Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2023

Ekon Ukr. 2023 (12): 23–40
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.12.023

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

УДК 65.012.8

JEL: C44

ВІВЧАР Оксана Іванівна1

1Західноукраїнський національний університет, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-9246-2226


КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ


Дослідження функціонування мережевих структур в умовах воєнного стану в контексті реалізації стратегії їх економічної безпеки дозволяють виявити рівень безпекової компоненти в майбутньому розвитку підприємницьких структур у контексті кластеризації. З огляду на це, необхідним є системне обґрунтування стратегії зміцнення економічної безпеки підприємств мережевих структур у контексті організаційно-економічного оцінювання на основі кластеризації з виокремленням максимального і фактичного рівнів. У процесі даного наукового дослідження застосовано такі методи: дедуктивний; порівняльного аналізу емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення; евристичний; наукової абстракції та економіко-математичного моделювання; графічний.
Обґрунтовано понятійно-категоріальний апарат економічної безпеки і стратегії зміцнення економічної безпеки підприємства мережевих структур, виокремлено особливості функціонування підприємства мережевих структур у фокусі сучасних викликів і загроз. Деталізовано алгоритм реалізації стратегії економічної безпеки підприємства мережевих структур з визначенням відповідних етапів. Доведено пріоритетність функціональної стратегії, яка не повинна суперечити базовій стратегії, охарактеризовано її основні завдання. Надано рекомендації щодо покращення організаційно-економічних процедур оцінювання стратегії економічної безпеки мережевих структур на основі кластеризації з використанням методу Кохонена. Обґрунтовано практичний інструментарій комплексного дослідження підприємств мережевої системи (E1–Е10) із застосуванням структури набору даних на основі ідентифікації трьох кластерів у контексті рівневого розподілу безпеки. Основні положення дозволять вітчизняним підприємницьким структурам шляхом застосування даної методики кластеризації мережевого моделювання сформувати прогнозну оцінку стратегії зміцнення економічної безпеки в умовах воєнного стану і розробити відповідні вектори вдосконалення безпекової компоненти.


Ключові слова:алгоритм формування стратегії безпеки; стратегія функціонального забезпечення; складові безпеки; організаційно-економічна оцінка економічної безпеки; метод Кохонена; кластеризація мережевих структур.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 23 - 40) ЗавантажитиЗавантажень : 102
Стаття надійшла до редакції 16 жовтня 2023 р.

Список використаної літератури

1. Андрушків Б.М., Головкова Л.М., Кирич Н.Б. Безпека держави: парадигма забезпечення змін на краще. У: Проблеми економіки транспорту. Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В. Лязаряна. 2018. Вип. 16. С. 7–14. URL: crust.ust.edu.ua/items/e2efdca5-b5fb-4df1-b5ce-083cd7988f42
2. Рогоза М.Є., Перебийніс В.І., Кузьменко О.К., Карнаухова Г.В. Управління економічною безпекою: аналітико-інформаційний аспект діагностики та прийняття рішень . Економічний вісник Донбасу. 2021. № 2 (64). С.69–77. doi.org/10.12958/1817-3772-2021-2(64)-69-77
3. Михайлишин Л.І., Коровчук Ю.І. Змістовно-типологічна характеристика загроз економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах сучасних викликів: соціогуманітарні контексти. У: Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку. Кол. моногр. Полтава, ПП «Астрая», 2020. С. 223–229.
4. Вівчар О.І. Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти. Моногр. Тернопіль, ФОП Паляниця В.А., 2018. 515 с.
5. Гевко В.Л. Специфіка прагматизму оцінки міжфірмових взаємозв’язків підприємств мережевих структур в умовах макротрендів бізнесу. Університетські наукові записки. 2020. № 2 (74). С. 68–76.
6. Андрушків Б.М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство. Моногр. Тернопіль, Тернограф. 2012. 456 с.
7. Колодяжна І.В., Букріна К.А. Економічна безпека в системі сталого функціонування підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 23 (1). С. 135–140.
8. Vivchar O., Zaitseva-Kalaur I., Redkva O., Gevko V. Organizational and legal procedures for ensuring the security and protection of economic entity: a security knowledge approach. Studia Prawnoustrojowe. 2019. No. 46. P. 453-464. URL: czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5357
9. Харазішвілі Ю.М. Система безпеки сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації. Моногр. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 304 с. URL: iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Harazishvili_monograf_2019-ost.pdf ISBN 978-966-02-8796-9
10. Лебедко С.А. Інтегральне оцінювання рівня економічної безпеки транспортних підприємств. Бізнес Інформ. 2019. № 2. C. 259–266. URL: cyberleninka.ru/article/n/integralne-otsinyuvannya-rivnya-ekonomichnoyi-bezpeki-transportnih-pidpriemstv/viewer
11. Гевко В., Вівчар О., Шарко В., Радченко О., Будяєв M., Тарасенко O. Хмарні технології в управлінні бізнесом. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 4 (39). С. 294–301. doi.org/10.18371/fcaptp.v4i39.241318
12. Теслюк Т.В. Аналіз динаміки функціонування багаторівневих систем з використанням моделей на підставі ієрархічних мереж петрі. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Т. 28. № 8. С. 149–154. doi.org/10.15421/40280830
13. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність. Моногр. Херсон, Гельветика, 2018. 632 с.
14. Савченко М.В., Шкуренко О.В. Інтегральний підхід щодо оцінки економічної безпеки експортоорієнтованих соціально-економічних систем. Бізнес Інформ. 2019. № 1. С. 199–207. URL: cyberleninka.ru/article/n/integralniy-pidhid-schodo-otsinki-ekonomichnoyi-bezpeki-eksportoorientovanih-sotsialno-ekonomichnih-sistem/viewer
15. Hryhoruk P.M., Khrushch N.A., Chuniak O.V. Conception of modeling the system of ensuring financial economic security. Scientific Bulletin of Polissia. 2019. Vol. 17. Iss. 1. P. 158–165. doi.org/10.25140/2410-9576-2019-1(17)-158-165