Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

Обкладинка_без номеру

«Економіка України»

Ekonomìka Ukraïni

Ekon. Ukr.

p-ISSN 2522-9303                         e-ISSN 2522-9478

DOI: 10.15407/economyukr (з № 1, 2018 року)

Засновники: Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Видавець і виготовлювач: Видавничий дім “Академперіодика” НАН України»-відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 158 “Про визначення Видавничого дому “Академперіодика” НАН України видавцем наукових журналів, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Програми підтримки журналів НАН України”

Фінансування видання: за цільовою комплексною програмою «Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України»; передплата друкованої та електронної версій.

Періодичність: щомісяця (12 випусків на рік).

Видається: з 1958 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 23636–13476 ПР від 20 грудня 2018 р.

Фахова реєстрація: журнал “Економіка України” включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. Наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, галузі науки – економічні; спеціальності: 051, 071, 072, 073, 281, 292

Тип видання: науковий журнал

Статус видання: вітчизняне

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Доступ до статей: вільний доступ до повних текстів статей на сайті журналу і на сторінці журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського без часового лагу.

Мови видання: змішаними (українська, англійська).

Аудиторія: журнал орієнтований на керівників і фахівців усіх галузей господарства, управлінців, представників бізнесу, співробітників науково-дослідних установ і викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів, учених і практиків.

Проблематика: економічна теорія; теоретичні та практичні питання менеджменту; фінансова, податкова та кредитна сфери; страхування; регіональний розвиток і децентралізація; АПК; світогосподарські зв’язки; економічні проблеми природокористування; економіка зарубіжних країн; соціальні проблеми, освітянська галузь; історичний аспект в економічній науці.

Програмні цілі журналу: публікація оригінальних наукових статей з найактуальніших проблем економіки України та зарубіжних країн за основними напрямами економічної науки, організація наукових дискусій, розміщення матеріалів «круглих столів», видання тематичних номерів.

Редакційна політика: у рамках своєї редакційної політики науковий журнал послідовно дотримується видавничих стандартів публікації Code of Conduct for Journal Editors  та  Code of Conduct for Journal Publishers, затверджених Committee on Publication Ethics, зокрема, публікаційними принципами (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних видавництв.  Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest  Open Access  Initiative), спрямовану на вільне та безоплатне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях. Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY-NC-ND, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Перевірка на наявність плагіату: Усі рукописи статей, які надходять на адресу редакції, перевіряються на наявність плагіату за допомогою системи UNICHECK.

Публікація статей: безплатно.

Авторські примірники (паперові й електронна версія): безплатно по 1 журналу кожному автору.

Рецензування: обов’язкове подвійне “сліпе” рецензування.

Головний редактор: Геєць Валерій Михайлович, професор, доктор економічних наук, академік НАН України, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Заступник головного редактора: Корнієнко Ірина Всеволодівна

 

logo_nbuv-300x46

Google_Scholar_logo

crossref-logo-200nnnnn_cr-1-300x111 ici2

erihplus