Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 8/2023

Ekon Ukr. 2023 (8): 78–96
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.08.078

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УДК 338.43.02(477)

JEL: О13, Q18

ПОПОВА Ольга Леонтіївна1, ПАНКРАТОВА Любов Леонтіївна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/Scopus Author ID: 57210104322 Web of Science ResearcherID: AAB-1657-2020
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-2642-9393
2Національний університет біоресурсів і природокористування України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202445418
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1403-9454


ЗЕЛЕНА АРХІТЕКТУРА САП ЄС: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ РОЗБУДОВИ ПРИ ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ


Розкрито таке нове поняття в українському науковому просторі, як «зелена архітектура аграрного розвитку», що являє собою комплекс агроекологічних і кліматичних політик, інструментів, інституцій, практик управління, регулювання, ведення сільського господарства. Досліджено новації зеленої архітектури реформованої САП ЄС у програмному періоді 2023–2027 рр., а саме: посилену обумовленість фінансової підтримки фермерів за дотримання ними базових екологічних і кліматичних стандартів господарювання, добровільну участь у екосхемах, децентралізацію стратегічного планування з розробленням країнами-членами національних планів САП згідно з цільовими настановами ЄС і з урахуванням специфіки ведення сільського господарства в країнах. Узагальнено інструменти реалізації новацій – адміністрування і стимулювання, зокрема фінансову підтримку базового доходу фермерів для сталого розвитку «у пакеті» з дотриманням екологічних вимог, винагородження за виконання екологічних і кліматичних дій. Обґрунтовано пропозиції щодо розбудови зеленої архітектури національної аграрної політики і практики при повоєнному відновленні з урахуванням новацій САП ЄС, тобто вдосконалення національної аграрної політики з позиції забезпечення сталого розвитку, збалансування продуктивізму і зеленого курсу, впровадження екообумовленості надання бюджетних коштів на підтримку сільгоспвиробників за будь-якими державними програмами, започаткування розробки національного стратегічного плану відповідно до керівних засад САП ЄС, дотримання зеленого курсу аграрного розвитку, що дозволить залучати для відновлення фінансову підтримку світової спільноти. Оскільки еколого-кліматичні пріоритети є основним елементом сучасної багатофункціональної парадигми розвитку сільського господарства, що легітимізує фінансову підтримку сільгоспвиробників, то в Україні потрібно якнайшвидше запровадити засади ЄЗК і САП ЄС у аграрну політику і практику, а також покращити рівень компетентності й готовності вітчизняних аграріїв до реалізації еколого-кліматичних заходів.


Ключові слова:зелена архітектура; Компонент САП ЄС; екологічні й кліматичні стандарти; посилена обумовленість; екосхеми; національні стратегічні плани САП.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 78 - 96) ЗавантажитиЗавантажень : 110
Стаття надійшла до редакції 2 червня 2023 р.

Список використаної літератури

1. Геєць В.М. До питання теорії і практики політики соціальної якості в повоєнній Україні. Економіка України. 2023. № 4. С. 3–22. doi.org/10.15407/econo myukr.2023.04.003
2. Молдаван Л.В. Конфліктність у взаємодії економіки і природи та роль агроекології як важливого способу її упередження. Економіка України. 2022. № 2. С. 75–90. doi.org/10.15407/economyukr.2022.02.075
3. Веклич О.О. Концептуальна модель платежів за екосистемні блага: науковий пошук нових інструментів екологічної компенсації у повоєнний період. Економіка України. 2023. № 3. С. 73–90. doi.org/10.15407/econo myukr.2023.03.073
4. Barral S., Detang-Dessendre C. Reforming the Common Agricultural Policy (2023–2027): multidisciplinary views. Review of Agricultural, Food and Environmental Studies. 2023. Vol. 104. P. 47–50. doi.org/10.1007/s41130-023-00191-9
5. Старікова Л. Спільна аграрна політика ЄС і завдання України в контексті євроінтеграції (план наближення політик і гармонізації законодавства). Київ, Німецько-український агрополітичний діалог; Аграрний союз України, 2022. 32 с.
6. Попова О.Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014–2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України. Економіка АПК. 2013. № 12. С. 89–96. URL: eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/13_12_89-96.pdf
7. Попова О.Л. Новації Спільної аграрної політики ЄС у програмному періоді 2021–2027 рр. Економіка України. 2020. № 6. С 83–95. doi.org/10.15407/economyukr.2020.06.083
8. Rac I., Erjavec K., Erjavec E. Does the proposed CAP reform allow for a paradigm shift towards a greener policy? Spanish Journal of Agricultural Research. 2020. Vol. 18. No. 3. doi.org/10.5424/sjar/2020183-16447