсайту в платформному форматі. Окреслено базові етапи фінансування форсайт-проєкту сталого розвитку, включаючи етап інвестування, коли публічний сектор і бізнес-структури укладають угоду про партнерство в інвестиційному проєкті; етап емісії, на якому спеціальна юридична особа SPV за участі незалежного рейтингового агентства і під наглядом державного регулятора емітує та реалізує на фондовому ринку забезпечені майбутніми доходами від проєкту цінні папери; етап рефінансування компанією SPV проєкту для його завершення або експлуатації чи модернізації та розрахунку з інвесторами і оригінаторами за емітованими фінансовими зобов’язаннями тощо.


Ключові слова:форсайт-проєкт; сталі фінанси; стале господарювання; управління.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 27) ЗавантажитиЗавантажень : 20
Стаття надійшла до редакції 12 січня 2022 р.

Список використаної літератури

1. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Бізнес-екосистемний концепт забезпечення сталого господарювання. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 8 (27). С. 21–27.
2. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Платформна економіка просторових бізнес-екосистем як інноваційний тренд сталого розвитку. Наука та наукознавство. 2019. № 3 (105). С. 3–25.
3. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Концептуальні ознаки сталого господарювання. Наука та наукознавство. 2021. № 3 (113). С. 3–19.
4. Гончар Г.П., Вербіцька І.І. Форсайт-проєкт як ефективний метод економічного розвитку регіону. URL: dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/39007/1/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%81%D1%82.pdf
5. ДиЧезаре М. Финансирование форсайт-исследований. Наука. Инновации. Образование. 2008. Вып. 5. С. 173–176. URL: sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2008/7e5a2ba5aaa753a25524a656f2f5b039.pdf
6. Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України. Моногр. За заг. ред. М.А. Хвесика. Київ, ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. 650 c.
7. Брыкин А., Шумаев В. Опыт применения форсайта как інструмента государственно-частного партнерства в области стратегического развития экономики. РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2009. № 4. С. 12–18.
8. Квітка С.А. Форсайт в публічному управлінні: методи і перспективи реалізації в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 8. С. 56–70.
9. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Принципові підходи до забезпечення господарського гомеостазу з позицій сталих фінансів. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2021. № 9 (28). С. 34–42.
10. Формування просторової системи управління природно-ресурсними активами. Моногр. За заг. ред. М.А. Хвесика. Київ, ДУ ІЕПСР НАН України, 2020. 464 с.
11. Економічна оцінка природного багатства України. Моногр. За заг. ред. С.І. Пирожкова, М.А. Хвесика. Київ, ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. 396 c.
12. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Електронні платформи управління природно-ресурсними активами. У: Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні. Матер. III Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 21––22 листопада 2019). Упоряд. О.Л. Євмєшкіна. Київ, УкрСІЧ, 2019. 380 с. С. 161–163.
13. Мороз В.В., Клиновий Д.В. Публічно-приватне партнерство в цифровізації управління природними ресурсами територіальних громад. В: Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку. Матер. щоріч. міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 2020). У 3 т. За заг. ред. А.П. Савкова, М.М. Білинської, О.М. Петроє. Київ, НАДУ, 2020. Т. 1. 228 с. С. 194–196.
14. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Сталі фінанси як соціально-екологічна інновація для сталого господарювання. В: Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах. Матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2021. 870 с. С. 45–48.

1. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Бізнес-екосистемний концепт забезпечення сталого господарювання. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 8 (27). С. 21–27.
2. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Платформна економіка просторових бізнес-екосистем як інноваційний тренд сталого розвитку. Наука та наукознавство. 2019. № 3 (105). С. 3–25.
3. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Концептуальні ознаки сталого господарювання. Наука та наукознавство. 2021. № 3 (113). С. 3–19.
4. Гончар Г.П., Вербіцька І.І. Форсайт-проєкт як ефективний метод економічного розвитку регіону. URL: dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/39007/1/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%81%D1%82.pdf
5. ДиЧезаре М. Финансирование форсайт-исследований. Наука. Инновации. Образование. 2008. Вып. 5. С. 173–176. URL: sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2008/7e5a2ba5aaa753a25524a656f2f5b039.pdf
6. Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України. Моногр. За заг. ред. М.А. Хвесика. Київ, ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. 650 c.
7. Брыкин А., Шумаев В. Опыт применения форсайта как інструмента государственно-частного партнерства в области стратегического развития экономики. РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2009. № 4. С. 12–18.
8. Квітка С.А. Форсайт в публічному управлінні: методи і перспективи реалізації в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 8. С. 56–70.
9. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Принципові підходи до забезпечення господарського гомеостазу з позицій сталих фінансів. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2021. № 9 (28). С. 34–42.
10. Формування просторової системи управління природно-ресурсними активами. Моногр. За заг. ред. М.А. Хвесика. Київ, ДУ ІЕПСР НАН України, 2020. 464 с.
11. Економічна оцінка природного багатства України. Моногр. За заг. ред. С.І. Пирожкова, М.А. Хвесика. Київ, ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. 396 c.
12. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Електронні платформи управління природно-ресурсними активами. У: Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні. Матер. III Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 21––22 листопада 2019). Упоряд. О.Л. Євмєшкіна. Київ, УкрСІЧ, 2019. 380 с. С. 161–163.
13. Мороз В.В., Клиновий Д.В. Публічно-приватне партнерство в цифровізації управління природними ресурсами територіальних громад. В: Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку. Матер. щоріч. міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 2020). У 3 т. За заг. ред. А.П. Савкова, М.М. Білинської, О.М. Петроє. Київ, НАДУ, 2020. Т. 1. 228 с. С. 194–196.
14. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Сталі фінанси як соціально-екологічна інновація для сталого господарювання. В: Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах. Матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2021. 870 с. С. 45–48.


-->