Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

Обкладинка_без номеру

«Економіка України»

p-ISSN 2522-9303                         e-ISSN 2522-9478

Засновники: Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Видавець і виготовлювач: відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 158 “Про визначення Видавничого дому “Академперіодика” НАН України видавцем наукових журналів, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Програми підтримки журналів НАН України”, є Видавничий дім “Академперіодика” НАН України»

Фінансування видання: за цільовою комплексною програмою «Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України»; передплата друкованої та електронної версій.

Періодичність: щомісяця (12 випусків на рік).

Видається з 1958 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 23636–13476 ПР від 20 грудня 2018 р.

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, галузі науки – економічні; спеціальності: 051, 071, 072, 073, 281, 292

Тип видання: науковий журнал

Статус видання: вітчизняне

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Мови видання: змішаними (українська, англійська).

Аудиторія: журнал орієнтований на керівників і фахівців усіх галузей господарства, управлінців, представників бізнесу, співробітників науково-дослідних установ і викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів, учених і практиків.

Проблематика: економічна теорія; теоретичні та практичні питання менеджменту; фінансова, податкова та кредитна сфери; страхування; регіональний розвиток і децентралізація; АПК; світогосподарські зв’язки; економічні проблеми природокористування; економіка зарубіжних країн; соціальні проблеми, освітянська галузь; історичний аспект в економічній науці.

Програмні цілі журналу: публікація оригінальних наукових статей з найактуальніших проблем економіки України та зарубіжних країн за основними напрямами економічної науки, організація наукових дискусій, розміщення матеріалів «круглих столів», видання тематичних номерів.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях. Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Публікація статей: безплатно.

Головний редактор: Геєць Валерій Михайлович, професор, доктор економічних наук, академік НАН України, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Заступник головного редактора: Корнієнко Ірина Всеволодівна


-->