Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 8/2023

Ekon Ukr. 2023 (8): 61–77
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.08.061

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 658.018: 338: 005

JEL: K13, M11, L15, L22, D23

ПОПИК Олег Володимирович1

1ГО «НДЦ «ЕКОПРОЕКТ», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-9170-2312


КОНЦЕПТУАЛЬНІ Й ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КОНТЕКСТУ ОРГАНІЗАЦІЇ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ


Розглянуто категорію «контекст організації», її дефініційне наповнення, складові й структуру відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Визначено суттєву невідповідність між поняттями «контекст» (що міститься в оригінальній версії стандарту) і «середовище» (адаптований український переклад стандарту) організації. Запропоновано методичні підходи та інструменти для оцінювання і актуалізації контексту організації, зокрема SWOT-аналіз, PESTEL-методологію, «модель 7S». З огляду на відсутність у стандарті ISO 9001:2015 жорсткої регламентації і вимог щодо конкретних методичних підходів визначення контексту, зазначено широкі можливості вибору для організацій найбільш оптимальних і зручних інструментів оцінювання. Запроваджено й обґрунтовано поняття «контекстуальна амбідекстрія» для організацій, що означає здатність організації до одночасного балансування між постійною адаптацією до умов зовнішнього, постійно мінливого середовища і забезпеченням усталених параметрів поточних бізнес-процесів.
Наголошено, що контекст організації є не тільки елементом СУЯ, який потребує постійної уваги в плані формування й актуалізації, він також відіграє ключову роль у процесі формування загальної культури якості й справляє істотний вплив на показники продуктивності (як індивідуальні, так і колективні). Визначено в післявоєнному відновленні України місце і роль СУЯ, і особливо категорії контексту організації, як одного із стовпів і важелів, що надають додаткових можливостей і створюють підґрунтя для активізації внутрішніх механізмів адаптації, формування економічно обґрунтованих стратегічних орієнтирів розвитку, мотивації і залучення команди до створення цінніснозначущого продукту.


Ключові слова:система управління якістю; ISO 9001:2015; контекст; середовище; організація; контекстуальність; післявоєнне відновлення.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 61 - 77) ЗавантажитиЗавантажень : 30
Стаття надійшла до редакції 21 червня 2023 р.

Список використаної літератури

1. Новикова І.В. Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій. Моногр. Херсон, 2022. 547 с. URL: iino.knuba.edu.ua/images/IINO2022/monografiaIINO.pdf
2. Давидова О.Ю. Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства: методологія, теорія і практика. Моногр. Харків, 2018. 448 с.
3. Лахижа М.І. Система управління якістю в органах влади (вітчизняний та зарубіжний досвід). Полтава, РВВ ПУСКУ, 2008. 133 с.
4. Бачинська О. Управління якістю освітніх послуг закладів вищої освіти в умовах ринкового середовища. У: Левицький В., Радинський С., Кошкалда І. та ін. Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем. Моногр. За заг. ред. О. Панухник. Тернопіль, ФОП Паляниця В.А., 2021. 209 с. С. 64–72.
5. Разборська О.О., Мошура Л.О. Міжнародний досвід проведення внутрішнього аудиту якості систем менеджменту ВНЗ. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 5. С. 341–345. URL: pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/64.pdf
6. Терованесов М.Р. Система управління якістю вищої освіти. Економічний аналіз. 2014. Вип. 18. № 1. С. 93–98. URL: library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/economichnyy%20analiz/2014/document18-1.pdf
7. Сташко І.В. Фактор управління якістю у механізмі забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. Вип. 5. С. 33–36.
8. Макеєнко А.Г. Управління якістю і конкурентоспроможністю в аграрному секторі економіки країни. АГРОСВІТ. 2013. Вип. 12. С. 51–54. URL: www.agrosvit.info/pdf/12_2013/12.pdf
9. Шемаєва Л.Г., Безгін К.С., Наумік К.Г., Ушкальов В.В. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві. Моногр. Харків, Вид. ХНЕУ, 2009. 240 с.
10. Траченко Л.А. Процесний підхід у системах управління якістю підприємств сфери послуг. Проблеми економіки. 2018. Вип. 2. С. 251–257. URL: www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-251_257.pdf
11. Каличева Н.Є., Голубєва А.А., Міненко О.С. Економічні аспекти забезпечення якості продукції на стадії проєктування. Молодий вчений. 2022. Вип. 10 (110). С. 45–48. doi.org/10.32839/2304-5809/2022-10-110-10
12. Крикун О.О. Сумісність і узгодження нової версії стандарту ISO 9001: 2015 з міжнародними стандартами щодо систем менеджменту якості. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 7. С. 378–384. URL: economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/63.pdf
13. Wolniak R. Context of the organization in ISO 9001:2015. Scientific papers of Silesian University of Technology. 2019. Iss. 133. P. 121–136. dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.133.10
14. Pandey P. “Context, Content, Process” Approach to Align Information Security Investments with Overall Organization Strategy. International Journal of Security, Privacy and Trust Management. 2015. Vol. 4. No. 3/4. P. 25–38. URL: aircconline.com/ijsptm/V4N4/4415ijsptm03.pdf
15. Möller K., Schmid F., Seehofer T.M., Wenig Ph. How the Design of an Organizational Context Helps to Attain Contextual Ambidexterity. Schmalenbach Journal of Business Research. 2022. Vol. 74. P. 603–629. URL: link.springer.com/article/10.1007/s41471-022-00142-y
16. Marx R., Soares J.P.R., Stephane da Silva Barros L. Organizational context variables to be considered in the reward system design oriented to product innovation. Review of Business Management. 2016. Vol. 18. P. 267–289. doi.org/10.7819/rbgn.v18i60.2822
17. Moldavska A. Defining Organizational Context for Corporate Sustainability Assessment: Cross-Disciplinary Approach. Sustainability. 2017. Vol. 9. doi.org/10.3390/su9122365
18. Gonzalez R., Massaroli de Melob T. The effects of organization context on knowledge exploration and exploitation. Journal of Business Research. 2018. Vol. 90. P. 215–225. doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.05.025
19. Rusu G., Avasilcăi S., Huțu C. Organizational Context Factors Influencing Employee Performance Appraisal: A Research Framework. Social and Behavioral Sciences. 2016. Vol. 221. P. 57–65. doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.090
20. Estabrooks C.A., Squires J.E., Hayduk L. et al. The Influence of Organizational Context on Best Practice Use by Care Aides in Residential Long-Term Care Settings. JAMDA. 2015. Vol. 16. dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2015.03.009
21. Pettinger R. The Business of Business: The Context of Organisation and Commercial Development. Social and Behavioral Sciences. 2016. Vol. 221. P. 11 – 20. doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.085
22. Gaspar M.L., Popescu S.G., Dragomir M., Unguras D. Defining strategic quality directions based on organisational context identification; case study in a software company. Social and Behavioral Sciences. 2018. Vol. 238. P. 615–623. doi.org/10.1016/j.sbspro.2018.04.042
23. Ruepert A., Keizer K., Steg L., Maricchiolo F., Carrus G., Dumitru A., Mira R.G., Stancu A., Moza D. Environmental considerations in the organizational context: A pathway to pro-environmental behaviour at work. Energy Research & Social Science. 2016. Vol. 17. P. 59–70. doi.org/10.1016/j.erss.2016.04.004
24. Шинкарук В.І., Бистрицький Є.К., Булатов М.О. та ін. Філософський енциклопедичний словник. Інститут філософії імені Г. Сковороди НАН України. Київ, Абрис, 2002. 742 с.
25. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь, ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
26. Попик О.В. Інноваційні технології управління якістю послуг. Вісник КНТЕУ. 2021. Вип. 4. С. 68–80. doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(138)05
27. Звєряков М.І. Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях. Економіка України. 2022. № 8. С. 3–19. doi.org/10.15407/economyukr.2022.08.003
28. Філіпенко А.С. Економічна стійкість у контексті інституційної логіки. Економічна теорія. 2022. № 3. С. 45–56. doi.org/10.15407/etet2022.03.045
29. Попик О.В. Від якості послуг до якості життя: деякі аспекти забезпечення стандартів сервісу. У: Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи. Мат. ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених. Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2021. С. 238–240. URL: science.inem.lviv.ua/wp-contetnt/uploads/2017/01/CONF_NTSA_2021pdf