Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 10/2022

Ekon Ukr. 2022 (10): 61–75
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.061

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 338.242

JEL: L51

ЛЯШЕНКО Ольга Федорівна1, ЧУКАЄВА Ірина Костянтинівна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" , Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-7564-2284
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-3663-9848


ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНИХ РІШЕНЬ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ БЕЗПЕКУ


Забезпечення енергетичної безпеки держави є головним пріоритетом енергетичної політики будь-якої країни. Найважливішою умовою прийняття ефективних регуляторних рішень у енергетичній сфері є оцінка можливих наслідків їх упровадження для енергетичної безпеки. Виконання такої оцінки – одне з найскладніших завдань, оскільки потребує врахування багатьох факторів і тенденцій, які часто діють у протилежних напрямах. Охарактеризовано існуючі методи оцінювання рівня енергетичної безпеки, виявлено недоліки кожного з них, зокрема, обмежені можливості їх застосування розробниками проєктів регуляторних актів. Запропоновано авторські методичні підходи, які базуються на методології індикативного аналізу, передбачають використання спрощеної системи показників, що характеризують виокремлені ключові складові енергетичної безпеки держави. Їх можна застосовувати на стадії як підготовки проєкту регуляторного акта в рамках аналізу регуляторного впливу, так і відстеження результативності регуляторних актів і підготовки звітів про відстеження.
Охарактеризовано стан і проблеми забезпечення енергетичної безпеки до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розкрито критичність ситуації під час війни і надзвичайно важливу роль енергетичної безпеки в повоєнному відновленні й зростанні економіки. Підкреслено наявність потужного потенціалу вітчизняного енергетичного сектору для посилення енергетичної безпеки держави.
З використанням запропонованих методичних підходів оцінено стан енергетичної безпеки в довоєнний період, а також можливий вплив на неї реалізації проєктів Плану відновлення України, представленого українським Урядом на Міжнародній конференції у Лугано (Швейцарія). Отримані результати показали, що реалізація даного Плану дозволить посилити енергетичну безпеку держави і значною мірою виконати міжнародні зобов’язання, що сприятиме європейській інтеграції України.


Ключові слова:аналіз регуляторного впливу; індикативний аналіз; енергетична безпека.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 61 - 75) ЗавантажитиЗавантажень : 16
Стаття надійшла до редакції 22 вересня 2022 р.

Список використаної літератури

1. Radaelli C. Regulating Rule-Making via Impact Assessment. Governance. 2010. Vol. 23. Iss. 1. P. 89–108. doi.org/10.1111/j.1468-0491.2009.01468.x
2. Jacobs S. Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into Policy-making. Washington, DC, Jacobs and Associates, 30 May 2006. URL: regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2014/11/Jacobs_Current__Trends_and_Processes_in_RIA_May_2006.pdf
3. Renda A. Law and Economics in the RIA World: Improving the Use of Economic Analysis in Public Policy and Legislation. Utrecht, Science Shop of Law, Economics and Governance. Utrecht University, 2011. URL: cadmus.eui.eu/handle/1814/20700
4. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття. За заг. ред. А. Шидловського, М. Ковалка. Київ, УЕЗ, 2001. 398 с.
5. Денчев К. Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы. Новая и новейшая история. 2010. № 2. С. 34–37.
6. Морозов В.В. Стратегическое инновационное управление в электроэнергетике. Моногр. М., Альфа-М, 2004. 280 с.
7. Микитенко В.В. На чому базується енергетична безпека держави . Вісник НАН України. 2005. № 3. С. 41–47. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnanu_2005_3_7
8. Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування. Аналіт. доповідь. За заг. ред. О.М. Суходолі. НІСД. Київ, 2020. 178 c. URL: niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/energetichna-bezpeka-ukraini-metodologiya-sistemnogo-analizu-ta


-->