Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 10/2022

Ekon Ukr. 2022 (10): 35–50
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.035

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

УДК 339.72:336.7

JEL: E58, F31

БУБЛИК Євген Олександрович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-6080-9341


ПОСИЛЕННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕСКАЛАЦІЇ ВОЄННИХ ДІЙ


Обґрунтовано актуальність використання потенціалу валютно-курсового регулювання в Україні в умовах війни і повоєнної економічної відбудови. На прикладі заходів валютного регулювання НБУ в умовах війни підтверджено дієвість валютних обмежень у частині тамування панічних і спекулятивних настроїв, утримання національного капіталу від втечі й загальної стабілізації обмінного курсу національної валюти. Відзначено, що ефективність заходів із стабілізації валютного курсу могла б бути вищою, якби вони реалізовувалися в рамках дієвої системи валютного регулювання.
На підставі даних платіжного балансу України показано джерела девальваційного тиску у вигляді торговельних кредитів за кордон, імпорту послуг, знятті готівкової валюти з гривневих карткових рахунків. Окреслено ознаки порушення структури платіжного балансу через зменшення доходів від експорту продукції та грошових переказів при їх заміщенні міжнародною фінансовою допомогою.
Виявлені загрози підтверджують необхідність розбудови вітчизняної системи валютно-курсового регулювання і валютного нагляду для запобігання виведенню національного капіталу, обмеження спекулятивного і панічного попиту на іноземну валюту й збільшення пропозиції на валютному ринку. Зазначено, що посилення заходів із стабілізації національної валюти цілком відповідає актуальним поглядам науковців, рекомендаціям міжнародних фінансових інституцій і вимогам євроінтеграції, тим більше, зважаючи на обставини війни.
Концептуалізовано першочергові напрями розбудови системи валютно-курсового регулювання, що включають офіційне визнання необхідності такої системи і розширення функціоналу системи валютного нагляду, акцент на обмеженні спекулятивного й панічного попиту, боротьбу з напівлегальними шляхами виведення капіталу за кордон. Ефективний інструментарій такого регулювання повинен включати широкий спектр заходів, у тому числі з використанням інструментів макропруденційної політики, контролю за потоками капіталу і валютних інтервенцій на довгостроковій основі, оперативного використання адміністративних вимог для закриття виявлених шляхів уникнення встановлених обмежень.


Ключові слова:обмінний курс; грошово-кредитна політика; валютні обмеження; платіжний баланс; транскордонні потоки капіталу.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 35 - 50) ЗавантажитиЗавантажень : 88
Стаття надійшла до редакції 23 червня 2022 р.

Список використаної літератури

1. Fleming J.M. Domestic financial policies under fixed and floating exchange rates. IMF Staff Papers. 1962. Vol. 9. P. 369–379. doi.org/10.2307/3866091
2. Mundell R. Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates. Canadian Journal of Economic and Political Science. 1963. Vol. 29. No. 4. P. 475–485. doi.org/10.2307/139336
3. Rey H. Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence. NBER Working paper series. 2015. P. 1–42. URL: www.nber.org/system/files/working_papers/w21162/w21162.pdf
4. Farhi E., Werning І. Dilemma not trilemma? Capital controls and exchangerates with volatile capital flows. IMF Economic Review. 2014. No. 62. P. 569–605. URL: www.jstor.org/stable/43297892
5. Bekaert G., Mehl A. On the global financial market integration «Swoosh» and the Trilemma. NBER Working Papers. 2017. No. 23124. URL: ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/23124.html
6. Eichengreen B. The Endogeneity of Exchange-Rate Regimes. In: Understanding Interdependence. Princeton University Press, 2021. P. 3–33. doi.org/10.1515/9780691231136-004
7. Aizenman J., Chinn M., Ito H. The Emerging Global Financial Architecture: Tracing and Evaluating the New Patterns of the Trilemma's Configurations. Journal of International Money and Finance. 2010. Vol. 29. No. 4. P. 615–641. URL: web.pdx.edu/~ito/Aizenman_Chinn_Ito_hi_Oct7_2009.pdf
8. Aizenman J., Chinn M., Ito H. The 'Impossible Trinity' Hypothesis in an Era of Global Imbalances: Measurement and Testing. Review of International Economics. 2013. Vol. 21. No. 3. P. 447–458. doi.org/10.2139/ssrn.2071311
9. Ghosh A.R., Ostry J.D., Chamon M. Two targets, two instruments: Monetary and exchange rate policies in emerging market economies. Journal of International Money and Finance. 2016. Vol. 60. P. 172–196. doi.org/10.1016/j.jimonfin.2015.03.005
10. Береславська О.І. Валютно-курсова політика в умовах інфляційного таргетування в Україні. Зб. наук. праць Університету державної фіскальної служби України. 2017. № 2. С. 24–36.
11. Гальчинський А.С. Теорія грошей. Навч. посібник. 4-те вид. Київ, Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 411 с.
12. Дзюблюк О.В. Валютна політика як фактор макроекономічної стабілізації. Фінанси України. 2016. № 11. С. 33–51.
13. Журавка Ф.О. Механізм реалізації валютної політики в Україні. Дис. на здобуття … д-ра екон. наук. Спец. 08.00.08. Суми, 2009. 418 с.
14. Кораблін С.О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків. Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2017. 308 с.
15. Шаповал Ю. Контроль за рухом капіталу: особливості сучасних підходів і висновки для України. Український соціум. 2018. № 2. С. 102–129.
16. Kaminsky G. Boom-bust capital flow cycles. National Bureau of Economic Research. May 2019. Working Paper 25890. 21 p. URL: www.nber.org/system/files/working_papers/w25890/w25890.pdf
17. Goldberg L., Krogstrup S. International capital flow pressures. IMF Working Papers. 2018. No. WP/18/30. 58 p. www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/02/16/International-Capital-Flow-Pressures-45629
18. Gagnon J. Flexible Exchange Rates for a Stable World Economy. Peterson Institute, 2011.
19. Ghosh A., Ostry J., Qureshi M. Policy responses to capital flows in emerging markets: Some new evidence. Vox Portal, 2017. URL: voxeu.org/article/policy-responses-capital-flows-emerging-markets (дата звернення: 16.07.2022).
20. Lim C., Columba F., Costa A. et al. Macroprudential policy: what instruments and how to use them? Lessons from country experiences. IMF Working Paper. 2011. WP/11/238. 86 p.
21. Бублик Є.О. Фінансова відкритість транзитивних економік. НАН України; Ін-т. екон. та прогнозув. Київ, 2020. 324 с.
22. Даниленко А.І. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика України: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку. Моногр. НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2010. 456 с.